Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Sturing en Control Verbonden Partijen;
 • de definitie die wij hanteren voor verbonden partijen;
 • visie op en beleid ten aanzien van verbonden partijen.

Daarna volgt een toelichting per verbonden partij.

Sturing en Control Verbonden Partijen

De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in de verbetering van sturing en control op verbonden partijen. Over de bereikte resultaten hebben wij uw Raad periodiek geïnformeerd. Op dit moment zijn er nog wat resterende onderwerpen, waaraan we nog onvoldoende aandacht hebben kunnen besteden:

 • Tijdige periodieke actualisatie van specifieke kaders betreffende de verbonden partijen. Begin 2014 zijn alle specifieke kaders geactualiseerd en beschikbaar via onderstaand internetadres.
 • Naast financiële risico’s tevens zoveel mogelijk beleidsrisico’s of afbreukrisico’s opnemen per partij. Dit aandachtspunt is bij iedere verbonden partij onder de aandacht en wordt indien van toepassing ook vermeld in de risicomelding per partij.
 • In 2013 stond een actualisatie van de kadernota verbonden partijen op de agenda. De eerste nota is van 2009 en hierin is opgenomen dat elke 4 jaar een actualisatie plaats zal vinden. Deze actualisatie is verplaatst naar begin 2014 om het kader maximaal in te richten op de komst van de Modulaire gemeenschappelijke regeling en de vervanging van de WGR+ Stadsregio in een lichtere variant.
Definitie Verbonden Partijen

Wij spreken van een verbonden partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.

Van een financieel belang is sprake als:

 • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
 • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als de wethouder, het Raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Visie en beleid

Visie en beleid zijn vastgelegd in de ‘Kadernota Verbonden Partijen gemeente Nijmegen’, door uw Raad vastgesteld op 1 april 2009. De kadernota is de basis voor de sturing en control van verbonden partijen in het algemeen en helpt bij het verhelderen van de afwegingen die wij in Nijmegen maken bij het aangaan, volgen en beëindigen van deelnemingen in het bijzonder. Wij vatten visie en beleid zoals vastgelegd in de kadernota als volgt samen.

De Kadernota is een richtinggevend document met algemene uitgangspunten en beleidsregels. Deze regels zijn onder te brengen in drie hoofdgroepen:

 1. Beleidsmatige afwegingen bij het oprichten van en deelname aan een verbonden partij;
 2. Sturing en control op verbonden partijen;
 3. Beëindiging van de deelname aan, opheffing van of vervreemding van een verbonden partij.

Hierna volgen de toelichtingen per verbonden partij. Eerst komen de gemeenschappelijke

regelingen aan bod, daarna volgen de private rechtspersonen. Met ingang van 2012 hebben we voor wat betreft de informatievoorziening ten behoeve van de verbonden partijen onderscheid gemaakt in statische en dynamische informatie. De statische informatie betreft informatie omtrent juridische vorm, vestigingsplaats, bestuurlijk belang ed. De dynamische informatie betreft bijvoorbeeld informatie omtrent risico’s, doelstellingen e.d.

Bij deze stadsrekening is de dynamische informatie opgenomen in het vervolg van deze paragraaf. Tot slot, voor de statische informatie van de verbonden partijen wordt verwezen naar de hyperlink: http://www.nijmegen.nl/verbondenpartijen

Ontwikkelingen

Met ingang van 1 april 2013 is de regionale uitvoeringsdienst operationeel. De voorbereidingen voor de uitvoeringsdienst voor de regio Nijmegen zijn in 2012 uitgevoerd onder de werknaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Besluitvorming door uw Raad heeft in het najaar 2012 plaats gevonden. Voor deze gemeenschappelijke regeling is in 2013 een specifiek kader opgesteld dat via eerder genoemde website aan u beschikbaar is gesteld.

Eind 2012 hebben wij het besluit genomen om de verdere ontwikkeling van de Waalsprong volledig in eigen hand te nemen.In 2013 is besloten de bestaande BV/CV constructie vanwege voordelen op organisatorisch en fiscaal vlak voorlopig in stand te houden. Nijmegen is nu 100 % eigenaar.

Tenslotte hebben we in 2013 het besluit genomen om toe te treden tot de GR Park Lingezegen. Deze GR heeft als doelstelling de ontwikkeling van het parkgebied tussen Arnhem en Nijmegen. Zodra onze deelname door de andere deelnemers van de reeds bestaande GR is bekrachtigd, zullen we op de gebruikelijke wijze over deze GR rapporteren.

De constatering dat de normering van de vermogenspositie binnen diverse gemeenschappelijke regelingen nogal divers is, heeft de wethouders financiën uit de regio doen besluiten om een kader op te stellen voor de gewenste vermogenspositie van gemeenschappelijke regelingen. Dit kader zal naar verwachting medio 2014 vastgesteld worden.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.