Toelichting programmarekening

In de programmaverantwoording is een uitgebreide inhoudelijke toelichting gegeven op de programmaresultaten. De toelichting in de programmaverantwoording gaat over de saldi, na verrekening met de reserves. In deze toelichting op de programmarekening wordt ingegaan op de afwijkingen tussen primitieve begroting, dynamische begroting en realisatie en wordt aandacht besteed aan resultaten voor en na reservemutaties.

Tevens wordt hier de verantwoording over de Wet Normering Topinkomens opgenomen.

Onderstaand in totalen de uitgaven en inkomsten voor en na reservemutaties.

  primitieve begroting dynamische begroting Realisatie
Uitgaven 2013         739.620          767.012          774.253
Inkomsten 2013         715.231          752.585          744.809
Resultaat voor reservemutaties          -24.389          -14.427           -29.444
Per saldo onttrekking uit reserves           22.204            12.075             31.561
Resultaat na reservemutaties            -2.185             -2.352              2.117
Van primitief naar dynamische begroting

Onderstaand wordt eerst in totaal en vervolgens per programma aangegeven wat de begrotingswijzigingen zijn geweest van primitief naar dynamisch. De meeste wijzigingen zijn afkomstig uit de voor en najaarsnota en daarenboven nog enkele overige raadsbesluiten met financiële consequenties.

Begroting van primitief naar dynamisch; bedragen * € 1.000,- Besl.nivo Besl.dat. Baten Lasten Saldo
Primitief     -747.038 749.223 2.185
Wijzigingen          
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN Raad 26 jun '13 103 -103 0
BW-01232 Verkoop Heumensoord Raad 02 okt '13 -2.498 2.498 0
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer Raad 26 jun '13 0 0 0
BW-01238 Noodvoorziening uitgeprocedeerden 2013  Raad 30 jan '13   0 0
BW-01241 Inzet middelen G33 bestuursaccoord Raad 26 jun '13 -508 508 0
BW-01246 Beeïndiging subsidierelatie SSNM Raad 17 apr '13   43 43
BW-01248 De Bastei (Natuurcentrum/Stratemakerstoren) Raad 06 mrt '13 -1.500 1.500 0
BW-01249 Voortgang snelfietsroute Nijmegen-Beuningen Raad 17 apr '13 -100 100 0
BW-01250 Aanleg walstroom  Raad 17 apr '13 -470 470 0
BW-01251 Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Raad 20 mrt '13   0 0
BW-01253 Vaststelling DVO Dar 2013 College 26 feb '13   0 0
BW-01254 Subsidieaanvraag LUX ivm kosten afbouw gesubsidieerde banen College 02 apr '13   0 0
BW-01259 SB14-17 correcties Raad 10 jul '13 0 0 0
BW-01262 Perspectiefnota 2014 Raad 12 jun '13 -900 900 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 -6.719 7.184 465
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 -463 463 0
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingingen Raad 26 jun '13 -199 199 0
BW-01266 Raadsbrief bestandsontwikkeling WWB 2012 en beheersmaatregelen 2013 Raad 17 apr '13 -2.224 2.224 0
BW-01269 Invoering contactmoment adolescenten Jeugdgezondheidszorg  Raad 15 mei '13   0 0
BW-01271 2e winstbestemming rekeningresultaat 2012 Raad 29 mei '13 -175 175 0
BW-01273 Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen College 07 mei '13   0 0
BW-01275 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoedportefeuille Raad 29 mei '13   0 0
BW-01276 Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid College 28 mei '13   0 0
BW-01279 Subsidie Futsal Chabbab 2013-2014 College 18 jun '13   0 0
BW-01280 Rijksmiddelen DU Vrouwenopvang  Raad 18 sep '13   0 0
BW-01281 Subsidie Samenwerkingsverband VO-ROC Raad 18 sep '13 -485 485 0
BW-01282 Uitvoering gezondheidsbeleid 2013-2016 /invulling buurtsportcoaches Raad 18 sep '13 -23 23 0
BW-01283 Aanjaagteam VSV op het ROC College 25 jun '13   0 0
BW-01284 Voortgang Transitie Wmo, Jeugdzorg en AWBZ Begeleiding Raad 18 sep '13 -308 308 0
BW-01287 2e tranche progr.Stad en Regio 2012-2015 Raad 18 sep '13 -430 430 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 -2.479 2.137 -341
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 46 -46 0
BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen Raad 13 nov '13   0 0
BW-01299 Vertrekarrangement Raad 13 nov '13 -12.937 12.937 0
BW-01301 Project Hezelpoort nieuwbouw parkeervoorziening “Oude Stad” Raad 18 dec '13 -1.000 1.000 0
BW-01308 subsidiëring thuisbegeleiding 2013 en 2014 College 17 dec '13   0 0
Eindtotaal     -780.304 782.656 2.352

Per programma

1011 Dienstverlening & Burgerzaken
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -3.788 6.394 2.606
Wijzigingen            
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 74 -74 0
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 157 -115 42
Totaal 1011 Dienstverlening & Burgerzaken       -3.557 6.204 2.648
1012 Veiligheid
bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -269 15.988 15.719
Wijzigingen       -270 -31 -301
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer Raad 26 jun '13 90/2013 -100 -902 -1.002
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   2.765 2.765
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 -170 -1.894 -2.064
Totaal 1012 Veiligheid       -540 15.957 15.418
1013 Citymarketing & Externe betrekkingen
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -456 3.804 3.348
Wijzigingen       -607 777 170
BW-01246 Beeïndiging subsidierelatie SSNM Raad 17 apr '13 57/2013   43 43
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 50 77 127
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 -657 657 0
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013   0 0
Totaal 1013 Citymarketing & Externe betrekkingen       -1.063 4.581 3.518
1021 Wonen
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -1.569 2.821 1.252
Wijzigingen       -3.119 2.930 -189
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -3.119 3.119 0
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013   -150 -150
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013   -263 -263
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013   224 224
Totaal 1021 Wonen       -4.688 5.751 1.063
1022 Klimaat & Energie
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -1.382 8.038 6.656
Wijzigingen       22 -578 -556
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN Raad 26 jun '13 90/2013 103 3.922 4.025
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer Raad 26 jun '13 90/2013   -10 -10
BW-01250 Aanleg walstroom  Raad 17 apr '13 42/2013 -470 470 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 70 -70 0
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013 2 -6 -4
BW-01275 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoedportefeuille Raad 29 mei '13 85/2013   -100 -100
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 -315 379 64
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 632 -5.163 -4.531
Totaal 1022 Klimaat & Energie       -1.359 7.460 6.100
1023 Groen & Water
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -11.635 14.560 2.926
Wijzigingen       -2.773 2.540 -233
BW-01232 Verkoop Heumensoord Raad 02 okt '13 128/2013 -2.498 2.498 0
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -135 -135
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 -275 177 -98
Totaal 1023 Groen & Water       -14.408 17.100 2.692
1031 Ruimte & Cultuurhistorie
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -8.228 13.585 5.357
Wijzigingen       700 897 1.597
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN Raad 26 jun '13 90/2013   -4.025 -4.025
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer Raad 26 jun '13 90/2013   -126 -126
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013   443 443
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013   150 150
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 700   700
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013   4.455 4.455
Totaal 1031 Ruimte & Cultuurhistorie       -7.528 14.482 6.953
1032 Grondbeleid
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -193.475 195.655 2.179
Wijzigingen       742 2.889 3.631
BW-01248 De Bastei (Natuurcentrum/Stratemakerstoren) Raad 06 mrt '13 22/2013 -1.500 1.500 0
BW-01259 SB14-17 correcties Raad 10 jul '13 132/2013 0 0 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -1.063 951 -112
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -115 -115
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 3.717 -2.359 1.358
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 588 -588 0
BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen Raad 13 nov '13 141/2013   2.500 2.500
BW-01301 Project Hezelpoort park.vrz. “Oude Stad” Raad 18 dec '13 163/2013 -1.000 1.000 0
Totaal 1032 Grondbeleid       -192.733 198.543 5.810
1041 Economie & Toerisme
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -2.121 4.177 2.056
Wijzigingen       49 -249 -200
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 68   68
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -260 -260
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 -19 11 -8
Totaal 1041 Economie & Toerisme       -2.071 3.928 1.856
1042 Bestuur & Middelen
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -310.486 54.347 -256.139
Wijzigingen       -20.451 17.864 -2.587
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer Raad 26 jun '13 90/2013 100 911 1.011
BW-01238 Noodvoorziening uitgeprocedeerden 2013  Raad 30 jan '13 3/2013   -85 -85
BW-01251 Wet aanscherping handh. en sanctiebeleid SZW Raad 20 mrt '13 26/2013   -68 -68
BW-01262 Perspectiefnota 2014 Raad 12 jun '13 71/2013   1.000 1.000
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -2.482 923 -1.559
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013 -463 -177 -640
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01269 Inv. contactmoment adol.Jeugdgezdh.zorg  Raad 15 mei '13 80/2013   -130 -130
BW-01280 Rijksmiddelen DU Vrouwenopvang  Raad 18 sep '13 112/2013   -104 -104
BW-01282 Uitv. Gezdh.beleid 13-16 /inv. buurtsportcoaches Raad 18 sep '13 113/2013   -154 -154
BW-01284 Vrtgang Transitie Wmo, Jeugdzorg en AWBZ Begl. Raad 18 sep '13 110/2013   -251 -251
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 -4.660 5.552 892
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 -10 10 0
BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen Raad 13 nov '13 141/2013   -2.500 -2.500
BW-01299 Vertrekarrangement Raad 13 nov '13 153/2013 -12.937 12.937 0
Totaal 1042 Bestuur & Middelen       -330.937 72.211 -258.726
1043 Facilitaire diensten
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -37.981 44.311 6.330
Wijzigingen       169 1.128 1.297
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 234 27 261
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   221 221
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013 -175 175 0
BW-01275 Uitv.lan Verduurzaming Vastgoedportefeuille Raad 29 mei '13 85/2013   100 100
BW-01282 Uitv. Gezdh.beleid 13-16 /inv. buurtsportcoaches Raad 18 sep '13 113/2013 -23 23 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 127 588 715
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 5 -5 0
Totaal 1043 Facilitaire diensten       -37.812 45.439 7.627
1051 Zorg & Welzijn
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -4.445 66.625 62.180
Wijzigingen       -1.623 -1.138 -2.761
BW-01238 Noodvoorziening uitgeprocedeerden 2013  Raad 30 jan '13 3/2013   85 85
BW-01262 Perspectiefnota 2014 Raad 12 jun '13 71/2013 -900 -100 -1.000
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -49 206 157
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -3 -3
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013 -165 165 0
BW-01269 Inv. contactmoment adol.Jeugdgezdh.zorg  Raad 15 mei '13 80/2013   130 130
BW-01279 Subsidie Futsal Chabbab 2013-2014 College 18 jun '13 3.19   0 0
BW-01280 Rijksmiddelen DU Vrouwenopvang  Raad 18 sep '13 112/2013   104 104
BW-01282 Uitv. Gezdh.beleid 13-16 /inv. buurtsportcoaches Raad 18 sep '13 113/2013   154 154
BW-01283 Aanjaagteam VSV op het ROC College 25 jun '13 3.16   0 0
BW-01284 Vrtgang Transitie Wmo, Jeugdzorg en AWBZ Begl. Raad 18 sep '13 110/2013 -308 559 251
BW-01287 2e tranche progr.Stad en Regio 2012-2015 Raad 18 sep '13 124/2013 -130 130 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 -355 -2.285 -2.640
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 283 -283 0
BW-01308 subsidiëring thuisbegeleiding 2013 en 2014 College 17 dec '13 3.18   0 0
Totaal 1051 Zorg & Welzijn       -6.068 65.487 59.419
1052 Sport
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -2.268 18.036 15.767
Wijzigingen         -781 -781
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -614 -614
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013   -167 -167
Totaal 1052 Sport       -2.268 17.254 14.986
1061 Werk & Inkomen
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -129.060 166.556 37.496
Wijzigingen       -3.874 3.638 -236
BW-01251 Wet aanscherping handh. en sanctiebeleid SZW Raad 20 mrt '13 26/2013   68 68
BW-01254 Subs.aanvr. LUX ivm kosten afb. gesubs. banen College 02 apr '13 3.22   0 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -1.250 867 -383
BW-01266 Raadsbrief bestandsontw. WWB 2012 maatr. '13 Raad 17 apr '13 56/2013 -2.224 2.224 0
BW-01273 Subs.aanvr. Alliantie VO afbouw gesubs.banen College 07 mei '13 3.11   0 0
BW-01276 Aanv. Frictiebdg. mtschp. Eff. afb.gesubs. arbeid College 28 mei '13 3.16   0 0
BW-01287 2e tranche progr.Stad en Regio 2012-2015 Raad 18 sep '13 124/2013 -300 300 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013   79 79
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 -100 100 0
Totaal 1061 Werk & Inkomen       -132.935 170.194 37.260
1062 Openbare ruimte
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -12.607 47.918 35.311
Wijzigingen       -1.765 2.129 363
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer Raad 26 jun '13 90/2013   127 127
BW-01249 Voortgang snelfietsroute Nijmegen-Beuningen Raad 17 apr '13 44/2013   0 0
BW-01253 Vaststelling DVO Dar 2013 College 26 feb '13 3.1   0 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -505 805 300
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -22 -22
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013 -245 245 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 95 -95 0
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 -1.111 1.070 -41
Totaal 1062 Openbare ruimte       -14.372 50.046 35.674
1063 Wijken Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -2.533 14.748 12.215
Wijzigingen       -28 -363 -391
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -28 28 0
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -391 -391
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
Totaal 1063 Wijken       -2.561 14.385 11.824
1071 Cultuur
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -385 19.915 19.530
Wijzigingen       -110 -30 -140
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   0 0
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013 4   4
BW-01271 2e winstbestemming rekeningresultaat 2012 Raad 29 mei '13 68/2013 -175 175 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 -39 -105 -144
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 100 -100 0
Totaal 1071 Cultuur       -495 19.885 19.389
1072 Mobiliteit
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -18.128 18.116 -12
Wijzigingen       173 585 758
BW-01249 Voortgang snelfietsroute Nijmegen-Beuningen Raad 17 apr '13 44/2013 -100 100 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 1.400 -180 1.220
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   -832 -832
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013 -1.080 1.450 370
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 20 nov '13 143/2013 -47 47 0
Totaal 1072 Mobiliteit       -17.955 18.702 746
1073 Onderwijs
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveau Besluit datum agenda punt Baten Lasten Saldo
Primitief       -6.221 33.629 27.408
Wijzigingen       -732 1.417 685
BW-01241 Inzet middelen G33 bestuursaccoord Raad 26 jun '13 94/2013 -508 508 0
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 Raad 26 jun '13 90/2013 -120 62 -58
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten Raad 26 jun '13 90/2013   26 26
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen Raad 26 jun '13 90/2013 380 -380 0
BW-01281 Subsidie Samenwerkingsverband VO-ROC Raad 18 sep '13 107/2013 -485 485 0
BW-01283 Aanjaagteam VSV op het ROC College 25 jun '13 3.16   0 0
BW-01288 Najaarsnota 2013 Raad 20 nov '13 143/2013   717 717
Totaal 1073 Onderwijs       -6.953 35.046 28.093
Van dynamisch begroting naar realisatie

De afwijkingen op programmaniveau tussen dynamische begroting en realisatie zijn onderstaand weergegeven. Per programma wordt naar kostensoorten de dynamische begroting, realisatie en afwijkingen aangegeven. Hierin worden de reservemutaties afzonderlijk benoemd. De afwijkingen op saldoniveau van meer dan € 250.000 worden uitgebreid toegelicht. Samengevat naar belangrijkste afwijkingen wordt eerst in de tabel opgenomen.

ProgrammaIn € 1.000 Dynamische begroting 2013 Realisatie 2013 afwijking
Klimaat en Energie -6.100 -5.714 386 V
Ruimte & cultuurhistorie -6.953 -7.245 -292 N
Grondbeleid -5.810 -6.460 -650 N
Bestuur & Middelen 258.725 262.910 4.185 V
Zorg & Welzijn -60.139 -58.750 1.389 V
Werk & Inkomen -37.260 -34.992 2.268 V
De overige programma’s -144.815 -145.032 -217N
  -2.352 4.717V 7.069 V

Per programma

Dienstverlening & Burgerzaken   Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 4.727.516 4.807.874 -80.359
      Goederen en diensten 319.262 242.761 76.501
      Kapitaallasten 7.136 7.136 0
      Overdrachten lasten 1.098.402 1.044.361 54.041
      Overige lasten 52.000 0 52.000
    Lasten - Totaal 6.204.315 6.102.132 102.183
    Baten Overdrachten baten -397.735 -200.646 -197.089
      Overige baten -3.158.855 -3.265.749 106.894
    Baten - Totaal -3.556.590 -3.466.395 -90.195
Totaal  Dienstverlening & Burgerzaken 2.647.725 2.635.737 11.988
Veiligheid     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 3.801.489 4.093.229 -291.740
      Goederen en diensten 1.015.389 450.572 564.818
      Kapitaallasten 1.038.645 1.038.738 -93
      Overdrachten lasten 10.101.608 10.094.741 6.867
      Overige lasten 0 4.170 -4.170
    Lasten - Totaal 15.957.131 15.681.449 275.682
    Baten Overdrachten baten -280.000 -102.000 -178.000
      Overige baten -259.622 -270.749 11.127
    Baten - Totaal -539.622 -372.749 -166.873
Totaal  Veiligheid     15.417.510 15.308.700 108.809
Citymarketing & Externe betrekkingen Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 1.393.576 1.557.146 -163.570
      Goederen en diensten 1.114.132 650.074 464.058
      Kapitaallasten 23.348 23.348 0
      Overdrachten lasten 1.526.781 1.414.484 112.297
      Overige lasten 523.257 946.197 -422.940
    Lasten - Totaal 4.581.094 4.591.248 -10.154
    Baten Overdrachten baten 0 0 0
      Overige baten -1.063.462 -995.038 -68.423
    Baten - Totaal -1.063.462 -995.038 -68.423
Totaal  Citymarketing & Externe betrekkingen 3.517.633 3.596.210 -78.577
Wonen       Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 860.846 696.995 163.851
      Goederen en diensten 919.477 802.640 116.837
      Kapitaallasten 0 0 0
      Overdrachten lasten 318.810 826.936 -508.127
      Overige lasten 3.224.864 3.164.349 60.515
      Reserves 427.000 427.000 0
    Lasten - Totaal 5.750.997 5.917.921 -166.924
    Baten Overdrachten baten -3.219.000 -3.256.885 37.885
      Overige baten -450.000 -207.639 -242.361
      Reserves -1.018.881 -1.272.881 254.000
    Baten - Totaal -4.687.881 -4.737.405 49.524
Totaal  Wonen     1.063.116 1.180.515 -117.400
Klimaat & Energie     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 2.557.973 3.025.325 -467.351
      Goederen en diensten 2.967.822 878.638 2.089.185
      Kapitaallasten 74.680 74.680 0
      Overdrachten lasten 1.791.728 2.200.175 -408.447
      Overige lasten 67.427 892.492 -825.065
    Lasten - Totaal 7.459.631 7.071.310 388.321
    Baten Overdrachten baten -1.141.750 -864.122 -277.628
      Overige baten -217.470 -493.186 275.717
    Baten - Totaal -1.359.220 -1.357.308 -1.911
Totaal  Klimaat & Energie   6.100.411 5.714.001 386.410

Op het programma Klimaat & Energie is een totaal eenmalig voordeel ontstaan van € 386.000. Dit is veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van vertraging in de uitvoering van geluidsisolatie aan woningen. En verder door vertraging bij de aanleg van walstroom aan de Waalkade.

Groen & Water     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 1.504.737 1.623.187 -118.449
      Goederen en diensten 3.024.949 2.502.513 522.437
      Kapitaallasten 8.623.966 8.624.208 -242
      Overdrachten lasten 34.806 60.803 -25.997
      Overige lasten 1.613.234 2.171.002 -557.768
      Reserves 2.297.991 2.297.991 0
    Lasten - Totaal 17.099.684 17.279.704 -180.020
    Baten Overdrachten baten -11.537.659 -11.486.880 -50.780
      Overige baten -2.669.936 -2.738.688 68.752
      Reserves -200.000 -200.000 0
    Baten - Totaal -14.407.595 -14.425.567 17.972
Totaal  Groen & Water     2.692.088 2.854.137 -162.048
Ruimte & Cultuurhistorie   Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 8.091.843 8.289.561 -197.718
      Goederen en diensten 1.793.411 1.345.191 448.220
      Overdrachten lasten 4.618.423 4.080.673 537.750
      Overige lasten -22.000 12.195 -34.195
    Lasten - Totaal 14.481.677 13.727.619 754.057
    Baten Overdrachten baten 0 -57.533 57.533
      Overige baten -7.528.428 -6.424.839 -1.103.589
    Baten - Totaal -7.528.428 -6.482.372 -1.046.056
Totaal  Ruimte & Cultuurhistorie   6.953.248 7.245.247 -291.999

Het nadelig resultaat op het programma Ruimte en Cultuurhistorie bestaat uit positieve en negatieve effecten. Gebleken is dat er meer inzet voor vergunning en handhaving nodig was, hetgeen ruim € 0,8 miljoen aan meerkosten met zich mee heeft gebracht. Hiertegenover staat deels een hogere legesopbrengst. Deze legesopbrengst is na de verwachte tegenvaller in de najaarsnota toch nog bijna € 0,2 miljoen voordeliger uitgekomen. Tegenover dit per saldo nadelig effect van € 0,6 miljoen bij vergunningverlening is binnen dit programma een positief effect opgetreden bij cultuurhistorie van bijna € 0,3 miljoen. Hier zijn zowel de uitgaven als de inkomsten achter gebleven bij de raming, als gevolg van minder werk voor grote externe projecten dan waar in de begroting rekening mee was gehouden

Grondbeleid     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 4.118.318 321.363 3.796.955
      Goederen en diensten 168.197.407 909.739 167.287.668
      Kapitaallasten 1.176.861 1.195.611 -18.750
      Overdrachten lasten 1.250.000 0 1.250.000
      Overige lasten 18.648.040 197.682.700 -179.034.661
      Reserves 5.152.576 5.582.038 -429.463
        0 439.000 -439.000
    Lasten - Totaal 198.543.201 206.130.451 -7.587.250
    Baten Overdrachten baten -10.034.400 0 -10.034.400
      Overige baten -176.214.361 -167.660.091 -8.554.270
      Reserves -6.484.201 -29.408.748 22.924.547
    Baten - Totaal -192.732.962 -197.068.839 4.335.877
Totaal  Grondbeleid     5.810.240 9.061.612 -3.251.373

In het programma grondbeleid is de uitkomst van het VGP van december 2013 overeenkomstig het raadsbesluit van 29 januari 2014 verwerkt. Naast het VGP is in de raadsvergadering van 29 januari de GREX Waalfront besproken en op grond van de gemaakte afspraken is een extra toevoeging aan de voorziening Waalfront verwerkt van € 3,175 miljoen waarvoor de gemeente extra wordt belast, mocht in 2026 blijken dat de grondexploitatie Waalfront sluit met een nadelig saldo. Verder is bij het opmaken van de rekening besloten om de parameters uit de risiconota ontwikkelbedrijf toch ook door te rekenen voor het Waalfront. Dit heeft geresulteerd in een hogere verliesverwachting waarvan het nijmeegs aandeel (50%) zijnde € 2,6 miljoen aan de voorziening is toegevoegd. Deze toevoegingen aan die voorziening veroorzaakt een overschrijding op het programma grondbeleid. Tegenover de overschrijding staat een vrijval van de voorziening voor de Waalsprong. Na opstellen van het VGP zijn de investeringen uit de Waalsprong definitief geworden en opgenomen als gemeentelijke investering. De met de investering knoop Lent, het Splitsingspunt en de Westelijke Parallelroute samenhangende kosten waren € 2,6 miljoen hoger dan werd verwacht. Dat betekent tegelijk dat er minder kosten in de GREX Waalsprong zitten en daarmee wordt de verliesverwachting verminderd. Verder levert de aanpassing van een bijdrage een voordeel op in de GREX Waalsprong van € 0,3 miljoen.

Verdere verschillen in het programma grondbeleid zijn relatief gering. Genoemd wordt een nadeel op strategische gronden van € 550.000 deels veroorzaakt door vertraagde verkoop van enkele panden, zoals bijvoorbeeld het Julianaplein 1.

Economie & Toerisme     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 1.652.625 2.042.345 -389.721
      Goederen en diensten 1.342.667 595.669 746.998
      Kapitaallasten 219.538 219.538 0
      Overdrachten lasten 712.816 836.855 -124.038
      Overige lasten 0 54.689 -54.689
    Lasten - Totaal 3.927.647 3.749.096 178.551
    Baten Overdrachten baten -628.306 -472.228 -156.078
      Overige baten -1.443.157 -1.384.985 -58.172
    Baten - Totaal -2.071.463 -1.857.213 -214.250
Totaal  Economie & Toerisme   1.856.184 1.891.883 -35.699
Bestuur & Middelen     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 33.952.646 28.906.067 5.046.579
      Goederen en diensten 1.431.963 1.559.733 -127.769
      Kapitaallasten 158.295 0 158.295
      Overdrachten lasten 448.000 447.437 563
      Overige lasten 29.109.535 28.230.545 878.990
      Reserves 7.111.003 7.435.003 -324.000
    Lasten - Totaal 72.211.442 66.578.784 5.632.658
    Baten Overdrachten baten -266.851.689 -269.503.069 2.651.380
      Overige baten -45.584.866 -44.323.041 -1.261.824
      Reserves -18.500.432 -15.663.819 -2.836.613
    Baten - Totaal -330.936.987 -329.489.930 -1.447.057
Totaal Bestuur & Middelen   -258.725.545 -262.911.145 4.185.600

In het programma bestuur en middelen is een voordeel opgetreden van € 4,2 miljoen. In het programma bestuur en middelen worden de gemeentefondsuitkering en de belastingheffingen verantwoord, maar zijn ook stelposten, financieringsresultaten, bedrijfsvoeringsresultaten en een post onvoorzien opgenomen. Hiermee geven wij aan dat ook de afwijkingen zeer divers van aard zijn.

De uitkering gemeentefonds (inclusief correcties voorgaande jaren) is in totaliteit € 2,3 miljoen hoger dan was geraamd in de dynamische begroting. Daar waar bij de najaarsnota nog werd verwacht dat de gemeentefondsuitkering tegen zou vallen, zijn bij de decembercirculaire door het Rijk nog extra middelen beschikbaar gesteld.. Het pas in december beschikbaar komen van die gemeentefondsmiddelen heeft er daarnaast ook voor gezorgd dat verschillende taakstellingen uit het Gemeentefonds voor een bedrag van € 2,6 miljoen niet als budget zijn overgeheveld naar andere programma’s en daarmee vrijvallen als voordeel op dit programma.

In december is door de aandeelhoudersvergadering DAR besloten tot een extra winstuitkering van € 0,5 miljoen. Verder is een voordelige kostenplaatsresultaat van € 1,0 miljoen op dit programma verwerkt. Ook is de post onvoorzien niet aangesproken en levert hiermee een voordeel op van € 0,4 miljoen. Omdat er ook stelposten op dit programma worden opgenomen, zijn er nadelen op dit programma, die elders in de jaarrekening tot voordelen leiden. Een nadeel van ca € 1,1 miljoen betreft bezuinigingsposten die elders ingevuld moeten zijn. Een deel van die bezuinigingspost betreft inhuur bij grondbeleid die inmiddels als niet realiseerbaar wordt beschouwd en om die reden in 2014 gehalveerd en ingaande 2015 niet meer is opgenomen (besluitvorming perspectiefnota 2014). Verder is bij de begroting, op grond van ervaring rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat. Hiervoor was een negatieve stelpost van € 1,8 miljoen opgenomen en deze stelpost zorgt in de stadsrekening voor een nadeel t.o.v. de begroting. Het restant verschil zijn diverse kleinere posten zoals bijvoorbeeld een voordeel op heffingen van € 0,1 miljoen.

Facilitaire diensten     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 16.887.372 16.485.953 401.419
      Goederen en diensten 16.838.228 16.252.594 585.634
      Kapitaallasten 11.520.290 11.468.870 51.419
      Overdrachten lasten 469.137 68.814 400.322
      Overige lasten -396.022 -461.800 65.779
      Reserves 120.000 120.000 0
    Lasten - Totaal 45.439.005 43.934.432 1.504.573
    Baten Overdrachten baten -6.000 -4.454 -1.546
      Overige baten -37.779.825 -35.986.467 -1.793.358
      Reserves -25.830 -78.330 52.500
    Baten - Totaal -37.811.655 -36.069.251 -1.742.404
Totaal  Facilitaire diensten   7.627.350 7.865.181 -237.831
Zorg en Welzijn     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 7.849.309 7.882.863 -33.554
      Goederen en diensten 2.366.494 1.982.558 383.935
      Kapitaallasten 200.248 200.248 0
      Overdrachten lasten 54.922.246 53.583.647 1.338.600
      Overige lasten 149.142 182.526 -33.384
    Lasten - Totaal 65.487.439 63.831.842 1.655.597
    Baten Overdrachten baten -4.636.909 -4.364.803 -272.106
      Overige baten -711.472 -716.807 5.335
      Reserves -720.029 -720.029 0
    Baten - Totaal -6.068.410 -5.801.639 -266.771
Totaal  Zorg & Welzijn     59.419.028 58.030.203 1.388.826

In het programma zorg en welzijn is een voordeel van € 1,4 miljoen opgetreden. Nadat in de najaarsnota een melding is verwerkt van verwachte voordelen bij de individuele voorzieningen van € 2,7 miljoen laat de rekening een onderschrijding van de lasten van € 1.190.000 zien.Dit is een belangrijke verklaring van het verschil. De afgelopen jaren waren er stijgende kosten die veroorzaakt werden door de vergrijzing en de extramuralisering van de zorg. Aan het einde van 2012 is geconstateerd dat de kosten voor de individuele voorzieningen waren gestabiliseerd. In 2013 laten de kosten voor alle individuele voorzieningen echter een daling zien. Sinds vorig jaar wordt gekanteld gewerkt via keukentafelgesprekken in de sociale wijkteams. In het gesprek wordt nadrukkelijk meegenomen wat de mogelijkheden zijn om het probleem te verhelpen met behulp van het eigen netwerk. Hierdoor leidt een aanvraag niet altijd tot een verstrekking. Daarnaast leidt de lagere uurprijs als gevolg van de regionale aanbesteding huishoudelijke hulp, tot het genoemde voordeel op de lasten.

Per voorziening zijn de resultaten als volgt:bij huishoudelijke hulp inclusief PGB € 505.000 onderschrijding, bij rolstoelen € 101.000, bij de woningaanpassingen € 248.000 en bij de vervoersvoorzieningen € 319.000.

Sport       Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 413.758 458.022 -44.264
      Goederen en diensten 181.975 194.094 -12.119
      Kapitaallasten 1.275.115 1.275.115 0
      Overdrachten lasten 2.456.679 2.423.115 33.564
      Overige lasten 12.926.696 12.926.696 0
    Lasten - Totaal 17.254.223 17.277.042 -22.819
    Baten Overdrachten baten -126.400 -126.400 0
      Overige baten -2.032.578 -2.032.578 0
      Reserves -109.125 -109.125 0
    Baten - Totaal -2.268.103 -2.268.103 0
Totaal  Sport     14.986.120 15.008.939 -22.819
Werk & Inkomen     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 28.156.112 31.467.565 -3.311.453
      Goederen en diensten 11.925.724 8.084.120 3.841.604
      Kapitaallasten 0 0 0
      Overdrachten lasten 130.247.223 143.674.998 -13.427.774
      Overige lasten -134.560 -316.606 182.046
      Reserves 0 0 0
    Lasten - Totaal 170.194.498 182.910.076 -12.715.578
    Baten Overdrachten baten -132.107.001 -146.563.317 14.456.316
      Overige baten -827.630 -1.354.803 527.173
    Baten - Totaal -132.934.631 -147.918.120 14.983.489
Totaal  Werk & Inkomen   37.259.868 34.991.956 2.267.912

Bij het programma werk en inkomen is een voordeel is ontstaan van bijna € 2,3 miljoen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door voordelen zowel bij Werk als bij Inkomen. Op armoedebestrijding heeft zich een nadeel voorgedaan van € 0,2 miljoen, maar dit nadeel wordt gecompenseerd door een voordeel bij het programma bestuur en middelen inzake gemeentefondsuitkering, zoals daar is toegelicht.

Werk

Bij werk valt de voorziening Ziekengeldverplichtingen stichting Uitzicht vrij. De stichting is opgeheven en het afgelopen jaar is gebleken dat er nauwelijks betalingsverplichtingen in verband met ziekte van oud gesubsidieerde werknemers zijn. Kortom er is geen reden om deze voorziening in stand te houden. Verder is er sprake van een gering overschot aan inburgeringsmiddelen.

Inkomen

Bij inkomen realiseren we een voordeel van € 1,3 miljoen. Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen is eind september naar boven bijgesteld. Deze meevaller aan de batenkant in combinatie met de geringe stijging van Nijmeegse bijstandsgerechtigden (in vergelijking met de landelijke ontwikkeling), heeft een veel lager tekort op bijstand opgeleverd dan begin 2013 geprognosticeerd.

Armoedebestrijding

Bij armoedebestrijding realiseren we een nadeel van (per saldo) € 0,2 miljoen. Dit resultaat is minder negatief dan in de voorjaars- en najaarsnota 2013 benoemd. De rijksmiddelen die we in de septembercirculaire 2013 voor minima en schuldhulpverlening hebben ontvangen, de zogenoemde Klijnsmagelden, willen we dan ook alsnog inzetten voor armoedebestrijding. De Raad heeft hier 12 maart 2014 mee ingestemd.

Openbare ruimte     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 10.277.698 11.336.202 -1.058.504
      Goederen en diensten 36.301.364 38.554.523 -2.253.160
      Kapitaallasten -3.765 -3.701 -64
      Overdrachten lasten 651.594 555.496 96.098
      Overige lasten 2.819.460 -275.021 3.094.482
    Lasten - Totaal 50.046.351 50.167.499 -121.148
    Baten Overdrachten baten -101.000 -143.036 42.036
      Overige baten -14.271.322 -14.295.516 24.194
    Baten - Totaal -14.372.322 -14.438.552 66.230
Totaal  Openbare ruimte   35.674.029 35.728.948 -54.918
Wijken       Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 2.401.126 2.423.389 -22.263
      Goederen en diensten 1.258.966 974.159 284.807
      Kapitaallasten 142.310 142.310 0
      Overdrachten lasten 531.255 411.002 120.253
      Overige lasten 10.051.752 10.199.079 -147.327
    Lasten - Totaal 14.385.409 14.149.940 235.469
    Baten Overdrachten baten 0 -11.286 11.286
      Overige baten -2.560.928 -2.563.461 2.533
    Baten - Totaal -2.560.928 -2.574.747 13.819
Totaal  Wijken     11.824.481 11.575.192 249.289
Cultuur       Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 779.082 962.033 -182.950
      Goederen en diensten 739.214 458.305 280.908
      Kapitaallasten 231.041 231.041 0
      Overdrachten lasten 18.133.546 17.891.678 241.868
      Overige lasten 1.836 150.704 -148.868
      Reserves 0 150.000 -150.000
    Lasten - Totaal 19.884.719 19.843.762 40.958
    Baten Overdrachten baten 0 -5.975 5.975
      Overige baten -287.650 -295.683 8.033
      Reserves -207.696 -205.196 -2.500
    Baten - Totaal -495.346 -506.854 11.508
Totaal Cultuur     19.389.374 19.336.907 52.466
Mobiliteit     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 7.828.257 7.280.147 548.110
      Goederen en diensten 7.615.004 6.076.050 1.538.954
      Kapitaallasten 2.467.754 2.614.430 -146.675
      Overdrachten lasten 0 5.000 -5.000
      Overige lasten 790.598 2.062.221 -1.271.623
      Reserves 0 0 0
    Lasten - Totaal 18.701.613 18.037.847 663.766
    Baten Overdrachten baten -1.280.000 -625.239 -654.761
      Overige baten -16.208.357 -16.233.869 25.512
      Reserves -467.000 -467.000 0
    Baten - Totaal -17.955.357 -17.326.108 -629.249
Totaal Mobiliteit     746.256 711.739 34.517
Onderwijs     Dynamische begroting Realisatie  afwijking
    Lasten Apparaatskosten 2.001.985 2.624.399 -622.414
      Goederen en diensten 2.029.756 1.757.604 272.151
      Kapitaallasten 1.192.931 1.225.363 -32.432
      Overdrachten lasten 27.720.718 26.366.135 1.354.583
      Overige lasten 1.565.500 1.310.086 255.414
      Reserves 535.000 535.000 0
    Lasten - Totaal 35.045.890 33.818.588 1.227.303
    Baten Overdrachten baten -6.878.260 -5.689.055 -1.189.206
      Overige baten -30.390 -28.237 -2.153
      Reserves -44.432 -44.432 0
    Baten - Totaal -6.953.082 -5.761.724 -1.191.358
Totaal  Onderwijs     28.092.809 28.056.864 35.944
Reservemutaties

In de staat van reserves is aangegeven welke mutaties per programma per reserve in de begroting en realisatie zijn opgetreden. In de reservefiches welke als bijlagen zijn opgenomen, is per reserve aangegeven welke mutaties er zijn geweest en op welke besluitvorming dit is gebaseerd.

In deze paragraaf wordt aangegeven waar het verschil tussen de realisatie reservemutaties (€ 31.561.000) en de in de dynamische begroting (€ 12.075.000) opgenomen reservemutaties bestaat:

a. effecten VGP raadsbesluit 29 januari 2014 uit saldireserve   -22.495
b. effect maatwerkinterventie raadsbrief 16 december 2013 naar saldireserve   2.837
c. armoedebeleid raadsbesluit 12 maart naar saldireserve     324
d.1% regeling beeldende kunst volgens regels bestemmingsreserve   150
e .ISV gelden volgens regels bestemmingsreserve ISV     -254
f. reserve afschrijving volgens regels van deze bestemmingsreserve   -48
TOTAAL   19.486

Toelichting op mutaties volgens besluitvorming

a. De VGP is op 29 januari door de Raad vastgesteld. Hierin zijn verliezen op grondexploitaties opgenomen, maar ook nog een winstname op een tweetal projecten. Per saldo is er een bedrag van € 19,8 miljoen ten laste van de saldireserve gebracht. Aangezien een deel van deze mutaties reeds verwerkt was in de dynamische begroting, heeft vaststelling van de VGP uiteindelijk geleid tot de genoemde correctie van € 22,5 miljoen.

b. Ten aanzien van de Maatwerkinterventie is de Raad per brief van 16 december 2013 op de hoogte gebracht van de uiteindelijke met de maatwerkinterventie gemoeide bedragen. Daar waar eerst gerekend werd met € 12,9 miljoen en ook uit de saldireserve gehaald was, is in december gebleken dat dit bedrag € 10,1 was. Het verschil van € 2,8 miljoen is dan ook weer teruggestort in de saldireserve.

c. In februari is door de Raad besloten om € 0,3 miljoen Klijnsma middelen die in 2013 ontvangen waren , alsnog in te zetten voor armoedebeleid

d. tot en met f. Er zijn een aantal bestemmingsreserves waarbij de regels zodanig zijn, dat pas na afloop van het jaar bepaald kan worden of er een toevoeging dan wel onttrekking aan deze reserves gedaan moet worden. De hier vermelde mutaties zijn geheel conform de door de Raad vastgestelde spelregels van de betreffende reserve.

WNT

In het kader van de Wet Normering Topinkomens die in werking is getreden per 1 januari 2013, zijn wij verplicht om gegevens van aangewezen topfunctionarissen, i.c. de gemeentesecretaris en de griffier te vermelden, ook wanneer zij beneden de norm worden betaald. In Nijmegen blijven deze functionarissen onder de norm en worden dus enkele en alleen op grond van wettelijke voorschriften vermeld.

Voor het overige hebben wij geen( top) functionarissen boven norm in dienst.

Naam mevrouw M.M.V. Mientjes
Functie: Griffier
Beloning€ 102.359
Sociale verzekeringspremies€ 6.940
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen n.v.t.
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn ; pensioenpremies € 18.361
Duur en omvang van het dienstverband vanaf 15 januari 1990; 36 uur per week

Naam de heer B. van der Ploeg
Functie Gemeentesecretaris
Beloning € 128.102
Sociale verzekeringspremies € 6.981
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 1.457
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn ; pensioenpremies € 22.163
Duur en omvang van het dienstverband vanaf 15 augustus 2010; 36 uur per week

Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer.

Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de gemeente Nijmegen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van deze brief kán en hoeft de gemeente Nijmegen niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.