Reserve Onderwijshuisvesting

Reserve Onderwijshuisvesting

Naam reserveReserve Onderwijshuisvesting
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF029
Instellingsdatum raadsbesluit14 juli 2004119/2004 Stadsrekening 2003.
DoelOormerken gelden onderwijshuisvesting (uitvoering aanvaard amendement Onderwijsgeld voor onderwijs dd 18 december 2002, agendapunt 20 Integraal Huisvestingsplan 2003-2006).
BestedingsplanIn 2009 is € 1,7 miljoen in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting gestort. Uit deze bestemmingsreserve moet te zijner tijd de afboeking van de verbouwing van € 1,7 miljoen in de tijdelijke huisvesting van het Citadel College aan de Dijkstraat gedekt worden. Dit omdat deze investering in het pand in eigendom van de GEM niet verkoopbaar is. Doordat op deze investering jaarlijks wordt afgeschreven ontstaat vanaf 2011 een verschil tussen de werkelijke boekwaarde en het saldo in deze reserve. Dit verschil, bestaande uit de jaarlijkse afschrijvingslast van de investering, laten we conform raadsvoorstel 17/2011 ‘Realiseren en beheren/exploitatie voorzieningen voor voortgezet onderwijs en sport in Nijmegen Noord’ jaarlijks uit de bestemmingsreserve vrijvallen en zetten we in ter dekking van de jaarlijkse doordecentralisatievergoeding van het Citadel College. Dat kan tot het moment van afboeking van de investering als gevolg van vertrek uit de tijdelijke voorziening. Daarnaast heeft het Rijk achteraf de telling van het aantal leerlingen gecorrigeerd. Zij had ten onrechte de groep VAVO-leerlingen (leerlingen aan het volwassenenonderwijs) niet meegenomen. Dit is met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Wat betreft de reeds afgesloten jaren bedraagt de betreffende correctie op de gemeentefondsuitkering € 535.000. Wij hebben in overeenstemming met het oormerkbesluit deze middelen aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting toegevoegd. Wij verwachten dit budget nodig te hebben voor de herverdeeleffecten van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud, de uitkomst van de onderhandelingen bij de evaluatie doordecentralisatie, het effect van het bij de perspectiefnota 2014 afgeraamde investeringsbudget Groot-Oosterhout op de nog te voeren onderhandelingen met schoolbestuur over doordecentralisatie en de lopende mediationprocedure met schoolbesturen over de ingroeiregeling onderwijshuisvesting.
Voeding van de reserveNiet gebruikte investeringsmiddelen onderwijshuisvesting worden aan het einde van het boekjaar, na besluitvorming door de Raad, gestort in de reserve.
Wordt rente toegevoegd?nee
Gewenste omvangMinimaal gelijk aan de boekwaarde van de tijdelijke huisvesting van het Citadel College aan de Dijkstraat in Lent.
Einddatum reserven.v.t.
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar1.644
Storting:
143/2013 VAVO-leerlingen 2010-2012535
Onttrekking:
17/2011 doordecentralisatie Citadelcollege-44
Boekwaarde eind van het jaar2.135
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.