Programma Wijken

Omschrijving

Het programma Wijken omvat een integrale, veelal multidisciplinaire aanpak van sociale en fysieke kansen en problemen in de wijken. Doel is het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. De wijkaanpak bestrijkt alle negen stadsdelen en de daar binnen vallende 44 wijken.

Dit programma heeft de volgende producten:

 • leefbaarheid en de veiligheid in de negen stadsdelen
 • flexibele wijkaanpak
 • wijkaccommodaties
 • speelvoorzieningen

Dit programma heeft een relatie met de meeste gemeentelijke programma’s. Er wordt in deze programma’s rekening gehouden met de ontwikkelingen in de wijken. De belangrijkste programma’s voor de wijkaanpak zijn Veiligheid, Wonen, Zorg en Welzijn, Maatschappelijke Opvang, Onderwijs, Jeugd, Ruimte en Bouwen, Sport en Openbare Ruimte (met daarbinnen wijkbeheer en wijktoezicht).

De afdeling wijkmanagement verzorgt het procesmanagement van de wijkaanpak. In alle 44 wijken zorgt het wijkmanagement voor contacten met bewoners en instanties om zo te weten wat er speelt. De afdeling organiseert de samenwerking tussen de organisaties op wijkniveau, de bewoners en de gemeente. Daar waar nodig (in de achterstandsgebieden) zetten we stevig in met een gericht wijkaanpakprogramma.

Met de flexibele wijkaanpak kunnen we vlot inspelen op actuele behoeftes in de wijken.

De wijkaccommodaties bieden ruimte voor vrijwillige en professionele (buurt) activiteiten in de wijk. Daarmee verschaffen ze een basis voor het versterken van de sociale cohesie. Een goede spreiding van accommodaties die aansluit bij de diversiteit van de wijken is van belang.

Een goede spreiding en aantrekkelijke aanbod van speelvoorzieningen in de wijken is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid.

De diversiteit van de wijken draagt bij aan de kwaliteit van de stad. Kansen voor wijken om zich te ontwikkelen willen we optimaal benutten en zijn ook voor de stad als geheel van betekenis. Naast het bestrijden van achterstanden en het oplossen van problemen werken we in enkele gebieden aan een toekomstagenda van kansen. Deze methodiek is in 2011 ontwikkeld in Lindenholt en Neerbosch Oost. Het voorziet in een door partijen in de wijken gedragen overzicht van kansen voor de ontwikkeling in de wijk. Verschillende partijen uit de wijk nemen zelf de realisatie hiervan op zich, zodra zij hiertoe mogelijkheden zien.

Wijken verschillen. Niet alles hoeft overal hetzelfde. We kunnen bewoners de prioriteit laten meebepalen, in sommige wijken bewoners meer zelf laten doen.

In alle 44 wijken zorgt het wijkmanagement voor contacten zodat we weten wat er speelt. In de aandachtsgebieden is het wijkmanagement intensiever aanwezig. Hier neemt wijkmanagement de regie op de samenwerking in de wijk en zorgt voor afstemming tussen de verschillende betrokken organisaties. Zo nodig worden afspraken vastgelegd in een wijkaanpakprogramma of een wijkveiligheidsplan. In de achterstandsgebieden moeten we een stevige wijkaanpak met een lange adem neerzetten. In andere wijken, waar het beter gaat, kunnen we terughoudender zijn.

De aandachtsgebieden zijn die wijken die volgens de stads- en wijkmonitor slechter scoren op leefbaarheid en veiligheid of die naar een negatieve ontwikkeling neigen en waar we vinger aan de pols moeten houden. De gebieden zijn:

 • Centrum en Benedenstad
 • Oud West: Biezen en Wolfskuil
 • Nieuw West: Neerbosch Oost en Heseveld
 • Nijmegen Midden: Willemskwartier, Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolping
 • Zuid: Hatert, Hatertse Hei en Grootstal
 • Dukenburg: Tolhuis(de kop en het woonwagencentrum), Zwanenveld, Meijhorst, Aldenhof en Malvert
 • Lindenholt: Voorstenkamp, Gildekamp, delen van de Leuvensbroek en van ’t Acker.

Er is een aantal met elkaar samenhangende thema’s dominant in de wijken die vergaande effecten hebben op de leefbaarheid, de verstrekkende (negatieve) invloed van deze thema’s op de leefbaarheid in de wijken geeft een inhoudelijk argument om in de wijkaanpak vooral hierop in te zoomen. Uit de stads- en wijkmonitor komen deze thema’s naar voren:

 • veiligheid (objectief en subjectief);
 • overlast en probleemhuishoudens;
 • (overlast van) jongeren.

Naast de inzet op deze thema’s blijft het speerpunt voor de wijkaanpak:

 • verbetering participatie bewoners in de wijken.

We willen bewoners meer betrekken en meer verantwoordelijkheid geven bij de aanpak van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. We investeren in bestaande en nieuwe contacten in de wijken en streven naar participatie van zoveel mogelijk verschillende groepen, met speciale aandacht voor jongeren en allochtonen. Gelukkig zien we ook in de wijken initiatieven vanuit deze groepen onstaan, bijvoorbeeld de initiatiefgroep iftar in het Willemskwartier. Zij organiseerden een geslaagde iftar voor alle bewoners uit de wijk.

(Collectieve) zelfredzaamheid en eigen initiatief willen we zoveel mogelijk stimuleren. We streven naar meer participatie en eigen verantwoordelijkheid waar het kan. Waar het nodig is bieden we extra ondersteuning en aandacht.

De begrippen wijk en buurt worden door elkaar heen gebruikt. Zo spreken we over het wijkaanpakprogramma Willemskwartier, terwijl dit in statistische zin een deel is van Nijeveld. Daarnaast zijn, daar waar dit zinvol is geacht, veel data op buurtniveau verzameld, waardoor de aanpak meer gericht kan zijn. De praktijk leert dat wij ons richten op het gebied waar de aanpak nodig is: dat kan een wijk of een buurt of een nog kleiner deelgebiedje zijn.

Aan de hand van de zgn top indicatoren kunnen we de vorderingen in de wijken en de stadsdelen volgen.

Maatschappelijk effect

Met het programma Wijken streven we naar leefbare en veilige wijken, met goede sociale relaties en samenhang in buurten.

Leefbaarheid en veiligheid richten zich zowel op de fysieke als op de sociale kwaliteit van de wijken.

Goede sociale relaties en samenhang in buurten dragen bij aan de zgn. collectieve zelfredzaamheid. Participatie van bewoners, eigen initiatief van bewoners, elkaar onderling hulp aanbieden of aanspreken op gedrag wordt daardoor bevorderd.

Het programma is gericht op alle wijken:

 • het op peil houden van wijken waar het goed gaat
 • het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven
 • stimuleren van participatie

Het programma omvat een samenhangende aanpak van sociale en fysieke kansen en problemen in de wijken. Dit doen we in samenwerking met bewoners en ondernemers, woningcorporaties, politie, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen in de wijken. Intern zijn er relaties met de meeste gemeentelijke programma’s. Veiligheid, Zorg- en Welzijn, Wonen en Openbare Ruimte zijn de belangrijkste daarvan. Door de samenwerking en het optimaal benutten van netwerken wordt het mogelijk bruggen te slaan tussen bewoners en bewonersgroepen onderling, tussen bewoners en instanties en vanuit deze samenwerking initiatieven en ontwikkelingen in gang te zetten die bijdragen aan het doel van dit programma.

Het bereiken van doelstellingen wordt gemeten via de stads- en wijkmonitor. Deze komt om de twee jaar uit. Deze jaarrekening is gebaseerd op de Stads- en wijkmonitor2013.

AANDACHTSGEBIEDEN

We onderscheiden 6 groepen van aandachtsgebieden:

 1. Aandachtsgebieden Oude stadswijken: Biezen, Wolfskuil, Willemskwartier in Nije Veld) en Kolpingbuurt (in Goffert);
 2. Aandachtsgebieden Nieuw-West: Neerbosch-Oost en Heseveld;
 3. Aandachtsgebied in Zuid: Hatert;
 4. Aandachtsgebieden Dukenburg: Zwanenveld, Malvert, Meijhorst, Aldenhof en Tolhuis 52-78 (in Tolhuis);
 5. Aandachtsgebieden Lindenholt: Zellersacker, Voorstenkamp, Gildekamp, Leuvensbroek;
 6. Aandachtsgebied Centrum: Stadscentrum en Benedenstad

ALGEMENE TOELICHTING OP INDICATOREN

Bij de Programmarekening 2011 en de Stadsbegroting 2013 is al toegelicht dat er vanaf 2011 een gewijzigde meetmethode is. Daardoor treedt er een trendbreuk op in het onderzoek, kunnen de scores op de indicatoren vanaf 2011 niet meer goed vergeleken worden met de jaren daarvoor en zijn de cijfers voor de buurten en wijken niet meer beschikbaar. De onderzoeksgegevens (Stads- en wijkmonitor, veiligheidsmonitor) blijven om de twee jaar verschijnen.

Verbetering leefbaarheid

Wat willen we bereiken

Wij willen de leefbaarheid in de Nijmeegse wijken op peil houden en verbeteren daar waar achterstanden zijn. Deze ambitie drukken we uit in de indicator 'bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat’ en een algemeen rapportcijfer van bewoners voor de eigen buurt/woonomgeving.

De indicator Bewonerswaardering woon- en leefklimaat is opgemaakt uit vragen met betrekking tot het totaaloordeel over de eigen buurt: het plezier waarmee men in de buurt woont, de eventuele (dringende) wens om uit de buurt te verhuizen en de gehechtheid aan de buurt.

De indicator woonomgeving is het gemiddelde rapportcijfer dat Nijmegenaren van 15 jaar en ouder hebben gegeven aan hun woonomgeving.

De ambities voor 2013 drukken we uit in

0 : handhaven op zelfde niveau

-: lichte afname

--: sterke daling

+ : lichte stijging

++ : sterke stijging

Wat hebben we bereikt

Indicatoren 2011doelstelling2013Realisatie 2013Realisatie 2013
1.1 Bewonerswaardering woon- en leefklimaat (schaalscore evaluatie buurt)
1.1 stad 7,507,60
1.1a aandachtsgebiedenNijmegen-centrum 7,307,30
1.1b aandachtsgebieden Oude stadswijken 6,8+6,80
1.1c aandachtsgebieden Nieuw west 6,8+6,90
1.1d Hatert 6,7+6,9+
1.1e aandachtsgebieden Dukenburg 6,4+6,8+
1.1f aandachtsgebieden Lindenholt 6,5+6,7+
1.2 rapportcijfer woonomgeving
1.2 Stad 7,507,5+
1.2a aandachtsgebieden Nijmegen-centrum 7,407,50
1.2b aandachtsgebieden Oude stadswijken 6,807,0+
1.2c aandachtsgebieden Nieuw west 6,907,00
1.2d aandachtsgebied Hatert 6,907,2+
1.2e aandachtsgebieden Dukenburg 6,806,90
1.2f aandachtsgebieden Lindenholt 6,9+7,00

Sociale cohesie

Wat willen we bereiken

Wij willen dat meer bewoners zich in 2013 verantwoordelijkheid voelen voor de eigen buurt. Daarmee streven we ernaar de stijgende lijn van de afgelopen jaren, die we in veel wijken hebben gezien te handhaven. In veel aandachtswijken en stadsdelen kunnen derhalve de ambitie voor de betrokkenheid en het zelforganiserende vermogen (collectieve zelfredzaamheid) van de bewoners bij hun dagelijkse woon- en leefomgeving worden opgehoogd.

De indicator waarmee dit wordt weergegeven is een percentage van bewoners dat zich verantwoordelijk voelt. Deze indicator Sociale kwaliteit woonomgeving is opgemaakt uit vragen met betrekking tot de sociale kwaliteit van de eigen buurt: kennen de mensen in de buurt elkaar, hoe gaan mensen in de buurt met elkaar om, de saamhorigheid en de mate waarin mensen zich thuis voelen bij anderen.

Wat hebben we bereikt

Indicatoren Realisatie 2011doelstelling2013Realisatie 2013Realisatie 2013
2. Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving
2. Stad 5,905,90
2.a aandachtsgebied Nijmegen-centrum 4,904,80
2.b aandachtsgebieden Oude stadswijken 5,6+5,50
2.c aandachtsgebieden Nieuw west 5,3+5,5+
2.d aandachtsgebied Hatert 5,405,8+
2.e aandachtsgebieden Dukenburg 5,3+5,6+
2.f aandachtsgebieden Lindenholt 5,1+5,4+

Veilig voelen in eigen buurt

Wat hebben we bereikt

Realisatie
Indicatoren 2011doelstelling2013Realisatie 2013Realisatie2013
3. % onveilig voelen in eigen buurt
3. Stad 19%18
3.a aandachtsgebied Nijmegen-centrum 26,4%-270
3.b aandachtsgebieden Oude stadswijken 23%- -260
3.c aandachtsgebieden Nieuw west 26,5%-250
3.d aandachtsgebied Hatert 24,7%-250
3.e aandachtsgebieden Dukenburg 29,6%-24+
3.f aandachtsgebieden Lindenholt 23,5%0240

Indicatoren

De realisatie 2013 is gebaseerd op de Stads- en wijkmonitor 2013.

Sociaal-economisch perspectief

Wat hebben we bereikt

% leerlingen 3HAVO/VWO in 3e leerjaar2008/20102011/2013ontwikkelingontwikkeling
Nijmegen44,7%51,9%+7,2
Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum42,9%47,3%+4,4Wat achterblijvende ontwikkeling (wel positief)
Aandachtsgebieden oude stadswijken20,0 %29,9%+9,9Duidelijke verbetering
Aandachtsgebieden Nieuw West31,2%44,7%+13,5Duidelijke verbetering
Aandachtsgebied Hatert20,5 %43,7%+23,2Duidelijke verbetering
Aandachtsgebieden Dukenburg21,7%32,8%+11,1Duidelijke verbetering
Aandachtsgebieden Lindenholt27,4 %33,0%+5,6Wat achterblijvende ontwikkeling (wel positief)
% WWB in beroepsbevolking20092012ontwikkelingontwikkeling
Nijmegen4,3 %5,2 %+0,9
Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum3,9%4,7%+0,8Relatief gunstig beeld, licht negatieve ontwikkeling
Aandachtsgebieden oude stadswijken6,9%8,1 %+1,2Relatief ongunstig beeld, bovengemiddelde toename
Aandachtsgebieden Nieuw West6,3 %7,8 %+1,5Relatief ongunstig beeld, bovengemiddelde toename
Aandachtsgebied Hatert6,7%8,6 %+1,9Duidelijke toename, flink bovengemiddeld
Aandachtsgebieden Dukenburg7,5 %9,1 %+1,6Relatief ongunstig beeld, behoorlijke toename
Aandachtsgebieden Lindenholt5,5 %7,3 %+1,8Relatief ongunstig beeld, behoorlijke toename

Vanuit het programma wijken kunnen we op beperkte schaal een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaal economische situatie van mensen. We hebben hier immers te maken met problematiek waarvoor niet alleen andere beleidsterreinen, zoals werk en inkomen en onderwijs maar ook andere schaalniveaus dan de wijk (de stad, regio, landelijk) aan zet zijn. De indicator is wel een relevant gegeven voor de wijkaanpak. Aan de hand van de indicator “sociaal economische status” (SES) van de bewoners kunnen we aflezen hoe het met de bewoners en met de wijken . De SES is als indicator voor het eerst opgenomen in de stads- en wijkmonitor 2009. Na de trendbreuk in het onderzoek is de indicator opgesteld aan de hand van een percentage van het aantal leerlingen in 3havo/vwo en een percentage van het aantal mensen in de WWB.

Wat hebben we ervoor gedaan

Zie Wat hebben we ervoor gedaan in de wijken

Samenvattend willen we bereiken op de 4 hoofddoelstellingen:

 • Dat de leefbaarheid en veiligheid in de nijmeegse wijken op peil blijft en verbetert daar waar achterstanden zijn
 • Dat meer bewoners zich verantwoordelijk voelen voor de eigen buurt
 • Dat bewoners zich veilig voelen in hun buurt
 • Dat de sociaal economische situatie van bewoners verbetert.

Wat hebben we ervoor gedaan in de wijken

In alle stadsdelen zorgen we dat we weten wat er speelt en dat gebeurt wat nodig is!

 • We organiseerden samenwerkingsverbanden en realiseerden (integrale) wijkaanpakprogramma’s.
 • We ondersteunden en stimuleren bewonersinitiatieven.
 • We investeerden in bestaande en nieuwe contacten met alle wijken; met de bewoners, ondernemers en de in de wijken werkzame organisaties.
 • We voerden de regie op de aanpak van jongerenoverlast en woonoverlast- en multiprobleemhuishoudens.
 • We stimuleerden nieuwe en noodzakelijke ontwikkelingen op het brede terrein van leefbaarheid en veiligheid in de wijken.
 • We zorgden voor voldoende speelvoorzieningen en wijkaccommodaties en stimuleerden het gebruik ervan.
 • We waren alert op kansen voor de wijk en brachten partijen bij elkaar.

1 wijk, 1 plan

 • In Noord en Lindenholt zijn in het voorjaar van 2013 pilots gestart. Onder de noemer ‘1 wijk, 1 plan’ wordt ruimte gegeven aan bewoners om zelf aan het roer te komen staan en verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving. Belangrijk daarbij is de houding van de overheid: minder als hindermacht, soms in de rol van facilitator, initiator, partner etc.
 • Vanuit wijkmanagement faciliteren we deze processen van bewonersparticipatie. Het raadsteam Aktief Burgerschap en het college volgen de ontwikkelingen en bespreken wat deze ontwikkelingen in de wijken betekenen voor hun eigen rol. In Noord is onder de vlag van ‘Noorderstroom’ een volledig nieuwe stroom ontstaan van bewoners die zich bezig houden met de wijkgerichte invulling van onderdelen van de WMO (maatschappelijk opdrachtgeverschap). In Lindenholt zit veel energie op de thema’s Groen en Ontmoeting en ontstaan via bijeenkomsten en online via de mijnbuurt.je websites nieuwe verbindingen tussen mensen en initiatieven.  Samen met de wijk maken we de agenda op.

Spelen

De speeltuinen en speelplekken staan er goed bij. Uiteraard voldoen alle speeltoestellen aan Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). De ingeslagen weg van bewonersparticipatie zijn we verder gaan uitbreiden; niet de speelnorm, maar de bewonersparticipatie is leidend bij de nieuw aan te leggen speelplekken. In Nijmegen Noord hebben we 2 nieuwe speelplekken op deze manier gerealiseerd.  Tevens hebben we in 2013 een mooie speelplek met cofinanciering met basisschool De Lanteerne en de KION tot stand gebracht. En we hebben samen met bewoners en de NSGK enkele speelplekken beter toegankelijk en bespeelbaar gemaakt voor kinderen met een beperking.

Kinderboerderij Lindenholt hebben we weer in eigen beheer genomen en zo behouden voor de wijk. Bij alle kinderboerderijen in de stad stimuleren we de  verbetering van het dierenwelzijn. De milieu-educatieve functie van de kinderboerderijen wordt versterkt. Voorts wordt bij de 3 kinderboerderijen die de gemeente in beheer heeft, onderzocht of het dagelijks beheer kan worden overgedragen aan zorginstellingen in de stad.

De inzet van bewoners bij de wijkspeeltuinen is wisselend en we blijven aandacht besteden aan het werven van vrijwilligers. De wijkspeeltuinen worden nog altijd goed bezocht en staan er goed bij.

Noord
In zowel Lent als Oosterhout hebben we onvoldoende ruimte voor jongeren om samen te komen en activiteiten te ondernemen.  Samen met de “Jongerensaus”, een ouderinitiatief in Lent die activiteiten voor jonge kinderen organiseren, hebben we gezocht naar een nieuwe ruimte. . Er is een nieuwe – tijdelijke - ruimte gevonden in Voorzieningenhart De Ster die aan het eind van het jaar door deze groep in gebruik is genomen. De ouders en kinderen gaan zelf deze ruimte inrichten zodat het als hun ‘honk’ fungeert.

Daarnaast is er een werkgroep gestart van bewoners, jongeren, tandem en ambtenaren om gezamenlijk op zoek te gaan naar een nieuwe definitieve locatie voor een jongerencentrum in Lent.

In Oosterhout zijn we, samen met de wijkraad, jongerenwerk Tandem en de beheerder van de Klif,  op zoek gegaan naar een nieuwe ruimte in Oosterhout en met voorkeur in de Klif zelf. Door te schuiven in ruimtes die externe organisaties huren in de Klif, hebben we ook hier een geschikte oplossing kunnen vinden.

de wijk zelf, hebben een aanvullende opdracht gekregen om het pakket van wensen en eisen uit de wijk op te halen. Dit is in het najaar gepresenteerd. Ook het komende jaar blijven we samenwerken met Noorderstroom om de uitkomsten uit het rapport te concretiserSamen met bewoners en het NIM als kwartiermaker, hebben we de pilot Maatschappelijk Opdrachtgeverschap ingevuld. Bewoners, verenigd in Noorderstroom, hebben vanaf het begin meegedacht en meebepaald. Een aantal bewoners/zzp’ers uit en.

.We hebben, samen met het Ondernemersnetwerk Nijmegen Noord (ONN),  twee thema-avonden georganiseerd. over ondernemende wijkbewoners in relatie tot de openbare ruimte en jongeren en over kansen voor ondernemers in de wijk bij zorg en welzijn.

We werkten eraan om voor de beide voorzieningenharten (de Ster en de Klif) een programmaraad te vormen bestaand uit bewoners ..In De Klif is inmiddels een Programmaraad gestart. Voor de Ster wachten we nog even af op de bevindingen van de Programmaraad van de Klif.

Om de integrale communicatie te verbeteren tussen ambtenaren en wijkbewoners nemen we  regelmatig collega’s mee naar wijkraadvergaderingen in Lent en Oosterhout en naar andere overleggen met bewoners.

We faciliteren zoveel als mogelijk verzoeken uit de wijk om tijdelijk gronden of locaties in gebruik te nemen. We hebben meerdere malen met bewoners om tafel gezeten om initiatieven te ondersteunen en mogelijk te maken. Zo hebben we gesprekken gevoerd met De Vieze Broek, moestuinvereniging De Lentse Aarde en het Speelbos. De Lentse Aarde start in februari 2014 met de moestuin voor ca. 50 bewoners.

Midden

 • In samenwerking met bewoners en Standvast is het Dukaatplein in de Muntenbuurt opgeknapt.. Het pleintje is aan het begin van de herfst feestelijk ‘heropend’.
 • Veel bewoners in het Willemskwartier  willen meer en beter groen in de wijk. We hebben hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Door diverse uitvoeringsprojecten in de straat,  bereiken we nieuwe bewoners die daar actief in willen participeren. Ook allochtone vrouwengroepen doen actief mee in de eigen buurt.
 • De Programmaraad van ’t Hert in het Willemskwartier heeft in december een Open Dag georganiseerd in ’t Hert voor alle bewoners uit de wijk. Met aantrekkelijke workshops werden ook de nieuwe bewoners in de wijk, verleid om een kijkje te nemen in dit Voorzieningencentrum. Met een hoge opkomst en een goede sfeer was de dag een succes.
 • Als follow-up van de workshop Leefstijlen en Woonmilieus in het Willemskwartier organiseerden we overleg tussen alle partijen die werkzaam zijn in de wijk om de jaarplannen en – activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • Op de Willemsweg  zijn er, samen met de Politie,  diverse maatregelen genomen om de drugsoverlast aan te pakken.  Daarnaast zijn we met partners actief bezig om de overlast  rond de Genestetlaan op straat van zowel jonge kinderen (8 – 12 jaar) en oudere jeugd van 14 – 18 jaar te verminderen. We voeren een integrale aanpak uit gericht op deze twee groepen maar ook een aanpak voor de ouders van de jongeren en de buurtbewoners.
 •  Met partners Politie, Talis en Tandem hebben we  weer ingezet op de uitvoering van de plannen in de Kolping. Een hoogtepunt was het bezoek dat het College bracht aan deze wijk en  ze te gast waren bij de bewoners thuis. De resultaten van de jarenlange integrale wijkaanpak werd hiermee voor eenieder meteen zichtbaar; enkele jaren geleden was het ondenkbaar dat Collegeleden thuis bij mensen konden komen.


Centrum

 • In de voorbereiding voor het realiseren van een basisstructuur zorg en welzijn in het Centrum zijn bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners. Deze bijeenkomsten gaan leiden tot een agenda en tot programmapunten die concreet kunnen worden uitgewerkt. Afzonderlijke bijeenkomsten zijn georganiseerd voor werkers van zorg- en welzijnsorganisaties. De lijnen zijn korter geworden. Men weet elkaar beter te vinden.
 • Het wijkblad Mariken is succesvol en draait op een stevige groep vrijwilligers, die in 2013 nog wel enige ondersteuning nodig hadden. Zorg- en welzijnspartijen gebruiken het wijkblad als middel om clienten te bereiken. De wijkwebsite Mijnmariken.nl is voorbereid door enthousiaste “buurtverbinders” en start in januari 2014. De wijkwebsite werkt samen met het wijkblad.
 • De beweegtuin, een initiatief van bewoners, is gerealiseerd en wordt nu gebruikt door een brede groep, van oud tot jong, mensen met en zonder beperking. Bewoners werken samen met het gezondheidscentrum in een groepsproject om obesitas te bestrijden: het gaat om informatie en bewustwording, samen koken, samen bewegen.
 • De Regiegroep/ het Bewonersplatform worden steeds meer adviesorgaan en, zo nodig, spreekbuis voor groepen bewoners.
 • De aanpak straatdealen in de rand van het stadsdeel (richting Centrum) i.s.m. bewoners, ondernemers, politie en toezicht heeft met de plaatsing van camera’s in het Kronenburgerpark voor een doorbraak gezorgd. Er is een beheersbare situatie ontstaan. Met de werkgroep Veiligheid uit het bewonersplatform wordt gewaakt voor het waterbedeffect.
 • Enkele overlastincidenten rondom het MFC (Multifunctioneel Centrum Verslavingszorg) zijn voortvarend aangepakt in overleg met ondernemers, bewoners, MFC, politie en toezicht. Het structureel overleg met de Buurtbeheergroep (onder onafhankelijke leiding) zorgt voor korte lijnen en adequate reacties op wijzigingen in regelgeving en omstandigheden..
 • Toenemende uitgaansoverlast is op enkele locaties aangepakt, zoals Wintersoord, Grotestraat, Priemstraat, Pepergas. Er is samengewerkt met bewoners, horecaondernemers, politie, toezicht. En er is een vast stramien ontstaan, als volgt: elkaar kennen en stoom afblazen; regels kennen; toepassing en handhaving van regels kennen; nadere afspraken maken per locatie. Deze aanpak lijkt veel kou uit de lucht te nemen.
 • Voor woonoverlastsituaties wordt hetzelfde stramien gebruikt. Bewonersplatform Centrum maakt bovendien deel uit van Platform Kamerbreed Nijmegen, een nieuw overlegorgaan van bewonersgroepen dat beoogt het beleid t.a.v. kamerverhuur te beïnvloeden. Wijkmanagement neemt deel in intern afstemmingsoverleg woonoverlast waar op basis van casuïstiek de bestaande regelgeving wordt getoetst op toepasbaarheid.
 • Met inzet van de Stichting Dagloon is gedurende het mooi-weer-seizoen gewerkt aan preventie fietsendiefstal en auto- inbraken (flyeren, controleren).

Oost

 • Het partneroverleg Oost is efficiënter opgezet. Hier bespreken wij periodiek met politie, toezicht, corporaties, welzijnswerk, scholen de actuele situatie in de wijken van Oost.
 • De focus is scherper gesteld op Hengstdal omdat dit de wijk is met de meeste corporatiewoningen en als gevolg daarvan de laagste SES in het stadsdeel. Daarnaast is in deze wijk sprake van enkele probleembuurtjes.
 • In de voorbereiding voor het realiseren van een basisstructuur zorg en welzijn in Hengstdal hebben wij bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners. Deze bijeenkomsten gaan leiden tot een wijkagenda en tot concreet door bewoners uit te werken programmapunten. Afzonderlijke bijeenkomsten zijn georganiseerd voor werkers van zorg- en welzijnsorganisaties. De lijnen zijn korter geworden. Men weet elkaar beter te vinden.
 • De bredere bewonersbetrokkenheid bij zorg en welzijn gaat tevens een breder draagvlak opleveren voor de ontwikkelingsplannen van woningcorporaties met Spoorbuurt en Hengstdal.
 • Via de opheffing van de sportkooi van Diemerbroeckstraat i.v.m. overlast is een nieuw participatieproject gestart waarbij bewoners Bottendaal de recreatieve en sociale functies van de Spoorkuil gaan vergroten. Mogelijk komt hierdoor ook zelfbeheer in de Oase dichterbij.
 • Enkele bijeenkomsten van zzp-ers zijn succesvol verlopen en hebben hier en daar tot initiatieven en samenwerking geleid.
 • Bewonersgroepen zijn met elkaar in verbinding gebracht om verloedering tegen te gaan. Een van de resultaten is het Platform Kamerbreed Nijmegen dat ijvert voor het bewaren van een gezonde mix tussen commercieel en particulier gebruik van woningen.
 • Bewoners, met name in Groenewoud, zijn nauw betrokken bij het realiseren van een locatiegebonden evenementenbeleid/ geluidsbeleid bij evenementen.
 • In overleg met bewoners, politie, jongerenwerk en Veiligheidshuis is een aanpak van jongerenoverlast tot stand gekomen. De overlast in de Spoorbuurt, op het LIMOS- terrein, het Hobbemaplein en de Langeveldstraat moet hiermee tot aanvaardbare proporties worden verkleind
 • Zelfbeheer in jongerencentra is lastig te organiseren en is in Oase en Exposure (nog) niet gelukt.

Oud West

 • Wijkraden Ons Waterkwartier en Wolfskuil: de inhoudelijke ondersteuning van de wijkraden kon worden afgebouwd.. Ons Waterkwartier krijgt in 2014 nog 1 jaar de inzet van een notulist gesubsidieerd..
 • Versterken van het netwerk van professionals: Er zijn 4 themagerichte werkerslunches georganiseerd voor geheel West. Het Sociaal Wijkteam en het STIP zijn zowel via een bewonersbijeenkomst als via een gericht introductietraject, in Oud West van start gegaan
 • Aanpak jongerenoverlast via draaiboek risicolocaties. In Wolfskuil/Azaleaplein was tijdelijke inzet van straatcoaches op jongerenoverlast. Hierdoor ontstond de rust die nodig was voor de bewonersgroep Azaleaplein voor een herinrichtings- en activiteitenplan
 • Het ZZP netwerk Wolfskuil is aangehaakt bij wijkraad Wolfskuil en via wijkblad en website bij rest van de wijk..
 • De wijk als marktplaats: website De Wester is volgens het Mijnbuurtje format opgezet inclusief buurtverbinder (voorheen communitymanager). De site wordt goed bezocht en bevat o.a nieuws, agenda, helpende hand, vraag en aanbod en overzicht wat er te doen is in directie woonomgeving.
 • Budgetverantwoordelijkheid: diverse groepen hebben startbudget ontvangen dat ze hebben aangevuld met zelf geworven middelen t.b.v. activiteiten: redactie De Wester, bewonersgroep Azaleaplein, initiatiefgroep muurschildering muur Graafsebrug., werkgroep Westerpark (inrichting en activiteiten)
 • Programmaraad van het VZH Waterkwartier: doorontwikkeling, naar een wijkbreed gezelschap met een creatieve en aantrekkelijke programmering is pas goed mogelijk als het nieuwe voorzieningenhart de Biezantijn gereed is. De eerste steenlegging van dit nieuwe hart de Biezantijn is een wijkevenement geworden i.s.m. de bewoners.
 • Communicatie van bouwprojecten: elke projectontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor goede communicatie naar direct omwonenden en de wijkplatforms. . De projecten waarbij de gemeente betrokken is (o.a Waalfront, voorzieningenhart) kennen klankborgroepen met omwonenden en vertegenwoordigers van de wijkraden en gebruiken actief het wijkblad en de website. Vertegenwoordigers van Ons Waterkwartier vormen samen met Mobliteit de verkeercommissie Waterkwartier ( verkeerseffecten ag.v. bouwwerzaamheden).
 • Wijkevenementen: Het Westerpark wordt meer gebruikt voor evenementen: schaatsbaan, openlucht bioscoop, multicultureel festival, kerstmarkt. De doortocht van de Vierdaagse in het Waterkwartier ontwikkelt zich tot het wijkevenement voor dat deel van Oud West. Het Kuulse festival wil graag het karakter van een braderie./activiteitenfestijn behouden omdat dat past bij deze volkswijk.
 • In Wolfskuil en Waterkwartier zijn Wijkaanpakplannen met looptijd 2013-2014
 • Project de Wijkfabriek (dagbesteding begeleid wonen, creatief centrum, zzp ruimte, voor heel Oud West in de Driesprong) is door een combinatie van te hoge ambitie, te weinig ondernemerschap, veranderende spelregels omtrent dagbesteding en een bezuinigingstaakstelling op De Driesprong niet verder gekomen. Er wordt nu door de initiatiefnemers gekeken naar nieuwe en minder ambitieuze vorm.
 • De ontwikkeling van de Rozenbuurt is vertraagd. Portaal gaat er in 2014 opnieuw meer aan de slag.

Nieuw West

 • Bewonersparticipatie: Het wijkplatform Heseveld.wordt op verzoek van bewoners nog steeds voorgezeten door de wijkmanager. Aansprekende vormen van bewonersparticipatie zijn het buurtpark Hoog Heseveld, de door de Moskee georganiseerde Samendag en de plaatsing van kinderfitness toestellen bij de Zonnewende.. Vereniging Dorpsbelang Hees is ondersteund bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking met Milieu en Verkeer en ODRN. Het Ontwikkelbedrijf heeft een bewonersklankbordgroep gevormd rondom herontwikkeling sportpark De Dennen. In Hees is een nieuwe ZZP netwerk, Hees Creëert. Bewoners van de Crisisopvang Iriszorg Heseveld zijn expliciet aangehaakt bij wijknetwerk waardoor ze gebruik maken van diverse wijkactiviteiten en aanbod in de wijk. Een initiatief voor buurtpreventie in Heseveld is niet ondersteund omdat er geen goede afspraken over rol en taak te maken vielen. De gemeente faciliteert het bewonersplatform Neerbosch-Oost maar zorgt er ook voor dat andere groepen (die niet aan bestaande overlegvormen willen meedoen), de aandacht krijgen die ze verdienen, o.a. met participatie-subsidie. Alle initiatieven, dus ook de bewonersbudgetgroep, worden beoordeeld op de nieuwe vastgesteld werkwijze .
 • Wijkaanpakplan Heseveld: speerpunt communicatie: weten wie wat doet, kan doen; WAP 2012-2013.
 • Nieuwbouw Portaal Daniëlplein is uitgesteld
 • Kraakpanden Hees: In een geval heeft de eigenaar antikraak ingezet en in een ander geval heeft de burgemeester een gesprek met de eigenaar gevoerd. De mogelijkheden zijn beperkt aangezien het OM niet gaat ontruimen als er geen nieuwe bestemming zeker is.
 • Versterken nieuwsvoorziening: Er is een nieuw wijkblad voor heel Nieuw West: Neij West. Er zijn diverse sites en facebookpagina’s maar nog geen gezamenlijke website voor Hees/Heseveld. Dorpsbelang Hees heeft aangegeven graag haar eigen karakter te willen behouden (De Stenen Bank). Het nieuwe wijkblad Nije West, is ook voor Neerbosch-Oost. Daarnaast komt er een nieuw digitaal informatiebord in het winkelcentrum Neerbosch Oost, is de nieuwe website conform mijnbuurtje in ontwikkeling met twee buurtverbinders , en tenslotte komt er de mogelijkheid om spandoeken op te hangen bij de entree van de wijk voor niet-commerciële activiteiten.
 • Stimuleren van beter functioneren OpMaat (NBO) binnen de kaders van de WMO. OpMaat vervult sinds 3 jaar een belangrijke rol in Neerbosch-Oost op het terrein van inloop, informatie, advies, ontmoeting, zorg en welzijn. De komst van sociaal wijkteam en STIP zal op maat worden geïntegreerd met OpMaat.
 • Integrale aanpak Tubastraat e.o. Er is een team van gemeente, Tandem, politie en Portaal dat het intenstieve beheer rondom Tubastraat coördineert. Daarnaast gaat gestart worden met een particpatieproject met bewoners rondom de openbare ruimte.
 • Wijkaanpakplan Neerbosch Oost: speerpunten ontwikkelagenda uitvoeren, zoals verbetering en uitstraling en gebruik van het centrale voorzieningenhart In het wijkaanpakprogramma 2012-2013 zijn 3 speerpunten benoemd: veiligheid,
  wonen/ woonomgeving en bewonersparticipatie. Wat betreft veiligheid zijn in 2013 de volgende acties ondernomen: Tubaplein, inbraak-alert-brief, klantenpanel wijkveiligheid, project aanspreken in het winkelcentrum (door oudere jongeren). Woonomgeving/participatie is er met name aandacht geweest voor bewoners die wat willen met de openbare ruimte (moestuinprojecten, bosje van de baron en een oeverproject.. Meer focus op bewoners die (tijdelijk) iets willen bereiken en minder op (overleg)structuren.
 • Voorzieningen: doorstart OpMaat, komst van een nieuwe Brede School naast de Schalmei, functie Honinghoeve voor de wijk, zeker nu Resto van Harte daar intrekt en tenslotte de ontwikkelingen op sportpark De Dennen.

Zuid

 • We hebben “burgerkracht” gestimuleerd middels:
  -Positieve evaluatie van 4wijkenfonds (bewonersbudgetten) en aanbevelingen voor verbetering (communicatie); ook voor andere stadsdelen
  -Introductie STIP Zuid, werving bewoners als vrijwilligers, bewoners betrokken bij voorbereiding en werving
  -Introductie “MijnNijmegenZuid” (mijnbuurtje); voorbereidingen en aanstelling van 3 buurtverbinders
  -Stimuleren pilot De Mix Hatertse Hei, vooral buurtmoestuin

-Zichtbaar maken ruim 50 bewonersinitiatieven in Hatert en verbindingen gelegd
-Netwerkverbreding vanuit Sociaal Wijkteam Hatert > sterke koppeling tussen individuen en buurtinitiatieven (bijvoorbeeld moestuin maar ook Rondje Hatert)

-Stimuleren samenwerking wijkraden Grootstal en Hatertse Hei
-Faciliteren initiatieven in Brakkenstein (bijv. tijdelijke inrichting park kloostertuin)

 • In Hatert zetten we het verbeterproces voort. Naast de reguliere inzet is nog extra geïnvesteerd in
 • het Actiecentrum “Hatert Werkt”:

-vooral gericht op jongeren en schuldhulpverlening. Daarnaast voorbereidingen voor “ Maatwerkt”: methodiek toepassen in wijken van Dukenburg en later andere aandachtsgebieden.

 • Regieteam voor overlast- en multiprobleemhuishoudens:
  -continuering en resultaten MKBA bekend. In Hatert: goede afstemming met sociaal wijkteam.
 • lostrekken van de vastgelopen woningmarkt in Hatert: de resultaten van een analyse zijn in eerste kwartaal 2014 bekend (analyse waaraan ook bewoners hebben meegewerkt)
 • Het interdisciplinair bestrijden van de eenzaamheid bij ouderen in Hatert. In 2013 zijn met buddy-achtige constructies relaties gelegd tussen mensen die ondersteuning op dit punt nodig hebben en zelf kunnen bieden.
  Daarnaast zijn nog ongeveer 100 ouderen bereikt met buurtgesprekken over zingeving en buurtnetwerken. Over borging van deze contacten wordt nu nagedacht.
 • Het verbeteren van het Imago van Hatert. -het imago van Hatert heeft een positieve impuls gekregen na 10 juni 2013 toen afscheid is genomen van het stempel krachtwijk. Daarnaast heeft de dag van het park, dag van de buren en Kleurrijk Hatert veel positieve aandacht gekregen.
  -de bewonersgroep imagoverbetering heeft het beeldmerk “kleurrijk en gastvrij” gekozen. Volgende fase wordt gebruikt om van branding naar communicatie te komen.
 • In Hatertse Hei werken we aan versterking van de samenwerking met de allochtone organisaties in de wijk. De wijk kent een aantal bovenwijkse voorzieningen gericht op “allochtonen”: moskee Het Mozaïek, het Turks Cultureel Centrum. Basisschool Hidaya Verschillende van deze organisatie hebben aangegeven meer binding met de wijk te willen.
 • In Hatertse Hei is de Mix beter benut als accommodatie voor de hele wijk en niet alleen voor jongeren. De pilot zelfbeheer : “De Mix voor iedereen” is in uitvoering en en de resultaten komen langzaam maar gestaag tot stand. Tot nu zijn er 4 nieuwe activiteiten gestart, waarbij de buurtmoestuin het meest in het oog springt. De pilot is een initiatief van gemeente en wijkraad, ondersteund door Tandem.

Dukenburg

In 2013 organiseerden gemeente, Standvast Wonen, ZZG en andere partners een grote open dag in Malvert rondom het thema “ouder worden in Dukenburg”. Daarbij was speciale aandacht voor de ontwikkelingen in het maisonnettegebied.

 • We zetten extra in op de 40-er straten in Zwanenveld door o.a. het regieteam aanpak woonoverlast en multiprobleemhuishoudens. Er worden activiteiten georganiseerd voor en door bewoners, zoals een opruimdag ,en een straatspeeldag. De inzet van het regieteam zorgt voor het beheersen van problematische thuissituaties, soms huisuitzettingen en voor minder overlast. De successen zijn soms van korte duur omdat in vrijgekomen woningen vaak nieuwe problematische huurders hun intrek nemen. Daarom heeft Wijkmanagement een verzoek tot politiescreening ingediend. Het blijft een lastig gebied om bewoners te activeren. Wijkmanagement stuurt hierin de opbouwwerker nadrukkelijk aan.

Medio 2013 is de nieuwe Prins Mauritsschool opgeleverd. In 2014 wordt de school ingezet als vervangend wijkcentrum. Wijkmanagement heeft gezorgd dat gebruikers en omwonenden in het proces en de communicatie rondom die tijdelijke invulling goed zijn betrokken.

 • We ondersteunen de activiteitencommissie voor ouderen In het wijkcentrum de Grondel. Dankzij de inzet en ondersteuning van Wijkmanagement zijn er naast de bestaande activiteiten nieuwe initiatieven ontstaan, zoals een kleine fitnessruimte, mede in samenwerking met de nabijgelegen fysiotherapeut. We houden een pilot met zelfbeheer van het wijkcentrum. Een groep actieve bewoners heeft inmiddels alle verplichte diploma’s voor beheer gehaald en zorgt voor ruime openstellingstijden. .
 • In 2013 zijn de wijkaanpakprogramma’s in Zwanenveld en Meijhorst uitgevoerd. Voor Zwanenveld gaat het concreet o.a. om een sportieve week (GGD en bewoners), een gezamenlijke schouw van het winkelcentrum met bewoners, activiteiten voor en door jongeren bij de bibliotheek. In Meijhorst gaat het onder meer om de buurtpreventieteams, , het wijkveiligheidspanel met bewoners en professionals en samenwerking tussen jongerenorganisaties en de Lindenberg Aldenhof.

Al deze activiteiten zijn, met ondersteuning of advies van Wijkmanagement, uitgevoerd en meer. Ook heeft Wijkmanagement er aan bijgedragen dat winkelcentrum Dukenburg een tweede ster van het Keurmerk veilig Ondernemen heeft behaald, in samenwerking met onder meer Wijkbeheer, politie en brandweer.

 • De jongerenvoorzieningen in heel Dukenburg zijn op orde en we streven naar handhaven van de rust. De integrale aanpak van alle professionals en de buurtbewoners (buurtpreventieteam, wijkveiligheidspanel) blijft daarbij overeind, evenals de inzet van het veilig wijkteam. In 2013 was het rustig in Dukenburg. De integrale jongerenaanpak met alle partners ligt daaraan ten grondslag. De eerste effecten van de nieuwe beleidskeuzes voor de inzet van jongerenwerk (meer aandacht voor de schakelleeftijd, minder voor de 18plussers, meer inzet op talentontwikkeling en minder op “hangen”) werden zichtbaar. Het theehuis in JC Staddijk bleef sinds de zomer dicht en de inzet richt zich veel meer op activiteiten (ook in de Lindenberg), muziek, kunst en talentontwikkeling.
 • We willen de uitstraling van de beide “oude” winkelcentra in Malvert en Meijhorst op niveau houden.

Het plein van winkelcentrum Malvert is in samenwerking met bewoners, ondernemers, kunstenaars en de Orangerie opgeknapt. Wij brachten de in- en externe partners bij elkaar en ondersteunden bij de uitvoering. Bij winkelcentrum Meijhorst lijkt zich nu een serieuze partner aan te dienen die wil werken aan de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum. Hierover zal in 2014 meer duidelijkheid komen.

 • In de Tolhuis 52e-75e straat is stevige inzet van het regieteam nodig vanwege problematiek achter de voordeur.

Dankzij de inzet van onder meer het regieteam is de sfeer in dit gebied verbeterd. De woningcorporatie en het sociale wijkteam hebben overal huisbezoeken afgelegd die veel informatie heeft opgeleverd over de wensen en zorgen in de wijk. Bewoners voelen zich meer thuis in dit gebied en willen ook bijdragen aan activiteiten. Dit blijft in 2014 een aandachtspunt.

 • In Tolhuis is samen met bewoners, corporatie en welzijnswerk een wijkaanpakprogramma gemaakt. We organiseerden een drukbezochte bewonersavond en dat heeft een paar prachtige initiatieven opgeleverd: zo is oa inmiddels een buurtmoestuin aangelegd, een repaircafe geopend en zijn spelletjesmiddagen van start gegaan.

• Het sociale wijkteam Dukenburg draait op volle toeren en zal in 2014 worden uitgebreid. We stimuleren een goede aanhaking van het wijknetwerk, zodat veel matches kunnen worden gemaakt.

• Samen met het sociale wijkteam en Inter Lokaal werken we aan de oprichting van een STIP XL in Dukenburg die begin 2014 van start gaat.

• In 2013 hebben Dukenburgers weer veel dromen gerealiseerd. We zorgen voor ondersteuning, communicatie en het leggen van verbindingen. De bewoners doen verder alles zelf. In 2013 kwam er oa een beweegboekje voor ouderen, een huiskamerrestaurant, een fotoclub, een stichting die in Dukenburg een dekkend systeem van levensreddende AED’s wil organiseren etc. Op de jaarlijkse grote Dromenbijeenkomst leverden 140 bewoners een bijdrage. Vele Dukenburgse dromers presenteerden hun successen op het wijkenfestival in november.

Lindenholt

 • We hebben extra ingezet op vernieuwing van het netwerk van professionals op werkersniveau in verband met de vele wisselingen van diverse beroepskrachten.
 • Ondersteunen van bewonersparticipatie. Er is volop in bedrijf, bewoners zijn actief in de openbare ruimte en het thema veiligheid. Ook rondom wonen, zorg en welzijn zit veel energie bij bewoners. Er komen meer mensen die zich inzetten voor de wijk.N.a.v. de grote bijeenkomst in het voorjaar rondom Ontmoeting zijn verschillende bewonersinitiatieven van de grond gekomen o.a.: wandel-en fietsgroepjes, burendag, bordje actief in Lindenholt, ontmoetingsruimte Wijkatelier
 • Uitvoering van het project Lindenholt maakt Geschiedenis: bewoners werken interactief aan wijkontwikkeling vanuit cultuurhistorisch perspectief. Wapenfeit voor de bewoners is een wandelroute door de wijk langs interessante historische plekken.
 • We hebben bijgedragen aan aansluiting en samenwerking van het wijknetwerk op het sociaal wijkteam (pilot Lindenholt) Doel is betere vraag/aanbod relaties op het gebied van zorg en welzijn . Centrale rol hierin heeft het nieuwe gezondheidscentrum Horstacker;
 • We hebben ontwikkelkansen voor Lindenholt gestimuleerd op basis van het Kansenboek Lindenholt. Een van de wensen betrof een nieuwe ontmoetingsruimte, die komt er.
 • We stimuleerden nieuwe vormen van budgetverantwoordelijheid door nieuwe groepen, nu Solid is gestopt. De activiteiten zijn gedeeltelijk overgenomen door anderen. Er is inmiddels een budgetadviesgroep voor Lindenholt, waarmee we nauw samenwerken.
 • We realiseerden de doorontwikkeling van de nieuwsvoorziening voor Lindenholt (wijkblad, website, nieuwe media) met afbouw van de externe begeleiding. De interactieve website krijgt meer vorm.

In de aandachtswijken

 • We voerden regie op de uitvoering van het wijkaanpakprogramma Voorstenkamp en Gildekamp. Opgesteld i.s.m. bewoners, Interlokaal, politie, Talis, Standvast,, Portaal, Tandem, ’t Kompas (basisscholen): geheel van 32 maatregelen/aandachtspunten op het vlak van schoon, heel, veilig, verkeer/parkeren, wonen, ontmoetingsplekken en buurtactiviteiten. Voor Zellersacker wordt nog bezien of een WAP nodig is;
 • Monitoren van de leefbaarheidsituatie en maatwerk in andere aandachtsbuurten (Drieskesacker, Hillekensacker, Leuvensbroek, Horstacker).
 • Het regieteam overlast en multiprobleemhuishoudens pakt met name casuïstiek uit bovengenoemde gebieden op.
TODO: Navigatie

Wat heeft het gekost

WijkenBegroting primitiefBegroting dynamischRekening 2013 Verschil Bdyn - rek
* € 1.000,-
Financiële lasten per product
Wijkaccomodaties9.9019.5109.5064
Flexibele wijkaanpak22522519134
Dukenburg-wijkaanpak50050045446
Lindenholt-wijkaanpak30730727136
Midden-wijkaanpak34934928564
Nieuw-West-wijkaanpak329329333-4
Oost-wijkaanpak1131131094
Oud-West-wijkaanpak3903903837
Stadscentrum-wijkaanpak1781781762
Nijm-Noord-wijkaanpak1181181135
Zuid-wijkaanpak39339337617
Wijkposten0000
Speelvoorzieningen1.9451.9731.95222
Totaal lasten per product14.74814.38514.150235
Financiële baten per product
Wijkaccomodaties-2.169-2.169-2.1690
Flexibele wijkaanpak00-1212
Dukenburg-wijkaanpak0000
Lindenholt-wijkaanpak-0-00-0
Midden-wijkaanpak00-00
Nieuw-West-wijkaanpak00-00
Oost-wijkaanpak0000
Oud-West-wijkaanpak0000
Stadscentrum-wijkaanpak0000
Nijm-Noord-wijkaanpak0000
Zuid-wijkaanpak0000
Wijkposten0000
Speelvoorzieningen-364-392-3931
Totaal baten per product-2.533-2.561-2.57514
Totaal Wijken12.21511.82411.575249

Toelichting financiën

Op het programma is er een onderuitputting op de lasten van € 235.000,- . Samen met een voordeel op de baten van € 14.000,- sluit het programma af met een voordeel van € 249.000,- . De belangrijkste oorzaken:

 • Wijkbudgetten en het budget flexibele wijkaanpak zijn naast het ondersteunen van bewonersinitiatieven ook bedoeld om snel op actuele knelpunten in te spelen. Dit, hoefde in 2013 in veel mindere mate aangesproken te worden
 • De veranderingen in bewonersorganisaties/ netwerkstructuren, hebben tijdelijk voor minder initiatieven gezorgd (bijvoorbeeld in Midden)
 • Verder speelt in geringe mate mee dat de subsidieregeling voor bewonersparticipatie is vernieuwd wat er toe heeft geleid dat er meer beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid en selfsupport waardoor minder of kleinere subsidies aan bewoners worden verleend.
 • Bij speelvoorzieningen is er een gering voordeel op de onderhoudskosten.

Begrotingsrechtmatigheid

Het programma voldoet aan de rechtmatigheidsvereisten.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1063 Wijkenbedragen * € 1.000-Besluit niveauBesluit datumagenda puntBatenLastenSaldo
Primitief-2.53314.74812.215
Wijzigingen-28-363-391
BW-01263 Voorjaarsnota 2013Raad26 jun '1390/2013-28280
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallastenRaad26 jun '1390/2013-391-391
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad26 jun '1390/201300
Totaal 1063 Wijken   -2.56114.38511.824

Risico's

Het programma kent geen grote materiële risico's (zie ook Naris). Er zijn geen wijzigingen ten aanzien van de risico’s zoals gemeld bij de Stadsbegroting 2014-2017.

Derhalve is het volgende risico nog steeds actueel:

Foutieve afwikkeling van subsidies met bewonersorganisaties. Dit kan leiden tot een te hoge subsidieverstrekking, te weinig controle, onduidelijke afspraken en fouten in het beschikkingentraject.


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.