Programma Sport

Omschrijving

Het programma Sport is gericht op het stimuleren van de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen. In de afgelopen jaren hebben wij binnen het sportbeleid de nadruk gelegd op de sport zelf: vergroten van de sportparticipatie, versterken van sportverenigingen, investeren in accommodaties en stimuleren van de topsport in Nijmegen. Voor de komende jaren zien we de rol van het sportbeleid echter veranderen, in steeds sterkere mate wordt een beroep op sport en bewegen gedaan in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van lichaamsbeweging. Daarbij blijven we sportverenigingen ondersteunen, maar verkennen we ook de mogelijkheden om meer samen te werken met andere organisatievormen.

Wij willen vanuit het sportbeleid de samenwerking met andere maatschappelijke terreinen en de organisaties die daarin actief zijn, waaronder het onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen, verder versterken. Bovendien gaan wij met zorgverzekeraars een concreet samenwerkingsprogramma rond sport, bewegen en gezondheid opzetten.

Wij zien een wijkgerichte benadering voor het sportbeleid als middel om dichtbij de behoeften van inwoners, afgestemd op specifieke vraagstukken, de sportieve participatie te bevorderen en mensen meer te laten bewegen. Hierbij staat zelfregie voorop, en richten we ons vooral op mensen die vanuit hun eigen mogelijkheden onvoldoende toegang tot sport en bewegen hebben.

Wat betreft sportaccommodaties ligt onze focus in de komende periode niet op het uitbreiden van het areaal aan accommodaties, maar het op orde houden van de kwaliteit van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Vanwege het groeiende belang van sporten en bewegen in de openbare ruimte, streven wij waar mogelijk naar versterking van onze openbare ruimte als ‘stad die uitnodigt om te bewegen’.

In het kader van de topsport vinden wij talentontwikkeling belangrijk, omdat daarmee bij uitstek de relatie tussen breedte- en topsport gelegd wordt. Om de talentontwikkeling binnen de sport in onze stad een impuls te geven, ontwikkelen wij samen met provincie Gelderland en een aantal andere (sport)organisaties het project ‘Talent Centraal Nijmegen’, waar een investering in een topsporttrainingsaccommodatie deel van uitmaakt.

Wij willen via het sportbeleid ook bijdragen aan het sportieve imago van Nijmegen. Evenementen en een imago als sportstad zijn goed voor de uitstraling van de stad en een stimulans voor de inwoners van Nijmegen om zelf te gaan sporten. In Nijmegen staat daarbij de loopsport centraal. Evenementen als de Vierdaagse, Zevenheuvelenloop en Marikenloop zijn hierbij niet meer weg te denken.

Maatschappelijk effect

Het programma Sport is gericht op het stimuleren van de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen. Daarmee willen wij de volgende maatschappelijke effecten bereiken:

Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten.

Het behouden en verbeteren van de gezondheid en het welzijn van inwoners van Nijmegen, door het bevorderen van sport en bewegen.

De sportverenigingen in Nijmegen zijn van goed niveau.

Een kwalitatief goed aanbod aan sportaccommodaties in Nijmegen en een openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen.

Sportieve talenten kunnen zich optimaal ontwikkelen in Nijmegen.

Sportstimulering

Wat willen we bereiken

Wij willen de sportdeelname in samenwerking met andere programma’s en andere partijen minimaal op het huidige niveau houden. Daarnaast streven wij naar een verhoging van het aantal Nijmegenaren dat voldoende beweegt (‘beweegnorm’). Om te peilen hoe hoog de sport- en beweegdeelname is, wordt gebruik gemaakt van de Stads- en Wijkmonitor, de Sportverenigingsmonitor en de gezondheidsmonitoringcyclus van de GGD. Voorts wordt gebruik gemaakt van de managementrapportage van Sportservice Nijmegen.

Het programma Sport wil deze doelstelling uit de nieuwe Sportnota vertalen in indicatoren. Deze indicatoren zullen derhalve zowel de sportdeelname als de beweegdeelname inzichtelijk maken. In de primitieve begroting nemen we deze indicatoren op.

Wat hebben we bereikt

We hebben in 2013 gewerkt aan het op peil houden van de sportdeelname en versterking van de beweegdeelname. Hierbij krijgen de doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een beperking specifieke aandacht. We verzamelen cijfers in een vierjarige monitoringcyclus, waardoor we geen concreet beeld hebben over de stijging of daling van de sport- en beweegdeelname in Nijmegen. We hebben wel een groot aantal sportstimuleringsactiviteiten kunnen continueren en versterken, in samenwerking met partners zoals onderwijs, GGD, sportverenigingen, maatschappelijke dienstverlening, organisaties voor gehandicaptensport en andere gemeenten.

Indicatoren

SportstimuleringRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 % volwassenen dat aan sport doet 82% (1)
1.2. % 4-17 jarigen dat aan sport doet (2)
1.3 % 4-17 jarigen in aandachtsgebieden dat aan sport doet (2)
 1. Dit is inclusief mensen, die minder dan 1 keer per maand sporten. In de huidige Stadsbegroting wordt gewerkt met minimaal 1 keer per jaar sporten (76% in 2013, tegenover 67% in 2011).
 2. In plaats van cijfers voor 4-17-jarigen worden cijfers voor afzonderlijke groepen verzameld (basisschoolleerlingen en middelbare scholieren) via onderzoeken van de GGD (meting per groep, 1 keer in de 4 jaar).

Wat hebben we ervoor gedaan

Sportstimulering via het onderwijs:

 • Op twaalf Openwijkscholen en twee 'Sportieve scholen' zijn naschoolse sportactiviteiten gehouden. Hierbij zijn ongeveer 2300 naschoolse sportactiviteiten uitgevoerd, waar 26.000 leerlingen aan hebben deelgenomen.
 • Twee sportieve scholen, De Meiboom en de De Luithorst, zijn getransformeerd naar Sportieve Gezonde School XL.
 • In het kader van Sport Jij Al? zijn ruim 600 gast- en proeflessen gegeven. De evenementen zijn door de verenigingen zelf georganiseerd. Aan de gast- en proeflessen hebben zo’n 15.000 leerlingen deelgenomen.
 • We hebben de Sportadviestest gegeven, waaraan ongeveer 475 leerlingen van 14 basisscholen uit groep 6 hebben deelgenomen.
 • Op elke sportieve school is het programma “Just move it” uitgevoerd. Dit is een interventie voor kinderen met overgewicht, ontwikkeld vanuit het NASB.
 • Het Leerlingvolgsysteem is op 18 scholen in gebruik, het aantal leerlingen dat is ingevoerd is ongeveer 900.
 • Voor kinderen met een motorische achterstand is op 12 sportieve scholen Extra beweegmomentje ingevoerd.
 • Er zijn 2 niet-school gebonden locaties Club Extra, voor kinderen met een motorische achterstand (Hatert en Lindenholt).

Sportstimulering in achterstandswijken:

 • In 5 stadsdelen zijn sportbuurtactiviteiten uitgevoerd waarbij zo’n 400 sportactiviteiten zijn gehouden. In Nijmegen-zuid, Nieuw-West, Hatert, Lindenholt en Dukenburg zijn sportactiviteiten op en rondom Cruyff Courts georganiseerd in samenwerking met Tandem (jongerenwerkers), wijkmanagement (projectleiders), wijkcentrumbeheerders.
 • In het Willemskwartier is het project “sport voor en door jongeren” uitgevoerd i.s.m. Portaal. Het project is succesvol uitgevoerd door samenwerking met de doelgroep, bewoners, Tandem en bewonersraad. Ook voor allochtone meisjes zijn sportactiviteiten uitgevoerd, “voor en door jongeren”.

Sportstimulering sport en bewegen plus (voormalige seniorensport):

 • Voor het verhogen van de sportdeelname van ouderen hebben is samenwerking aangegaan met het programma Zorg & Welzijn. De nadruk ligt op een pakket ‘sport en bewegen plus’ voor mensen met beperkingen en belemmeringen ten aanzien van sport- en beweegdeelname in combinatie met een lager inkomen. De stedelijke en centrale aanpak is doorontwikkeld in de richting van een gedifferentieerd, op maat gemaakte en wijkgerichte aanbod. Uitvoering is in 2012 gestart. Per wijk is een netwerk van fysiotherapeuten, gezondheidscentra en huisartsen opgezet. In 2013 hebben we in alle 9 stadsdelen waar we sport- en bewegingslessen hebben, een netwerk opgezet.
 • Afgelopen jaar hebben 622 deelnemers aan Meer Bewegen voor Ouderen deelgenomen. Er zijn 53 groepen met verschillend sport- en beweegaanbod, verspreid over 26 locaties in de stad. In het intramurale aanbod bij dagopvang en zorginstellingen hebben 150 deelnemers meegedaan op 12 locaties. We werken met vier instellingen samen: Swon, Boszicht, Catharinahof en St. Jozef. Deze instellingen huren Sportservice Nijmegen in om bewegingslessen in de dagopvang te geven.
 • In Dukenburg is in samenwerking met de WMO-werkgroep en sociale wijkteams het sport- en beweegaanbod in beeld gebracht voor de bewoners d.m.v. een op maat gemaakte infowijzer.
 • De Beweegwijzer voor ouderen is omgezet naar een digitale versie en er zijn gerichte flyers ontwikkeld. Hiermee kunnen we kort van tevoren goed de aandacht op de activiteiten vestigen en promotie maken. Onze intermediairs kunnen deze flyers direct aan de doelgroep meegeven, dat werkt beter dan deelnemers verwijzen naar een website.
 • Er zijn 2 buurtsportcoaches aangesteld (mede vanuit programma zorg & welzijn). Zij gaan inzetten op speciaal aanbod voor ouderen bij 3 sportverenigingen en een aanbod in meerdere wijken waarbij zij nadrukkelijk de link leggen tussen bewegen en gezondheid. Daarnaast is bij Inter-lokaal ook een buurtsportcoach aangesteld en binnen de GGD zijn gezondheidsmakelaars werkzaam. Rondom de afstemming van taken van buurtsportcoaches zal begin 2014 een samenwerkingsverband opgezet worden tussen GGD, Inter-lokaal en Sportservice.

Sportstimulering voor mensen met een beperking:

 • We werken samen met partijen als Dichterbij, Special Heroes, Sint Maartens kliniek, GSF, etc. Doel is om af te stemmen over het sport- en beweegaanbod voor aangepast sporten. Hierdoor bereiken we een betere verdeling van taken en meer gebruik van kennis en expertise van de partners.
 • In het speciaal onderwijs zijn wederom de pilots ‘Sport jij al’ uitgevoerd. Er zijn ruim 150 gast- en proeflessen gegeven. Aan deze gast- en proeflessen hebben zo’n 1500 leerlingen van acht scholen deelgenomen.
 • De samenwerking met special Heroes gaat verder. Zij gaan een deel van de gast- en proeflessen voor hun rekening nemen. De vraag ligt hiervoor bij de scholen, zij kunnen beslissen welk aanbod zij willen inkopen. Zij zitten o.a. al op de Sint Maartenschool en de Martinus van Beekschool.
 • Er is een voor het eerst een sportdag voor speciaal onderwijs georganiseerd ‘de special day’ bij NEC in samenwerking met sportverenigingen, stichting ‘Doelbewust (voormalige ‘wij staan voor de wijk’) en Special Heroes. Hier hebben vier scholen (Cluster 3) aan deelgenomen.
 • Samen met de gemeenten Groesbeek en Wijchen hebben we in 2013 een bidbook voorbereid en doen wij een poging om de Nationale Special Olympics in 2016 naar onze regio te krijgen. Special Olympics is een groot, meerdaags sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen dit evenement als vliegwiel gebruiken om het regionaal sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep te vergroten, samen met diverse zorgpartners en sportverenigingen de doelgroep stimuleren meer te gaan sporten en een goede match realiseren. In 2013 zijn vele sportverenigingen, zorgpartners en afgevaardigden van de doelgroep bijeen gekomen om gezamenlijk te kijken hoe we dit kunnen realiseren.
 • In 2013 heeft een oriëntatie plaatsgevonden over een regionaal loket en is er overleg geweest met de gemeente Groesbeek over samenwerking. Sportservice Nijmegen zal vanaf begin 2014 ingezet worden in de gemeente Groesbeek.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar 'lichte verbanden' in de sport: ongeorganiseerde sportbeoefening in de vrije ruimte. Met deze onderzoeksresultaten zijn in 2013 in de wijk Dukenburg zelfstandige loopgroepen in gang gezet volgens het principe van ‘lichte verbanden’.

Versterken sportverenigingen

Wat willen we bereiken

Samen met de sportverenigingen willen wij de kwaliteit van de verenigingen verder verbeteren. Tevens willen wij de samenwerking met ‘lichte verbanden’, andere vormen van georganiseerde sport, versterken.

In de primitieve begroting nemen we nieuwe indicatoren op welke aansluiten bij de doelstellingen uit de nieuwe Sportnota.

Wat hebben we bereikt

Door middel van de inzet van combinatiefunctionarissen en vraaggerichte verenigingsondersteuning hebben wij samen met verenigingen de kwaliteit van sportverenigingen als fundament van de sport kunnen behouden en versterken.

Indicatoren

Versterken sportverenigingenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 % volwassenen dat lid is van een sportvereniging 23%
2.2 % 4-17 jarigen dat lid is van een sportvereniging (1)
 1. In plaats van cijfers voor 4-17-jarigen worden cijfers voor afzonderlijke groepen verzameld (basisschoolleerlingen en middelbare scholieren) via onderzoeken van de GGD (meting per groep, 1 keer in de 4 jaar).

Wat hebben we ervoor gedaan

De 16 combinatiefunctionarissen zijn in 2013 verder gegaan conform de meerjarenplannen 2012-2015. De combinatiefunctionarissen zijn actief bij 28 sportorganisaties en binnen 13 scholen. De inzet bij sportorganisaties is gericht op diverse vraagstukken, aangedragen door de organisaties zelf. De inzet binnen het onderwijs is gericht op het geven van bewegingsonderwijs binnen het primair onderwijs en op tussen- en naschoolse sportactiviteiten in het voortgezet onderwijs.

Het voormalige Sportgala is omgebogen naar sportheldenfestival waarbij kennisoverdracht, innovatiethema’s en netwerken centraal stonden. Dit heeft plaatsgevonden in de nationale sportweek. We zijn tevreden over het nieuwe concept, en zullen verbeterpunten en mogelijkheden om het concept verder uit te bouwen benutten bij het Sportheldenfestival 2014.

Vanuit NASB is een behoeftepeiling gedaan naar begeleiding bij kinderen met ADHD. Tevens is een start gemaakt met een deskundigheidstraining op dit onderwerp. Momenteel vindt bij vier verenigingen de verdieping en de uitvoering plaats van deze deskundigheidstraining.

In het kader van diversiteit en het thema veilige sportomgeving ondersteunen we verenigingen die in het kader van dit thema activiteiten willen ontwikkelen. Binnen twee sportverenigingen is een start gemaakt om het onderwerp “Voel je veilig in de club” verder uit te werken. De desbetreffende sportverenigingen hebben vanwege bestuurswisseling en een fusie niet verder ingezet op deze thematiek, bereidheid wel aanwezig maar mankracht voor de uitvoering niet.

Er heeft een sportieve theatertour ‘Wel winnen hè....’ plaatsgevonden met aandacht voor thema’s als fair play en een veilige sportomgeving. Er waren 250 bezoekers, voornamelijk afkomstig uit Nijmeegse sportverenigingen.

In het kader van de samenwerking met het Transferpunt Sport hebben wij de makelaarsfunctie van Sportservice voor hulpvragen van de sportverenigingen gecontinueerd en verder gedigitaliseerd. In het kader van efficiëntie en bezuinigingen zijn vanaf 2012 de hulpvragen van sportverenigingen rechtstreeks via de site bij de partners terechtkomen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen we leningen en garantstellingen aan verenigingen verstrekken. In 2013 hebben wij middels een lening voor SV Orion mogelijk gemaakt dat zij de noodzakelijke extra kleedkamers/bergruimte konden bouwen.

In het kader van de continuïteit van het sportaanbod zijn we in overleg met de drie Nijmeegse hockeyverenigingen over de personele en financiële druk die wordt veroorzaakt door de privatisering van de accommodaties.

We hebben DVE-Trajanus ondersteund bij de afsplitsing van deze vereniging die heeft geresulteerd in de oprichting van een nieuwe voetbalvereniging, namelijk VV Keizerstad.

We hebben met de tafeltennisvereniging TTN en de hockeyvereniging Union overleg gevoerd over de financiële positie van deze verenigingen. Aan TTN is in 2013 een financiële bijdrage verstrekt, voor HV Union is deze in voorbereiding.

Kwalitatief goede sportaccommodaties

Wat hebben we bereikt

In 2013 hebben we de kwaliteit van onze sportaccommodaties op orde gehouden. Er zijn een aantal verbeteringen uitgevoerd op sportpark De Biezen, in de Vocasahal en in sporthal De Horstacker De plannen voor renovatie van de Jan Massinkhal en realisatie van Talent Centraal zijn verder geconcretiseerd. De provincie Gelderland heeft een subsidie van € 4.334.000 toegekend voor Talent Centraal. Het nieuwe 'Erica Terpstra Sportfondsenbad' (ter vervanging van het inmiddels gesloten Sportfondsenbad Oost) is medio 2013 geopend.

Indicatoren

Kwalitatief goede sportaccommodatiesRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
3.1. Aantal gerenoveerde en nieuw geopende gemeentelijke binnensportaccommodaties 1 (Sportzaal Triangel)1 (Sporthal de Horstacker)1 (Sporthal de Horstacker)
3.2 Aantal gerenoveerde en nieuw geopende gemeentelijke buitensportaccommodaties 2 (Marienbosch + De Biezen) 2 (De Biezen + Nieuw Balveren) 2 (De Biezen + Nieuw Balveren)
3.3 Totaal aantal beschikbare en verhuurde uren van de gemeentelijke gymnastieklokalen (%=bezettingsgraad) 53%
3.4 Totaal aantal beschikbare uren van de gemeentelijke sportzalen (%=bezettingsgraad) 60%
3.5 Totaal aantal beschikbare en verhuurde uren van de gemeentelijke sporthallen (%=bezettingsgraad) 80%

Wat hebben we ervoor gedaan

Naast het reguliere (meerjaren)onderhoud aan de binnen-en buitensportaccomodaties hebben we in 2013 een tweetal extra investeringen gepleegd om de basisstructuur op orde te houden. Allereerst hebben we de geluidsinstallatie in de Vocasahal vervangen. Ten tweede is in het kader van het weer multifunctioneel maken van sporthal de Horstacker verschillende reparaties en vervangingen doorgevoerd. Het resultaat is dat in een (sobere) Horstacker veilig en functioneel gesport kan worden.

In 2013 zijn enkele varianten voor de renovatie van de Jan Massinkhal nader uitgewerkt, zodat in de eerste helft van 2014 een besluit genomen kan worden over de uitvoering hiervan.

Het fusieproces van de volleybalverenigingen Vocasa en Pegasus is in 2013 stopgezet, in plaats daarvan is een intensieve, meerjarige samenwerkingsvorm ontwikkeld. Bij een positieve doorontwikkeling stimuleren wij in 2014 of 2015 deze samenwerking door in één hal een vlakelastische vloer aan te leggen.

Bij de ontwikkeling van het gebied rond de nevengeul hebben we het particulier watersportinitiatief van 'Watersport Nijmegen' ambtelijk ondersteund middels een breed locatieonderzoek. De mogelijkheden van een watersportcentrum met de primaire focus op roeien worden nader uitgewerkt.

De verbetering van sportpark De Biezen is voltooid. Hekwerk, deel van de tribune, bestrating en parkeerplaats zijn vernieuwd. Inpandige kleedkamers (waren in bezit van gemeente) zijn overgedragen aan SCH, zodat de vereniging over meer bergruimte beschikt. De nieuwe kleedkamers zijn van gemeente en worden gehuurd door SCH.

We hebben in samenwerking met Sportfondsen Nijmegen NV en het overlegplatform van zwemverenigingen scenario's ontwikkeld over beheer en exploitatie van de zwembaden. Hieruit komt onder andere een nieuwe opdrachtformulering voor Sportfondsen Nijmegen NV voort, die als basis dient voor de nieuwe subsidieafspraken die we met Sportfondsen Nijmegen NV maken. Wat betreft zwembad Dukenburg hebben wij met betrokkenen voorbereidend overleg gevoerd om zwembad Dukenburg in zelfbeheer te gaan exploiteren.

In 2013 is het onderzoek naar de mogelijkheden om Talent Centraal te realiseren op sportpark De Dennen voortgezet. Er is met Stichting Top Judo Nijmegen, Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Topsport Gelderland en de St. Maartenskliniek een projectplan opgesteld dat de basis heeft gevormd voor een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland. Deze aanvraag is gehonoreerd. Met de hoofdgebruikers van TCN is een intentieovereenkomst opgesteld die de basis vormt voor een in 2014 af te sluiten huurovereenkomst. Een bestemmingsplanprocedure is gestart. Met de omnivereniging Quick 1888 is overleg gevoerd over de effecten van inpassing van TCN op sportpark De Dennen.

Gezien het feit dat sporten en bewegen steeds meer in de openbare ruimte gebeurt, hebben wij bij de ontwikkeling van nieuwe wijken in Nijmegen-Noord (Grote Boel en de Stelt) en het Waalfront, actief meegedacht of deze wijken voldoende uitnodigen om te bewegen, fietsen en ruimte bieden om te spelen.

Ondersteuning topsportklimaat

Wat hebben we bereikt

We hebben met onze partners de plannen voor het centrum voor talentontwikkeling Talent Centraal verder uitgewerkt en zijn een partnership aangegaan gericht op talentontwikkeling. We hebben in plaats van het Sportgala in 2013 voor het eerst het Sportheldenfestival georganiseerd.

Indicatoren

Ondersteuning topsportklimaatRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
4.1 Aantal verenigingen in hoogste klasse competitie
4.2 Terugkerende topevenementen 5

Wat hebben we ervoor gedaan

Op 19 april 2013 is het eerste Nijmeegse Sporthelden Festival gehouden en zijn sportprijzen uitgereikt aan Nijmeegse amateur- en topsporters en aan vrijwilligers in de sport. Het Sporthelden Festival is het vervolg op het Sportgala dat de gemeente Nijmegen jarenlang organiseerde. Met het nieuwe festivalconcept wilden we meer en vooral ook jongere sporters en hun ouders een aansprekend programma bieden. Daarnaast is het ook gericht op kennisuitwisseling en netwerkvorming met sportverenigingen. Het Sporthelden Festival koppelen we aan de Nationale Sportweek.

We zijn op het gebied van talentontwikkeling een samenwerking gestart met het programma van de HAN: Center of Expertise (CoE). In deze samenwerking nemen een aantal (4) vakleerkrachten/combinatiefunctionarissen/sportdocenten deel aan het onderdeel talentontwikkeling en werken wij samen in de Sportadviestest met het onderdeel 'De bewuste sportkeuze' van het programma CoE. In het kader van talentontwikkeling is in samenwerking met de HAN en Topsport Gelderland gestart met de voorbereiding van een tweejarig project waarmee we stadsbreed breedte- en topsporttalenten willen ondersteunen.

Met NEC hebben we regulier bestuurlijk overleg gehad. De Europese Commissie heeft de gemeente Nijmegen in 2013 geïnformeerd over het feit dat zij op basis van een vooronderzoek naar de 'afkoop van het recht op verwerving van De Eendracht door NEC' heeft besloten dat er sprake is van staatssteun aan NEC. Naar aanleiding hiervan hebben wij een inhoudelijke reactie opgesteld en beroep aangetekend bij de Europese Commissie.

TODO: Navigatie

Wat heeft het gekost

SportBegroting primitiefBegroting dynamischRekening 2013 Verschil Bdyn - rek
* € 1.000,-
Financiële lasten per product
Sportstimulering2.0792.0332.044-11
Versterken sportverenigingen4254254195
Kwalitatief goede sportaccommodaties15.43214.69614.701-5
Ondersteuning topsportklimaat101101112-12
Totaal lasten per product18.03617.25417.277-23
Financiële baten per product
Sportstimulering-355-355-3550
Versterken sportverenigingen0000
Kwalitatief goede sportaccommodaties-1.913-1.913-1.9130
Totaal baten per product-2.268-2.268-2.2680
Totaal Sport15.76714.98615.009-23

Toelichting financiën

Geen significante afwijkingen.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1052 Sport
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveauBesluit datumagenda puntBatenLastenSaldo
Primitief-2.26818.03615.767
Wijzigingen-781-781
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallastenRaad26 jun '1390/2013-614-614
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad26 jun '1390/201300
BW-01288 Najaarsnota 2013Raad20 nov '13143/2013-167-167
Totaal 1052 Sport   -2.26817.25414.986

Risico's

Het bestuur van een sportvereniging heeft begin 2013 aangegeven dat zij door liquiditeitsproblemen niet meer kan voldoen aan haar aflossingsverplichting over een afgesloten hypothecaire lening uit 2009. Bovenop de bestaande liquiditeitsproblemen heeft in juni een belangrijke huurder de huur opgezegd. Afgesproken is dat de sportvereniging wel de renteverplichting nakomt. Tevens werkt het bestuur een geüpdate meerjarenbegroting uit, zodat we samen een structurele oplossing kunnen vinden voor de ontstane situatie.

Het college heeft besloten om de eerder verstrekte overbruggingssubsidie aan de vereniging met één jaar te verlengen waarmee voor dit jaar ook de aflossing van de hypothecaire lening is voldaan.

In het voorjaar van 2014 hebben we een bestuurlijk overleg met de vereniging en kijken we welk

exploitatietekort resteert en onderzoeken we oplossingsrichtingen.

De EC heeft de gemeente Nijmegen in 2013 geïnformeerd over het feit dat zij op basis van een vooronderzoek naar ‘de afkoop van het recht op verwerving van De Eendracht door NEC' heeft besloten dat er sprake is van Staatssteun aan NEC. Naar aanleiding van dit besluit is gestart met de 2e fase nl. het onderzoek. Op grond van de onderzoeksfase waarin de gemeente Nijmegen zich bevind is er nog geen financiële consequentie te verbinden aan een eventuele uitkomst.

We leggen initiatieven en verantwoordelijkheden in de stad. Sportverenigingen zijn met hun sport- en beweegaanbod bij uitstek organisaties die deze rol van oudsher vervullen. Het aantal vrijwilligers in de sport- en beweegsector is enorm. We verwachten steeds meer van sportverenigingen. De instrumentele functie van sport en bewegen wordt meer en meer benadrukt, de gedachte hierbij is dat sport een krachtige bijdrage aan gemeentebrede doelen (zoals participatie en gezondheid) kan leveren. Bij de (vrijwilligers in de) sport ontstaat echter een ‘stapeling van rollen en functies’. Organisaties zijn hiervoor echter niet altijd en nog niet voldoende toegerust.
Clubs worden naast gemeentelijke bezuinigingen geconfronteerd met lastenverzwaring als gevolg van wet- en regelgeving en teruglopende sponsorinkomsten. Effect van dit alles is dat de positie van de sportverenigingen steeds lastiger wordt. Verdere teruggang heeft ingrijpende effecten op (de kwaliteit van) het sport- en beweegaanbod. Daarnaast heeft een eventuele terugloop ook gevolgen voor de exploitatie van gemeentelijke accommodaties.


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.