Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting onrechtmatig. Teneinde een afweging te kunnen maken van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium “passend binnen het door de Raad uitgezette beleid” van belang. Omdat het van belang is dat de Raad de criteria hieromtrent bepaalt, is bij vaststelling van het normen en toetsingskader rechtmatigheid, een spelregel voorgelegd en vastgesteld door de Raad. Deze regel is gebaseerd op de kadernota Rechtmatigheid zoals uitgegeven door de commissie BBV. Met toepassing van deze uitgangspunten is geconstateerd dat er op vijf programma's een lastenoverschrijding groter dan € 100.000 is geweest. Van deze overschrijding is beoordeeld in hoeverre deze uitgaven rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn. Geoordeeld is dat alle overschrijdingen op een bedrag van € 121.000 na als rechtmatig zijn te beschouwen. Bij de genoemde € 121.000 zijn de uitgaven die binnen de normering als onrechtmatig zijn aangemerkt, door ons wel bedrijfsmatig acceptabel bevonden.

Verder is bezien of er investeringen zijn gedaan die het gevoteerde krediet met meer dan € 100.000 hebben overschreden. Geconstateerd is dat bij investeringen ten behoeve van het Waalspronggebied een overschrijding van de kredieten heeft plaatsgevonden. Per saldo is hiervoor 2,6 miljoen euro meer uitgegeven dan was verwacht. Afgezet tegen de totale vervaardigingsprijs is dit 0,9% afwijking. Deze investeringen waren meegenomen in de exploitatieopzet Waalsprong en met het opnemen van deze investeringen in de materiële vaste activa, is de exploitatieopzet Waalsprong met eenzelfde bedrag voordeliger geworden. Deze overschrijding is als rechtmatig beschouwd, omdat de Raad deze investeringen binnen de totale exploitatieopzet van de Waalsprong goedgekeurd heeft.

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen > € 100.000 opgenomen per programma met vermelding van de kwalificatie rechtmatig of onrechtmatig.

ProgrammaLasten Dynamische begrotingLasten Realisatie overschrijding lastenrechtmatig/ onrechtmatig
Wonen5.750.9975.917.921166.924rechtmatig
Groen en Water17.099.68417.279.704180.020rechtmatig
Grondbeleid198.543.201207.530.4518.987.250rechtmatig
Werk en inkomen170.194.498182.910.07612.715.578rechtmatig
Openbare ruimte50.046.35150.167.499121.148onrechtmatig

Toelichting per programma:

Programma wonen overschrijding 0,2 miljoen rechtmatig

De lastenoverschrijding van € 167.000 is voor € 140.000 veroorzaakt door meer uitgaven aan woningbouw en herstructurering dan was geraamd, maar hiervoor zijn gelden in de ISV reserve beschikbaar. De baten uit de ISV reserve staan hier dan ook tegenover. Daarna resteert slechts een overschrijding van € 27.000, hetgeen beneden de norm blijft

Programma Groen en Water overschrijding € 0,2 miljoen rechtmatig

Van de lastenoverschrijding van € 180.000 heeft € 133.000 betrekking op een lastenoverschrijding bij woonmilieuverbetering. Ook hiervoor zijn gelden beschikbaar in de ISV reserve. De baten uit de ISV reserve zijn weliswaar verantwoord bij het programma wonen, maar dienen wel als dekking voor deze lastenoverschrijding op het programma Groen en water. Na verrekening met deze reserve resteert nog een lastenoverschrijding van € 47.000 hetgeen beneden de rechtmatigheidsnorm blijft.

 

Programma grondbeleid overschrijding € 8,9 miljoen rechtmatig

Binnen het programma heeft zich een lastenoverschrijding voorgedaan van €8,9 miljoen. Dit bestaat echter uit een samenstelling van een onderschrijding van lasten binnen de diverse exploitaties en een overschrijding als gevolg van het treffen van voorzieningen. Bij het programma grondbeleid wordt het treffen van voorzieningen voor verliesgevende exploitaties afgewikkeld via de saldireserve. Het VGP is het beslismoment waarop de planexploitaties in beeld worden gebracht en voor en nadelen worden bepaald. Dit VGP is eind januari 2014 in de Raad vastgesteld en de in dat VGP opgenomen verliezen(ca. 21 miljoen) zijn in de jaarrekening verwerkt. Daartegenover staat een bijdrage uit de saldireserve die deze verliezen opvangt en welke zijn verwerkt als inkomsten. Daarmee is de lastenoverschrijding gedekt door inkomsten en raadsbesluiten en kan de overschrijding als rechtmatig worden beschouwd.

Programma Werk en inkomen overschrijding € 12,7 miljoen rechtmatig

Binnen het programma werk en inkomen is een lastenoverschrijding van € 12,7 miljoen.

Over het algemeen zijn dit lastenoverschrijdingen waar rijksmiddelen tegenover staan. Naar onderdelen toegelicht:

Bij  WSW is er sprake van een lastenoverschrijding (categorie 6)  van € 0,1 miljoen. Hier staat voor eenzelfde bedrag een Rijkssubsidie tegenover dat  ultimo 2013 is toegekend.

Bij inkomen zijn er hogere lasten op de zogenaamde BUIG-uitkeringen (met als belangrijkste onderdeel de WWB) van € 14,9 miljoen (n), waartegenover bijstelling van de rijksbudgetten staat. Deze overschrijding valt  onder categorie 3 ‘hogere lasten die passen binnen het bestaande beleid die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten’.

In totaliteit staat tegenover het genoemde nadeel van € 14,9 miljoen een voordeel op de baten BUIG van € 16,1 miljoen.

Bij Armoedebestrijding is er een  lastenoverschrijding van € 0,3 miljoen.

Deze overschrijding valt  onder categorie 6 ‘hogere lasten die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd (met name ‘open einde regeling’ bijzondere bijstand).

Bij Inburgering is sprake van een niet gebudgetteerde uitgave (categorie 3) ad € 0,9 miljoen  in het kader van de afrekening BDU-SIV 2010-2011. Deze uitgave wordt gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen binnen de OMBD BDU-SIV.

De lastenoverschrijding op het programma werk en inkomen wordt derhalve als rechtmatig geclassificeerd

Programma Openbare ruimte overschrijding € 0,1 miljoen onrechtmatig.

De overschrijding met € 121.000 wordt voor een deel gedekt door inkomsten. In dit programma is exact ramen vrij lastig omdat er veel incidentafhandeling wordt uitgevoerd binnen dit programma. De overschrijding van € 121.000 op een totaal lastenraming van ruim € 50 miljoen is nog geen kwart procent afwijking en wordt daarmee wel als bedrijfsmatig acceptabel beschouwd.

Investeringen
    Krediet  krediet bedrag  Realisatie 2013  overschrijdingrechtmatig/ onrechtmatig
 Station Lent          3.000  3.674 674rechtmatig
 Knooppunt Lent      10.000  11.881 1.881rechtmatig

Deze investeringen betreffen investeringen in het Waalspronggebied ten behoeve van de verbinding van dit gebied met de stad. Deze investeringen waren in de totale planexploitatieopzet Waalsprong meegenomen. Nu de investering overschreden is en deze lasten geactiveerd zijn, is de exploitatieopzet Waalsprong voordeliger geworden. Aangezien de exploitatieopzet Waalsprong door de Raad is goedgekeurd, is deze overschrijding van het krediet als rechtmatig beschouwd.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.