Balans

ACTIVA bedragen x € 1.00031-12-201331-12-2012
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa652574
Kosten van onderzoek en ontwikkeling652574
Materiële vaste activa368.105314.834
Investeringen met een economisch nut
- overige investeringen met een economisch nut285.398282.348
Investeringen met een maatschappelijk nut82.70732.487
Financiële vaste activa217.183205.916
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Activa in eigendom van derden13.07411.732
- deelnemingen6.1225.632
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties56.75267.782
- deelnemingen82.53859.977
- overige verbonden partijen0
Overige leningen u/g51.84154.228
Overige uitzettingen > 1 jaar (beleggingen)6.8566.565
TOTAAL VASTE ACTIVA585.940521.324
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden372.992352.424
Grondexploitaties362.660332.796
Gronden niet in exploitatie10.14319.443
Grond- en hulpstoffen10797
Voorraad gereed product8288
Kortlopende vorderingen94.143119.894
Rekening-courant derden9965.112
Vorderingen op openbare lichamen33.76530.898
Vorderingen bijstandswet15.98915.595
Belastingdebiteuren10.5476.008
Vorderingen grondverkopen6.0262.570
Debiteuren7.3936.449
Overige vorderingen2.0701.314
Verstrekte kasgeldlening10.46245.462
Te vorderen rente6.8946.486
Liquide middelen31.12430.343
Kassaldi126156
Bank en girosaldi30.99830.187
Overlopende activa10.11710.482
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA508.375513.143
TOTAAL ACTIVA1.094.3151.034.467
PASSIVAbedragen x € 1.00031-12-201331-12-2012
VASTE PASSIVA
Eigen Vermogen79.638106.638
Algemene reserves62.36941.113
Bestemmingsreserves16.55278.999
Rekeningresultaat717-13.474
Voorzieningen65.93240.162
Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en49.95025.363
risico’s
Egalisatievoorzieningen15.98214.799
Langlopende schulden687.881660.750
Onderhandse leningen van:
-Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen22.47924.202
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 665.230635.828
Waarborgsommen171164
Vooruitbetaalde huur N.E.C.0556
TOTAAL VASTE PASSIVA833.451807.550
VLOTTENDE PASSIVA
Kortlopende schulden174.466152.328
Kasgeldleningen153.000123.000
Crediteuren8.02218.618
Afdracht loonheffing en sociale lasten10.0897.074
Verhaalbare bijstand2.6592.717
Door derden belegde gelden696919
Rekening-courant derden00
Bank- en girosaldi38.18730.970
Overlopende passiva48.21143.619
Te betalen rente10.09710.347
Verplichtingen inzake ondernemersfonds1.2821.732
Nog te betalen bedragen22.91318.391
Vooruitontvangen bedragen openbare lichamen4481.652
Gelden van derden met specifiek bestedingsdoel13.47111.497
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA260.864226.917
TOTAAL PASSIVA1.094.3151.034.467
Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidstellingen ultimo 2013bedragen x € 1.000557.801
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.