Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bij het opstellen van de balans is de volgende gedragslijn gevolgd:

In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten (huur/lease), toezeggingen etc. te baseren toekomstige vorderingen en/of schulden. Tevens zijn geen voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen betreffende vakantietoelagen, verlof, wachtgelden en dergelijke. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat de lasten in verband met deze verplichtingen in de toekomst zullen optreden structureel gedekt zijn en moeten worden in de meerjarenbegroting

voor voorzienbare en calculeerbare toekomstige risico’s zijn in de balans voorzieningen opgenomen.

Buiten de telling zijn bij de balans vermeld welke zakelijke zekerheidstellingen en gewaarborgde geldleningen de gemeente kent.

bedragen x € 1.000

gewaarborgde leningenpercentage door de gemeente te waarborgen boekwaarde31-12-2013boekwaarde 31-12-2012
Woningbouwvereniging Gelderland50%4678
Eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk50%531.228574.800
KrediethypothekenHypotheken woonverenigingen en particulieren100%100%62024.55066127.173
overige zakelijke zekerheidstellingen 100%1.3571.465
TOTAAL 557.801604.177
 1. Deelnemingen

BREED

Bij de GR Breed (werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.) vindt een reorganisatie plaats. De kosten die Breed hiervoor moet maken zal leiden tot een negatief vermogen bij Breed. De werkelijke kosten van de reorganisatie zijn berekend op € 11,3 miljoen. Gemeenten zullen meerjarig een subsidie verstrekken ten behoeve van de versterking van het eigen vermogen van Breed. Deze subsidie is opgenomen in de meerjarenbegroting. “

ODRN

De GR ODRN heeft in het kader van een vertrekregeling afscheid genomen van 8 mensen. De betaalde afkoopsom komt volgens afspraak voor rekening van de gemeente Nijmegen. Daartegenover staat dat de vervallen salariskosten in mindering worden gebracht op de bijdrage van de gemeente Nijmegen. Op deze wijze worden de kosten van de vertrekregeling in de komende 4 jaar inverdiend. In de meerjarenbegroting van de gemeente Nijmegen is een bijdrage aan de ODRN opgenomen waarmee de kosten van de vertrekregeling bij de ODRN worden vergoed

 1. Langlopende huurcontracten

Huurcontract Elckerlyk tot en met 1 december 2031 voor een bedrag van € 1,0 miljoen

Triavium contract tot en met 23 september 2033 voor een bedrag van € 1,1 miljoen.

 1. Inkoopcontracten groter dan €1 miljoen inkoopwaarde

De gemeente Nijmegen heeft diverse contracten afgesloten die elk een inkoopwaarde hebben van meer dan €1 miljoen. Hieronder staan de categorieën aan kosten, waarvoor contracten zijn afgesloten.

 • Catering
 • Schoonmaak
 • Elektriciteit
 • Gas
 • Water
 • Koffieautomaten en benodigdheden
 • Printers
 • Meubilair
 • Hardware
 • Archeologie
 • Juridisch advies
 • Notarieel advies
 • Gebouwbeheer
 • Inhuur uitzendkrachten
 • Verzekeringen
 • Software
 • Verkeerslichten
 • Parkeerautomaten
 • Beveiliging
 • Leerlingenvervoer
 • Telefonie
 • Abonnementen en advertenties
 • Drukwerk
 • Opleiding
 • Afval
 • Gebiedsontwikkeling en werken (o.m. dijkteruglegging, Doornroosje, damwand)
 • Onderhoudscontract stadsbrug
 • Hulp in de huishouding (WMO)
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.