Reserve 1% regeling beeldende kunst

Reserve 1% regeling beeldende kunst

Naam reserveReserve 1% regeling beeldende kunst
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF004
Instellingsdatum raadsbesluit12 september 1990234/1990; Instelling fonds percentageregeling beeldende kunst en fonds wijkverfraaiing beeldende kunst.23 februari 2006, besluit om reserve 1%-regeling Beeldende kunst te handhaven.
DoelIn de praktijk is gebleken dat bij sommige projecten waarop de regeling van toepassing was een kunstopdracht weinig zinvol zou zijn, terwijl bij de andere projecten het budget voor een passende opdracht ontoereikend was. Dit was de reden om de in de bouwkredieten gereserveerde “procentgelden” los te koppelen van de locatie/ project waarvoor ze vrijkwamen. Er werd één fonds gevormd, dat werd gevoed door alle percentagegelden die vrijkwamen. De advisering over de plaatsen waar, hoe en met welke kunstenaar een kunstopdrachtprocedure in gang zou worden gezet, kwam in handen van de Commissie Beeldende Kunst.De beschikking over een reserve is financieel-technisch de eenvoudigste manier om te werken aan kunstopdrachten. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop- de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders- maakt “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig. Overigens is deze reserve nodig voor de uitvoering van de landelijke Percentageregeling Beeldende Kunst.
BestedingsplanIn 2011 is een nieuw beleidsplan “Over Bruggen naar Kunst” opgesteld waarin de ambities voor 2011 tot en met 2013 verder zijn opgenomen.Er is een bedrag van € 150.000 vanuit het resultaat 2013 op de deelproducten 60335 Onderhoud Beeldende Kunst en 60337 Werkbudget Beeldende Kunst toegevoegd aan de reserve 1% regeling Beeldende Kunst. Verwacht wordt dat deze middelen in de loop van 2014 in zijn geheel zullen worden ingezet voor-Doornroosje: aanschaf kunstwerk: € 100.000-Kunstopdracht Bruggen Maas Waalkanaal: €150.000-Kunstopdracht vervanging gestolen werk ‘Touwspringend meisje’ Hatertseweg: € 50.000-Kunstopdrachten in het kader van particulier initiatief: € 20.000-Drie kunstopdrachten Waalsprong: € 100.000
Voeding van de reserveBij besluitvorming door de Raad over investeringsprojecten die onder het toepassingsgebied van de 1%-regeling vallen wordt door opdrachtgevende directies (m.b.t. de investeringen) en de GEM het betreffende bedrag gestort . We verwijzen hiervoor naar het college- en raadsvoorstel en het beleidsprogramma 2011-2013 welke is vastgesteld door de raad d.d. 15-2-2012. ( 152/2011)Voeding van de reserve vindt o.m. plaats via de bijdrage van de planexploitaties.
Wordt rente toegevoegd?Nee
BijzonderhedenGeen
Gewenste omvangn.v.t.
Einddatum reserveGeen einddatum bepaald
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar174
Storting:
68/2013 Jaarrekening 2012121
Jaarrekening 2013 150
Onttrekking:
143/2013 Najaarsnota 2013-23
Boekwaarde eind van het jaar 422
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.