Programma Cultuur

Omschrijving

In 2012 is de nieuwe Kunst- en Cultuurvisie vastgesteld. Uit het beleidstraject bleek dat Nijmegenaren houden van nog net niet ontdekt talent en waarde hechten aan de brede basis. Daarom kiezen we in de nieuwe visie voor een focus op talentontwikkeling, experiment en excellentie. Dat bereiken we door alle organisaties in de stad te positioneren in toegankelijke culturele ketens. In 2013 starten we met de implementatie van de visie, 2013 kan dan ook gezien worden als overgangsjaar. De Kunst- en Cultuurvisie staat op www.nijmegen.nl/cultuurvisie.

Maatschappelijk effect

Kunst en cultuur hebben een intrinsieke en een extrinsieke waarde, zowel op individueel als op collectief niveau. Mensen doen persoonlijke ervaringen op, vermaken en ontwikkelen zich. Maar kunst en cultuur leveren ook een bijdrage aan het maatschappelijk debat in de stad en versterken de economische kracht de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Daarom zorgen wij ervoor dat het totale culturele basisaanbod op orde is. Door de nieuwe visie, komt de nadruk meer te liggen op toegankelijkheid van en samenwerking in de culturele sector.

Wij streven naar een bruisend cultureel klimaat in de stad, dat aantrekkelijk is voor inwoners en bezoekers. Daarom zetten we in op een breed en actief cultuurbeleid. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief en passief. Daarin onderscheidt Nijmegen zich van andere vergelijkbare steden. Het relatief grote aantal hoogopgeleiden in Nijmegen en het hoge aantal grote culturele evenementen dat in Nijmegen plaatsvindt, dragen hier zeker aan bij. Dit willen we graag zo houden en versterken waar mogelijk. Verwacht kan worden dat de cultuurparticipatie, onder invloed van recessie en bezuinigingen, eerder afneemt dan toeneemt. Tegen deze achtergrond streven we voor de komende jaren naar consolidatie.

Tabel: Cultuurdeelname (Rapportage Cultuuronderzoeken 2011)

Cultuurdeelname20072011
% amateurkunstbeoefenaars onder volwassenen3644
Totale aantal bezoeken grote podia523.000454.000
% volwassenen dat minimaal 1x per jaar een culturele voorstelling bezoekt (excl. film)6164
% volwassenen dat filmvoorstellingen bezoekt6666
% volwassenen dat de bibliotheek bezoekt38(2009)41

Ontspanning, ontplooiing en ontmoeting door cultuur

Wat willen we bereiken

We streven naar een borging van de hoge Nijmeegse cultuurparticipatie. Wij willen hiervoor de huidige culturele basisinfrastructuur toegankelijker maken; waarbij de instellingen ondergeschikt zijn aan de functies en de ketens. Samenwerking tussen de verschillende podia onderling en tussen podia en kunstenaars is ook van groot belang. Niet alleen om de (doorvertaling van de) landelijke bezuinigingsmaatregelen op te vangen, maar ook om een bruisend cultureel klimaat neer te zetten.

Wat hebben we bereikt

We hebben de Kunst- en cultuurvisie : "Werken in ketens" verder uitgewerkt door met de 6 grote culturele instellingen afspraken te maken over hun invulling van de rol als ketenintendant. Conform de visie hebben we een subsidiehuis opgezet waarin naast de grote 6, een 15tal kleinere instellingen vanaf 2014 een meerjarige subsidie kunnen krijgen. Hiermee wordt de brede basisinfrastructuur geborgd. Ook wordt er door hen volop gewerkt aan de speerpunten talentontwikkeling, excellentie en expertise. Om een extra impuls te kunnen geven aan de speerpunten is vanaf 2014 € 200.000 beschikbaar. Deze middelen worden via een nieuwe subsidieregeling voor culturele initiatieven (SCiN) verdeeld. Hiermee bundelen we bestaande subsidieregelingen tot één nieuwe regeling.

De uitreiking van de oeuvreprijs en de aanmoedigingsprijs werd omkleed door een culturele avond, waar de top van Nijmeegs talent te zien was. De avond was een mooi voorbeeld van excellente talenten die we in Nijmegen hebben. De indicatoren laten zien dat het aantal bezoekers van de gesubsidieerde podia dit jaar niet de begrote 530.000 halen. Inzet was om deze te consolideren op het niveau van 2012 en dat lijkt aardig gelukt. Ook hebben we in 2013 bijgedragen aan het binnenhalen van extra middelen van de provincie, voor revitalisering van de Stevenstoren en de Vereeniging. Dit jaar is de nodige inzet gepleegd op het binnenhalen van het Vrijheidsmuseum WOII, met als resultaat een besluit over de overdracht van het pand aan het bestuur van het toekomstig museum. Bij de uitwerking wordt zorgvuldige gekeken naar de huidige gebruikers van de Vasim.

Door een extra financiële bijdrage aan de Bastei te doen, is de realisatie van dit mooie nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie weer een stap dichterbij.

Indicatoren

Ontspanning, ontplooiing en ontmoeting door kunstRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 Aantal culturele evenementen 272530
1.2 Aantal bezoekers gesubsidieerde podia nnb530.000464.301
1.3 Aantal bezoekers musea120125.000107.680
1.4 Aantal bezoekers culturele evenementennnb225.000200.000
1.5 Aantal bezoekers bibliotheek789.001980.000741.651
1.6 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten - jeugd tot 18 jaar1.6431.8501.850
1.7 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten - 19 jaar en ouder1.9682.2001.770

Toelichting:

1.2 De bezoekers van de gesubsidieerde podia bestaan uit: Doornroosje: 60.264 Lindenbergtheater: 35.43, KKP: 155.284, LUX theater en debat: 15.651, LUX Film: 189.401, Openluchttheater: 8.000. Totaal 464.031.

1.3 Bezoekers Musea bestaat uit: MHV: 95.680 en Natuurmuseum: 12.000. Bezoekers zijn lager conform de landelijke trend

1.5 De bezoekers van de bibliotheek zijn alleen geteld op de vestigingen Mariënburg, Zwanenveld, Hatert, Muntweg en Oosterhout. Het werkelijk aantal bezoekers van de OBGZ in Nijmegen ligt hoger omdat ook bezoekers komen op de 9 locaties van Bibliotheek op School en ook de bezoekers op de onbemande vestiging in de Ster(Lent) worden niet geteld. Het aantal uitleningen is met een half procent gestegen tot 1.207.830, dit in tegenstelling tot de landelijke trend.

1.7 Het aantal cursisten blijft achter vanwege de aankondiging van bezuinigingen op educatie voor volwassenen. Dit is het laatste jaar dat we volwassen cursisten van de Lindenberg tellen, want vanaf 2014 subsidiëren wij die niet meer.

Wat hebben we ervoor gedaan

 • Kunst- en Cultuurvisie: Dit jaar was een overgangsjaar. De reguliere subsidies hebben we gecontinueerd en we hebben dit jaar gebruikt om een nieuw subsidiehuis te maken, gebaseerd op de cultuurvisie. Dat subsidiehuis is begin 2013 vastgesteld. Het regelt dat we aan de 6 grote culturele instellingen zoveel mogelijk meerjarige subsidies verlenen; dat we aan ongeveer 15 kleinere culturele instellingen (productiehuizen, festivals en faciliterende instellingen) een vierjaren subsidie verlenen en dat we via de nieuwe subsidieregeling voor culturele initiatieven (SCiN) een bedrag van € 200.000 beschikbaar hebben, om te verdelen over aanvragen die bijdragen aan de speerpunten talentontwikkeling, excellentie en experiment. Daarnaast is in het kader van het visitatiestelsel de opzet van de peer review uitgewerkt en vastgesteld. Ook is het externe onderzoek naar de subsidiëring van de amateurkunst uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten werken we in 2014 een nieuwe opzet voor de amateurkunst uit, die aansluit bij het nieuwe subsidiehuis van Cultuur.
 • Subsidies aan de grote 6 instellingen: We hebben met de 6 grote instellingen minimaal 1 maal per jaar bestuurlijk overleg gevoerd en gesproken over de behaalde prestaties, de invulling van het ketenintendantschap en de code cultural governance. Aan het museum Valkhof en LUX zijn in 2013 meerjarige budgetsubsidies verleend. De Lindenberg en de bibliotheek hebben een lopende budgetsubsidie en voor de KKP is een eenjarige subsidie verstrekt. Hieronder een opsomming van de highlights per instelling:
 • Schouwburg en Vereeniging: Naast de eenjarige subsidie, verleenden we een eenmalige subsidie voor het vertrekarrangement in aansluiting op de gemeentelijke vertrekregeling, als bijdrage aan het flexibiliseren van de organisatie. We hebben een aantal bestuurlijke overleggen gevoerd, waarbij ook het meerjarig strategisch beleidsplan van de KKP is besproken. Voor de zomer werd het ontwerp van het masterplan van de revitalisering van de Vereeniging aan uw raad gepresenteerd. Het bezoekersaantal vertoont een lichte stijging ten opzichte van 2012.
 • De Lindenberg:. Uw raad heeft besloten de bezuiniging van € 3 ton per 2014 en 2015, oplopend naar € 4 ton per 2016, neer te leggen bij het aanbod kunsteducatie voor volwassenen (PPN 2013-2016). De subsidie aan de Lindenberg is verlaagd conform dit besluit. De motie “Kansen voor Kunsteducatie” wordt door de Lindenberg uitgevoerd . Uw raad werd geïnformeerd over de actuele huisvestingssituatie. We hebben namelijk besloten het erfpacht- en opstalrecht voor de Ridderstraat te verlengen tot 1 januari 2031. Voor de Aldenhof is de huurtermijn verlengd tot 1 januari 2024, waarbij de huurprijs wordt verlaagd en de Lindenberg het verhuurdersonderhoud voor haar rekening neemt. We nemen deel aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016, waarbij de Lindenberg in samenwerking met Grote Broer Kunsteducatie, zorgdraagt voor de uitvoering in het onderwijs. In het kader van de landelijke impulsregeling Combinatiefuncties wordt deze formatie (2 FTE) door de Lindenberg stimulerend ingezet voor het onderwijs.
 • Museum het Valkhof: Het museum is een grootschalige aanpassing van het gebouw aan het voorbereiden. De verbouwing moet er voor zorgen dat het gebouw, opener toegankelijker, duurzamer en aantrekkelijk wordt. Het museum verwacht hiermee de bezoekersaantallen flink te kunnen verhogen. Via de vierjarige budget subsidie hebben we de drie verzamelgebieden ‘Romeinen’, ‘Nijmegen, oudste stad van Nederland’ en ‘Popart’ verder gestalte gegeven, evenals aan de invulling van ketenintendantschap voor de keten ‘Beeldende kunst’.
 • Doornroosje: De nieuwbouw van Doornroosje vordert in een rap tempo. Medio 2014 is het nieuwe onderkomen van Doornroosje klaar en de officiële opening is gepland bij de start van het nieuwe seizoen. Met Stichting Doornroosje hebben we veelvuldig overleg gehad over de prestatieafspraken, die we in de subsidiebeschikking 2014 t/m 2017 gaan vastleggen. De afspraken moeten in verband met de nieuwbouw aangepast worden aan de nieuwe huisvestingssituatie. Om elk mogelijk risico van ongeoorloofde overheidssteun te vermijden worden deze afspraken in de vorm van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) geformuleerd. Besluitvorming is voorzien in februari 2014.
 • Arthouse LUX: Arthouse LUX heeft eind 2013 een groot gedeelte van Villa LUX onder verhuurd aan de stichting Driestroom. Villa LUX gaat vanaf 2014 verder als DROOM! Villa LUX. Het kantoorpersoneel van LUX is verhuisd van de Villa naar de Arsenaalgas, waar het gezamenlijk gehuisvest is met de redactie en TV studio van N1, de lokale omroep. De gezamenlijke huisvesting is in lijn met de intentieovereenkomst, waarin de intentie is vastgelegd dat de twee organisaties op termijn, verregaand gaan samenwerken.
 • Bibliotheek: De bibliotheek is erin geslaagd de bezuinigingen uit het coalitieakkoord van € 600.000 in 2013 volledig te realiseren. De 12 vestigingen die de bibliotheek in 2010 had, zijn eind 2013 afgebouwd naar 5. De vestiging in Lent is de laatste die dit jaar gesloten is. Daarvoor in de plaats heeft de bibliotheek een onbemand steunpunt in voorzieningenhart de Ster ingericht. Bibliotheek op school (BoS) is verder uitgebreid met 3 scholen. In totaliteit zijn er nu 9 scholen die BoS hebben ingekocht. Afgesproken is dat de bibliotheek op minimaal 20 scholen BoS gaat invoeren. Zoals het nu loopt lijkt dat zeker te gaan slagen. Vanuit het programma onderwijs is er een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om de bijdrage van de scholen aan BoS te verlagen. De halvering van het aantal vestigingen heeft niet geleid tot een halvering van het aantal leden. Het aantal leden is in de afgelopen vier jaren wel gedaald, maar dit is een beeld dat we ook landelijk zien. De bibliotheek is er dus uitstekend in geslaagd om een aantal vestigingen te sluiten en toch de dienstverlening aan de leden op peil te houden. In de keten Literatuur heeft de bibliotheek met diverse partners (Wintertuin, SLAN etc.) activiteiten (boekenfeest, lezen met de sterren) ontplooid, die bijdragen aan de speerpunten vanuit onze cultuurvisie.
 • Overige subsidies:
 • Aan de kleinere culturele instellingen (productiehuizen, festivals en faciliterende instellingen) die in de vorige beleidsperiode tot de vierjarige infrastructuur behoorden, hebben we in 2013 (overgangsjaar)dezelfde subsidie verstrekt.
 • 2013 was het laatste jaar van de ISCA- en de FLEKCA-subsidieregelingen voor het verlenen van eenjarige subsidies voor a-structurele activiteiten. Vooruitlopend op de nieuwe subsidieregeling Culturele initiatieven hebben we in 2013 gewerkt met een tijdelijke subsidieregeling om éénjarige subsidies te verlenen voor (a-structurele) activiteiten en culturele evenementen in relatie tot de speerpunten talentontwikkeling, excellentie en experiment. We hebben voor een bedrag van € 90.000 subsidie verleend aan 13 aanvragers.
 • Conform de uitvoering van het amendement “Cultuureducatie op de brede scholen” is de subsidie voor de lessen cultuureducatie op de brede scholen per 2013 verleend aan de schoolbesturen.
 • Aan Stichting Natuurmuseum Nijmegen e.o. hebben we een tweejarige budgetsubsidie verleend (2013 en 2014) waarin we inhoudelijk al hebben geanticipeerd op de beoogde fusie met Stichting de Stratemakerstoren; de finale besluitvorming over deze fusie, die leidt tot de oprichting van stichting de Bastei, vindt in uw Raad plaats in februari 2014.
 • Voor beoefening van de amateurkunst hebben we subsidie verleend aan circa 70 amateurverenigingen.
 • Bezuinigingen
 • In de perspectiefnota 2014 (PPN 2014) is op het programma cultuur een bezuiniging van € 150.000 ingeboekt voor LUX en Museum Valkhof.
 • Daarnaast is er via de PPN 2014 een onderzoeksopdracht uitgezet om te kijken waar binnen het programmabudget van Cultuur nog mogelijkheden zijn om een bedrag van € 700.000 te bezuinigingen op de 6 grote culturele instellingen. Deze opdracht is medio 2013 gestart. Het onderzoek kent twee lijnen. Per instelling wordt een feitelijke beschrijving gemaakt en we hebben twee experts ingehuurd, Lawson en Luiten, die een kwalitatief onderzoek uitvoeren naar de (on)mogelijkheden van de bezuinigingen, in relatie met de reeds opgelegde bezuinigingen (PPN 2013, PPN 2014 en de generieke kortingen). Dit rapport vormt de basis van het ambtelijk advies over de invulling van de bezuiniging. Februari 2014 worden het advies en eindrapport openbaar.
 • Naast de onderzoeksopdracht om € 700.000 te bezuinigen is de afdeling vastgoed aan het onderzoeken op welke wijze € 200.000 op cultureel vastgoed te bezuinigen is. Programma Cultuur is nauw betrokken bij dit onderzoek.

Bevorderen cultureel productieklimaat

Wat willen we bereiken

Wij zorgen voor een omgeving waarin kunstenaars en productiegezelschappen inspiratie vinden om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kunsten in het algemeen en aan een Nijmeegs cultureel productieklimaat in het bijzonder. In 2013 subsidiëren wij projecten op het terrein van de beeldende kunst en vormgeving. Op basis van de kunst- en cultuurvisie bepalen wij in 2013 hoe we vanaf 2014 en verder de beeldende kunst ondersteunen. Samenwerking in culturele ketens tussen instellingen onderling, zowel als met andere partners in de stad wordt actief gestimuleerd.

Wat hebben we bereikt

We hebben aan een vijftal productiegezelschappen ( De Olifant, Extrapool, Expoplu, Wintertuin en Dziga) een eenjarige subsidie verleend. Conform de afspraken in de cultuurvisie heeft bronsgieterij de Olifant gewerkt aan een grotere subsidie-onafhankelijkheid. Omdat ondanks veel overleg, de Olifant er niet in geslaagd is om –op termijn- andere inkomsten aan te trekken heeft het bestuur besloten eind 2013 te stoppen. In het nieuwe subsidiehuis dat is vastgesteld begin 2013 is bepaald dat we vanaf 2014 de productiegezelschappen Kwatta, Extrapool, Expoplu, Wintertuin en Dziga een meerjarige subsidie verlenen. Hiermee creëren we een stabiele basis voor het productieklimaat in Nijmegen. Er zijn meerjarige afspraken gemaakt over de bijdrage van de productiehuizen aan de speerpunten uit de visie. De kunstopdrachten in de openbare ruimte hebben het begrote aantal van 6 net niet gehaald. Er is met de zesde wel een start gemaakt, maar de afronding vindt plaats in 2014. Het aantal popoefenruime is al jarenlang stabiel op 8. De doelstelling om daar 12 van te maken is niet correct.

Indicatoren

Bevorderen cultureel productieklimaatRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 Aantal gesubsidieerde organisaties kunsten955
2.2 Aantal act./proj. op het terrein van de kunsten 755040
2.3 Aantal kunstopdrachten in de openbare ruimte: het gaat hier om de discipline beeldende kunst 265
2.4 Aantal oefenruimten 8128

Toelichting:

2.2 Het aantal activiteiten is lager omdat de subsidieregeling ISCA per mei 2013 beëindigd is

2.3 Bijna gehaald, er is wel een start gemaakt met de zesde opdracht.

2.4 Per abuis staat hier 12 oefenruimten begroot. Dit zijn er altijd 8 (6 aan de Molenveldlaan en 2 aan de Koopvaardijweg )geweest en dat blijft ook zo.

Wat hebben we ervoor gedaan

 • We hebben initiatieven gesubsidieerd zoals De Nieuwe Kamer wisseltentoonstellingen, Etalage Derde Wal exposities met jong talent, Art Crumbles Art & Science. Vanaf 2014 vallen deze initiatieven onder de nieuwe subsidieregeling voor culturele initiatieven (SCiN).
 • Het AIR-Besiendershuis heeft een aantal zeer succesvolle residenties gehad met veel exposure; de residenties hebben producten in Nijmegen achtergelaten met vaak (inter)nationale bekendheid. Er is intensief overleg geweest met Bronsgieterij De Olifant over de mogelijkheden om zonder subsidie door te gaan. Dit is helaas niet gelukt en het bestuur heeft zelf besloten eind 2013 te stoppen. Het is erg jammer dat het niet gelukt is, maar ook met subsidie zou het voortbestaan van de bronsgieterij uiteindelijk niet meer levensvatbaar zijn.
 • Onze doelstelling voor het realiseren van 6 kunstwerken in de openbare ruimte hebben we als volgt vormgegeven: We hebben voor het Waalfrontgebied een uitvraag gedaan om kunstideeën te verzamelen. We hebben uit de inzendingen 4 kunstenaars de opdracht gegeven voor de realisatie van een kunstwerk. We hebben op de nieuwe stadsbrug De Oversteek het kunstwerk Lights Crossing gerealiseerd van de kunstenaars van Atelier Veldwerk. Het 6e kunstwerk, het kunstwerk voor de stadsbruggen over het MaasWaalkanaal is dit jaar niet gerealiseerd. Wel is een start gemaakt met gesprekken met bewoners.
 • We hebben dit jaar 2 schetsopdrachten afgerond: één schetsontwerp voor een kunstwerk bij de nieuwbouw op de voormalige TPG locatie (o.a. nieuwbouw Doornroosje). Het kunstwerk wordt in 2014 gerealiseerd.
 • Daarnaast hebben we een schetsontwerp met bewoners voor de Dobbelmanlocatie afgerond. Realisatie van dit kunstwerk is voorzien in 2014.
 • We hebben het werk ‘Achter de horizon’ van A. Hetfeld en S. Baltussen geplaatst bij de Lindenberghaven, onder Waalbrug. We hebben het beschadigde natuurstenen oorlogsmonument ‘knielende soldaat’ voor Plein 1944 in brons laten gieten. Dit beeld wordt teruggeplaatst in 2014. Ook hebben we een sculptuur van kunstenaar G. Walraven herplaatst aan de Nieuwe Dukenburgseweg.
 • De 8 pop oefenruimten worden geheel budgettair neutraal beheerd door stichting Doornroosje. In de Vasim is ook een pop oefenruimte, die verhuurd wordt door de gebruikers van de Vasim.
TODO: Navigatie

Wat heeft het gekost

CultuurBegroting primitiefBegroting dynamischRekening 2013 Verschil Bdyn - rek
* € 1.000,-
Financiële lasten per product
Culturele infrastructuur13.52213.45813.466-8
Ontwikkeling van de Kunsten1.5141.5481.559-10
Cultuureducatie en amateurkunst4.8794.8794.81960
Totaal lasten per product19.91519.88519.84441
Financiële baten per product
Culturele infrastructuur-71-67-702
Ontwikkeling van de Kunsten-304-243-25512
Cultuureducatie en amateurkunst-10-185-182-3
Totaal baten per product-385-495-50712
Totaal Cultuur19.53019.38919.33752

Toelichting financiën

Het programma Cultuur sluit het jaar 2013 af met een positief resultaat van € 52.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking minder dan 1%. Het resultaat is het saldo van een voordeel op de lasten van €41.000 en een voordeel op de baten van € 11.000. Het positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten

De lasten op het programma zijn € 42.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

- er zijn wat minder subsidies aangevraagd en de gereserveerde matchings-gelden voor het provinciale cultuurpact zijn in 2013 niet besteed. De verwachting is dat dit in 2014 wordt gerealiseerd. Dit veroorzaakt een voordeel van zo'n € 42.000 ten opzichte van de begroting.

We merken op dat de Kunstopdracht Maas Waal kanaal niet in 2013 is gerealiseerd en is doorgeschoven naar 2014. In de bovenstaande cijfers is om deze reden een bedrag van € 150.000 toegevoegd aan de reserve 1% regeling. Hiermee kan dit kunstwerk in 2014 worden gerealiseerd.

Toelichting op de baten

Het voordeel op de baten is € 11.000. Gezien de beperkte afwijking lichten we dit voordeel niet verder toe.

Begrotingsrechtmatigheid

Niet van toepassing.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1071 Cultuur
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveauBesluit datumagenda puntBatenLastenSaldo
Primitief-38519.91519.530
Wijzigingen-110-30-140
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallastenRaad26 jun '1390/201300
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad26 jun '1390/201344
BW-01271 2e winstbestemming rekeningresultaat 2012Raad29 mei '1368/2013-1751750
BW-01288 Najaarsnota 2013Raad20 nov '13143/2013-39-105-144
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad20 nov '13143/2013100-1000
Totaal 1071 Cultuur   -49519.88519.389

Risico's

De te verwachten extra bezuinigingsdruk als gevolg van de taakstellingen van de perspectiefnota 2013 en 2014 zal ten koste gaan van de 6 grote culturele instellingen en hun financiële positie verzwakken. Het gevolg hiervan zal zijn een verschraling van het culturele aanbod en verlies van de culturele functies.

Voor alle culturele instellingen geldt dat er een algemeen bedrijfsrisico wordt gelopen dat tegenvallende bezoekersaantallen een negatieve invloed heeft op de exploitatiecijfers en dus de financiële positie van de betreffende instellingen.

Risico in de exploitatie van de KKP zijn, het verdienmodel van de programmering en de kwetsbare staat van de gebouwen.

Voor LUX geldt dat er In de najaarsnota 2013 er is aangegeven dat de financiële positie van stichting LUX zorgelijk is. De melding is gedaan omdat het risico bestaat dat stichting LUX in de toekomst mogelijk niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen van de geldlening die wij in het verleden aan hen verstrekt hebben.


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.