"Meer met de regio"

"Vorming culturele ketens"

"De Oversteek is gemaakt"

"Nijmegen nog steeds goedkoopste stad voor huurders"

"Focus op zelfraadzaamheid burgers"

"Inzet straatcoaches en Veiliger Wijkteams maakt Nijmegen veiliger"

"start bouw woningen Handelskade"

Werk & Inkomen, Openbare ruimte
en Wijken

 

Cultuur,
Mobiliteit
en Onderwijs

 

Ruimtelijke ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie
en Groen & Water

 

Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio

 

Zorg & Welzijn
en Sport

 

Openbare orde & Veiligheid, Burger & bestuur, Communicatie, Citymarketing & Externe betrekkingen

 

Stedelijke ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk vastgoed en P&O

 

x

WERK & INKOMEN, OPENBARE RUIMTE EN WIJKEN

Bestuursagenda
Werk & inkomen:

Werk biedt mensen perspectief, werkzoekenden hebben recht op ondersteuning naar werk. Wie (nog) niet aan het werk kan, bieden we een goed sociaal vangnet in de vorm van een uitkering. Uitgangspunt is dat een uitkering tijdelijk is, werk staat voorop.

Openbare ruimte:

Wij beogen een schone, hele en veilige openbare ruimte in Nijmegen, een duurzame en leefbare stad voor onze burgers.

Wijken:

Het programma Wijken omvat een integrale aanpak van sociale en fysieke kansen en problemen in de wijken.

Portefeuillehouder: T. Tankir

Programmaverantwoording

x

Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs

Bestuursagenda
Cultuur:

Een breed cultuuraanbod versterkt het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in Nijmegen.

Mobiliteit:

Wij willen met een betrouwbare lokale en regionale bereikbaarheid van Nijmegen een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van de stad.

Onderwijs:

Wij werken in de stad samen met ouders, schoolbesturen en instellingen aan goede opvang- en onderwijsvoorzieningen

Portefeuillehouder: H. Beerten

Programmaverantwoording

x

Ruimtelijke ontwikkeling waalsprong, wonen, klimaat & Energie en Groen & Water

Bestuursagenda
Ruimtelijke ontwikkeling Waalsprong

Nijmegen ontwikkelt zich verder. Vernieuwing, groei en ontwikkeling van de stad zijn noodzakelijk om de kwaliteiten en het voorzieningenniveau van de stad te behouden en waar mogelijk te versterken.

Wonen:

In een land met krimpende en groeiende regio's is Nijmegen één van de steden die de komende jaren bevolkingsgroei zal kennen.

Klimaat en energie:

In 2045 wil Nijmegen een energie-neutrale gemeente zijn, waarbij we met duurzame energie voorzien in de stedelijke energiebehoefte.

Groen en Water:

Nijmegen toont haar groene hart voor de regio

Portefeuillehouder: J v.d. Meer

Programmaverantwoording

x

Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio

Bestuursagenda
Financien:

In april 2010 verscheen het coalitieakkoord 'Werken aan een duurzame toekomst’. Dat akkoord vormde de opdracht voor het bestuur van de stad op weg naar een duurzaam, sociaal en economisch sterk Nijmegen

Onderzoek en statistiek:

Onderzoek en statistiek zorgt voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid

Economie en Toerisme:

We initiëren en stimuleren de economische ontwikkeling van de stad met als doelen duurzame werkgelegenheidsgroei en verbetering en vermarkting van ons ondernemers- en vestigingsklimaat.

Portefeuillehouder: B. Jeene

Programmaverantwoording

x

Zorg & Welzijn en Sport

Bestuursagenda
Zorg en Welzijn:

In 2013 hebben we goede voortgang geboekt in de voorbereiding op de transities en de hervorming van Zorg & Welzijn

Sport:

We streven naar een hoge participatie op sportief gebied, omdat we sport zien in relatie tot andere maatschappelijke doelstellingen

Portefeuillehouder: B Frings

Programmaverantwoording

x

Openbare orde & Veiligheid, Burger & bestuur, Communicatie, Citymarketing & Externe betrekkingen

Bestuursagenda
Veiligheid:

De veiligheid in een stad is het resultaat van de sociale, fysieke en economische ontwikkeling van de maatschappij.

Citymarketing & externe betrekkingen:

In dit programma wordt door promotie van de stad, coördinatie van het evenementenbeleid, belangenbehartiging en lobby voor de stad en deelname aan stedelijke netwerken gewerkt aan versterking van ons vestigingsklimaat.

Bestuur:

een nieuwe toekomstvisie voor Nijmegen

Dienstverlening en burgerzaken:

Binnen dit programma worden de wettelijke taken van alle burgerzakenproducten uitgevoerd en de telefonische dienstverlening via 14024

Communicatie:

een open relatie met de inwoners van Nijmegen en een duurzame relatie met het bedrijfsleven, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden

Portefeuillehouder: H. Bruls

x

Stedelijke ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk vastgoed en P&O

Bestuursagenda
Grondbeleid:

Wij scheppen fysieke ruimte voor de realisatie van woningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere voorzieningen

Ruimte en cultuurhistorie:

stimuleren van de ruimtelijke ontwikkeling, kwaliteit openbare ruimte, goed en veilig bouwen, cultuurhistorische waarden, borging publiek geheugen

Maatschappelijk vastgoed:

De gemeente Nijmegen wil met haar eigen vastgoed maatschappelijke beleids‐ en programmadoelen realiseren, mits “de markt” dit niet regelt of kan regelen tegen aanvaardbare kosten

P&O:

De veranderende maatschappij in combinatie met grootschalige bezuinigingen stelt eisen aan onze organisatie en het personeel

Portefeuillehouder: H. Kunst

Programmaverantwoording
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.