Leeswijzer

De stadsrekening 2013 bestaat uit het Jaarverslag en de Jaarrekening.

Webversie Stadsrekening 2013

In het gedrukte boekwerk is de stadsrekening op onderdelen in beknoptere vorm weergegeven dan in de web versie. Het gedrukte boekwerk heeft voldoende informatie om als verantwoordingsdocument te dienen en is ook het controleobject van de accountant geweest. De accountant heeft hierbij een goedkeurende verklaring gegeven.

Alle informatie uit het gedrukte boekwerk is ook in de webversie opgenomen. De webversie kan dienen als naslagwerk met meer detailinformatie.

Hier kan worden doorgeklikt vanuit de programma’s naar producten.

Verschil Stadsrekening 2013 en de webversie van de stadsrekening

Onderstaand wordt aangegeven welke hoofdstukken en paragrafen afwijken van de gedrukte versie van de stadsrekening:

  • Programma’s, per programma wordt antwoord gegeven op de drie W vragen: wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost.
  • Paragraaf Investeringen: geordend naar programma’s is van alle investeringen aangegeven wat het krediet is en wat de stand van zaken bij de betreffende investering is qua doorlooptijd, verwachte oplevering en overige bijzonderheden. Verder is een overzicht kapitaallasten toegevoegd.
  • Bijlagen:

Reserves: overzicht van de reserves

Per reserve een fiche met beschrijving en mutaties.

Bijlage algemene uitkering

Bijlagen kasgeldlimiet en renterisiconorm

Bijlage subsidiestaat

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.