Toelichting op de Balans

Activa

Alle bedragen x €1.000

Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2013

Immateriële vaste activaboekwaarde 31-12-2012InvesteringenAfschrijvingenboekwaarde 31-12-2013
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling574253175652
Totaal574253175652

De investeringen betreffen de onderzoekskosten voor de realisatie van Zwembad oost.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per31-12-201331-12-2012
In erfpacht gegeven gronden620620
overige investeringen met economisch nut284.778281.727
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut82.70732.487
Totaal368.105314.834

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer en tevens is aangegeven of het investeringen met maatschappelijk nut (M) of economisch nut (E) zijn:

Materiële vaste activaBoek- waarde 31-12-'12EBoek-waarde 31-12-'12MInveste- ringenDesinves- teringenafschrij- vingenbijdragen van derdenBoek-waarde 31-12-'13 EBoek- waarde 31-12-'13M
Gronden in erfpacht6206200
Gronden en terreinen22.1183911.877349527.6466.034
Bedrijfsgebouwen188.0156.0772.9439.533181.6170
Woonruimten4.0591111383.8100
grond-, weg- en waterbouwkundige werken44.23428.079301.658428.445- 242.55450.02372.907
Vervoermiddelen2.0507521.5021031.1970
machines, apparaten, installaties2.336- 1233.4484195.351-109
overige activa13.5543.1356053.26912.8140
activa in ontwikkelinggeactiveerd in 20135.3624.49272.883-76.5412.3213.876
Totaal282.34832.487323.2905.55221.912-242.554285.39882.707

De bijdragen van derden zijn direct gerelateerd aan het betrokken actief (als voorbeeld de Stadsbrug de Oversteek met vervaardigingskosten van 250 miljoen euro en bijdragen van 226 miljoen euro).

De grote investeringen in 2013 zijn vooral investeringen die middels planexploitaties zijn vervaardigd en op moment van ingebruikname zijn geactiveerd. Dit betreft de Stadsbrug, Station Lent. Graaf Allardsingel, Knoop Lent en de Westelijke Parallelroute. Ook zijn naast de vervangingsinvesteringen in het riool ook de aanleg van de nieuwe riolering in Nijmegen Noord geactiveerd. De desinvesteringen betreffen de verkoop en overdracht van de brandweer-activa aan de Veiligheidsregio.

Financiële vaste activa

De specificatie naar categorieën is in de balans weergegeven. Van het onderdeel kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is onderstaand een specificatie opgenomen. Hierbij is tevens aangegeven welke dividenduitkeringen deze deelnemingen hebben gegenereerd.

Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen. ( bedragen in €’s )% deelnemingboekwaarde 31-12-2012Vermeer- deringenverminde- ringenBoekwaarde31-12-2013Opbrengst2013
193.479 aandelen NV bank Nederlandse Gemeenten100%483.698483.698288.283
2.500 aandelen DAR100%985.497985.497887.774
Brabantse Poort10%34.03434.034
Mariënburg B.V.100%18.15118.151
B.V. Land over de Waal100%290.419290.419*
Waalfront BV100%3.448.000490.0003.938.000*
GEM Waalsprong beheer BV100%27.22727.227*
OBW Beheer B.V50%45.00045.000*
Container Afvoerbedrijf45-450
Indigo B.V.5%300.000300.000
Totaal5.632.071490.000-456.122.0261.176.058

*Deze deelnemingen hebben een marktwaarde van nul. Deze afwaardering is geheel voorzien. Zie post voorzieningen

Voorraden

Van de in de balans onder voorraden opgenomen categorieën worden de grondexploitaties en de niet in exploitatie genomen gronden nader gespecificeerd.

Het verloop en de samenstelling van de grondexploitaties is ingedeeld naar hoofdgroepen van complexen. Ten behoeve van de bepaling van de boekwaarde van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Deze actualisatie is met inachtneming van de uitgangspunten in de risiconota ontwikkelbedrijf en latere besluitvorming. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde.

In de grondexploitaties van de gemeente Nijmegen  bestaat onzekerheid over de in de verschillende grondexploitaties na boekjaar 2013 opgenomen nog te realiseren kostenposten en opbrengstenposten. Hoewel de kostenposten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen de grootste risico’s aan de opbrengstenkant. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo, blijft waar van toepassing zeker gezien de economische omstandigheden en demografische ontwikkelingen, onzeker.. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo en programmering, blijft daar waar van toepassing zeker gezien de economische omstandigheden en demografische ontwikkelingen onzeker. Voor de huidige programmering van de verkoop van woningen bestaat er nog geen volledige aansluiting tussen type aanbod en de behoefte. De geplande uitgiftes en het uitgiftetempo van bedrijventerreinen zijn onzeker gezien de economische omstandigheden

. Ook is het onzeker of de in de grondexploitaties gehanteerde en doorgerekende uitgifteprijzen in de toekomst zullen worden gerealiseerd

In de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde per31-12-201331-12-2012
Grondexploitaties362.660332.796
Gronden niet in exploitatie10.14319.443
grond- en hulpstoffen10797
Voorraad gereed product8288
Totaal372.992352.424

Specificatie van de grondexploitaties.

GrondexploitatiesBoekwaarde31-12-2012Investeringen2013Opbrengsten2013resultaatname 2013Boekwaarde31-12-2013
stedelijke ontwikkelingsprojecten1.93711.61710.7712.783
bedrijvigheidsprojecten4.3272.4161.8204.923
woningbouwprojecten-24327447752882
Herstructurering2.0091593.4721.234-71
Stadscentrum6.0941.5881.8655.817
Waalsprong79.09628.57526.06381.608
Dijkteruglegging-15.09737.87629.040-6.261
Maatschappelijk Vastgoed17.5809.2605.71321.127
Koers West50.63147.61237.31660.927
Gem.Exploitaties Land over de Waal199.3688.751558207.561
Opdrachten-9341.027561-468
Projecten in ontwikkeling (pio’s)3.0241.4715.570-1.074
AF: Voorzieningen-14.9974.000-3.300-14.297
Totaal332.796154.626-126.5261.762362.660

Specificatie van de niet in exploitatie genomen bouwgronden.

Niet in exploitatie genomen bouwgrondenBoekwaarde 31-12-2012Investeringendesinves- teringenAfwaar- deringBoekwaarde 31-12-2013verwervings-prijs per m2
Erfpachtgronden828220
verhuurde terreinen1.7741.7749
verspreid liggende terreinen1591591
overige terreinen en panden10.7535.5905.16349
nog in ontwikkeling te nemen6.6753.2714392.965395
Totaal19.4438.86143910.143

Kortlopende vorderingen

Specificatie vorderingen met een looptijd korter dan één jaar:

Boekwaarde per31-12-2013Voorziening oninbaarheid31-12-201331-12-2012
rekening-courant derden9969965.112
vorderingen op openbare lichamen33.76533.76530.898
vorderingen bijstandswet33.31017.32115.98915.595
Belastingdebiteuren3.5243933.1311.240
Nog op te leggen belastingaanslagen7.4157.4154.768
vorderingen grondverkopen6.0266.0262.570
Debiteuren7.5591667.3936.449
overige vorderingen2.0702.0701.314
verstrekte kasgeldleningen10.46210.46245.462
te vorderen rente6.8946.8946.486
Totaal112.02317.88094.143119.894

De rekening courant derden bestaan uit:

Rekening-courant derden31-12-201331-12-2012
Planexploitaties Waalsprong9964.950
Massaya0162
Totaal9965.112

De vordering op openbare lichamen bestaat uit:

Boekwaarde per31-12-201331-12-2012
Belastingdienst inzake BCF31.80329.444
Gemeentefonds1.4980
Uitkering IAU 2011 van Min SZW01.377
Overige vorderingen46477
Totaal33.76530.898

Van de kortlopende vorderingen wordt van enkele posten een nadere toelichting gegeven.

De vordering op openbare lichamen bestaat vooral uit de vordering op de belastingdienst inzake het BCF. Deze compensabele BTW wordt na afloop van het jaar verrekend met de belastingdienst.

De vorderingen op bijstandsdebiteuren zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde verminderd met de voorziening voor dubieus of oninbaar. De waardering op de balans vindt dus plaats tegen een reële waarde. Met toepassing van de spelregels voor de bandbreedte voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren handhaven we in de jaarrekening 2013  het voorzieningspercentage voor bijstandsvorderingen op 52%. Het percentage van de voorziening wijzigen we niet wanneer de financiële afwijking tussen het tweejaargemiddelde van de huidige en voorgaande inschatting (getoetste steekproefuitkomst) én het geldende voorzieningspercentage minder is dan 3% van het totaal van openstaande bijstandsdebiteuren.

Bijstandsdebiteurenboekwaarde voorziening oninbaarheid/ aansprakelijkheid rijkBalanswaarde31-12-2013Balanswaarde31-12-2012
vorderingen WWB21.02410.93210.0919.903
vorderingen IOAW/IOAZ/BBZv12.2866.3895.8985.692
Totaal33.31017.32115.98915.595

De belastingdebiteuren hebben betrekking op de debiteuren inzake gemeentelijke heffingen, zoals onder meer de OZB. Op de nominale vorderingen wordt een voorziening voor vermindering kwijtschelding en oninbaarheid in rekening gebracht. De nog op te leggen aanslagen die betrekking hebben op 2013 en eventueel voorgaande jaren worden hier eveneens verantwoord.

Belastingdebiteuren Boekwaarde31-12-201331-12-2012
Belastingdebiteuren3.5251.712
Af: voorziening inzake vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid-393-472
Nog op te leggen aanslagen7.4154.768
Totaal10.5476.008

Hieronder staan de grondverkopen verder toegelicht:

Boekwaarde per31-12-201331-12-2012
vordering grondverkopen per 1 januari2.5704.080
Verkopen7.9289.144
gepasseerde akten-4.472-10.674
Correcties-20
Saldo vorderingen grondverkopen6.0262.570

Bij de waardering van de overige debiteuren is de voorziening bepaald op basis van een ouderdomsanalyse, evenals een beoordeling van enkele benoemde posten.:

Debiteuren Boekwaarde per
31-12-201331-12-2012
diverse vorderingen waaronder verhuur, vervallen termijnen leningen e.d.7.5596.597
af: voorziening dubieuze debiteuren-166-148
Saldo overige vorderingen per 31 december7.3936.449

Bij de waardering van de vorderingen is de voorziening bepaald op basis van een ouderdomsanalyse, evenals een beoordeling van enkele benoemde posten. De ouderdom van de debiteurenpost is op balansdatum:

Totaal debiteurensaldo>30 dagen30-60 dagen60-90 dagen> 90 dagen
7.559.1856.154.176930.796146.294327.918

De overige vorderingen bestaan uit:

Boekwaarde per31-12-201331-12-2012
diverse vorderingen GKB, openbare ruimte en vastgoed1.804623
GEM Waalsprong56412
vorderingen eigen personeel pc privé, fiets, levensloop, UWV210279
Totaal2.0701.314

Overlopende activa

Het saldo overlopende activa bestaat uit de volgende componenten:

Overlopende activa31-12-201331-12-2012
gelden van derden3.3664.574
vooruitbetaalde bedragen6.7515.908
Totaal10.11710.482

Hieronder staat een specificatie weergegeven van het verloop van de nog te ontvangen gelden van overheidsinstanties van 1 januari tot en met 31 december 2013 ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Vervolgens is per onderwerp een inhoudelijke toelichting gegeven.

NaamBoekwaarde31-12-2012Nog te ontvangenOntvangenBoekwaarde 31-12-2013
O023 EFRO en ESF8321525
O033 ZonMw project Gezonde voeding21372830
O034 Klimaatneutrale steden-74839
O044 Experiment jeugdzorg dichtbij1212
O046 Bijdrage stadsbrug3.2723.2720
O048 Vogelaarwijk Hatert30300
O049 Drempels en kuilen183183
O053 Vangnetgevallen De Kat279424142
O059 SFR Rijnwaalpad-288763209266
O060 SFR Beuningen6030030060
O064 verkeersveiligheid46460
O065 Projecten openbaar vervoer 20130760760
O072 VINAC015310053
O075 Fietsprojecten 201301.9251.925
O034/O059/O062/O063 *1.025
Eindtotaal4.5744.0574.2413.366

*Deze gelden van derden zijn opgenomen om aansluiting te houden met de stand ultimo 2012. Door wijzigingen in de positie verschuiven bedragen tussen activa en passiva.

EFRO en ESF

Dit betreft de balansregistratie van de Europese middelen voor:

-Uitvoeringsprogramma EFRO Kanaalgebied

-Cool breaks (Europees geld voor euregionale samenwerking)

Het verschil tussen enerzijds de uitgaven aan projectuitvoerders en anderzijds de ontvangsten van BZK/Europa worden op deze balanspost bijgehouden.

ZonMw project Gezonde Voeding

Honorering door ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) voor ons project “Gezonde voeding”. De bijdrage is € 150.000 over de periode 2010-2013. We verlenen met deze middelen een budgetsubsidie aan de GGD regio Nijmegen voor de uitvoering van het project "Gezonde voeding.

Klimaatneutrale steden

Met het project "De groene Hub" willen we een stap zetten richting

klimaatneutraliteit en invulling geven aan duurzaam vervoer en de daarbij gewenste transitie naar alternatieve brandstoffen. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is een bijdrage van € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld en wordt ingezet voor duurzame mobiliteit. De Gemeente Nijmegen wordt afgerekend op inspanning en op resultaat. Er wordt een proces ingericht om projectdoelen voor groen gas, duurzame logistiek en kennisdeling te realiseren.

Experiment Jeugdzorg dichtbij

In dit experiment krijgt de cliënt de hulpverlening die hij of zij nodig heeft, zo dichtbij mogelijk, zo tijdig mogelijk, zo ambulant mogelijk en zoveel mogelijk op basis van "de kracht" van het eigen sociale netwerk. Hiervoor is een eenmalige subsidieverlening door de provincie van maximaal € 60.000 toegezegd i.h.k.v. afstemming Jeugdzorg Jeugdbeleid, project experiment jeugdzorg dichtbij. Na vaststelling zal de provincie overgaan tot uitkering van de resterende 20% (€ 12.000). In 2014 zal de verantwoording plaatsvinden.

Stadsregio Stadsbrug

Wij ontvangen in tranches middelen van het Rijk, via de Stadsregio, om de stadsbrug te realiseren. Wij hebben zelf deze middelen voorgeschoten en de subsidie is in 2013 ontvangen van het Rijk.

Vogelaarwijk Hatert

Dit betreft het uitvoeren van de maatwerkafspraken Hatert in opdracht van BZK. De subsidie is in 2013 verantwoord waarna de eindbeschikking is ontvangen.

Drempels en Kuilen

Dit betreft een investeringsbijdrage ten behoeve van het verhelpen van drempels en kuilen in de weg. Afrekening van de subsidie wordt in 2014 verwacht.

Vangnetgevallen de Kat

Dit betreft een bijdrage die wij ontvangen ten behoeve van de bodemsanering van de Kat.

Snel Fiets Route Rijnwaalpad

Dit betreft een subsidie voor de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen.

Snel Fiets Route Beuningen

Dit betreft een subsidie voor de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Beuningen en Nijmegen.

Verkeersveiligheid

Subsidie voor educatieprojecten op het gebied van verkeersveiligheid in samenwerking met omliggende gemeenten. Subsidie is in januari 2013 afgerekend.

Projecten openbaar vervoer 2013

Vastleggen van nog te ontvangen bijdragen aan verschillende openbaar vervoerprojecten die inmiddels geheel- of gedeeltelijk zijn afgerond.

VINAC

Betreft subsidie Provincie voor sanering bodemverontreinigingen op diverse locaties:.

Fietsprojecten 2013

Nog te ontvangen bijdrage aan Fietstunnel Vrouwe Udasingel, Houtlaan en Snelfietsroute Nijmegen-Heumen (declaraties ingediend okt 2013)

Passiva

Alle bedragen x €1.000

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit:

Boekwaarde per31-12-201331-12-2012
Algemene reserve62.36941.113
Bestemmingsreserve16.55278.999
Rekeningresultaat717-13.474
Totaal79.638106.638

Het resultaat over 2013 is als volgt opgebouwd:

Rekeningresultaat 2013
Lasten775.654
Baten748.717
Saldo voor aanspreken reserves26.937
Reservemutaties:
Storting in de reserves20.454
Onttrekking uit de reserves-48.108
Per saldo onttrekking uit reserves-27.654
Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellenVoordelig 717

Het verloop van de reserves in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

De mutaties hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de besluitvorming door de raad zoals verwerkt in de dynamische begroting. Hieronder volgt per reserve een korte toelichting naar aard en reden van de reserves.

ReservesBoekwaarde 31-12-2012ToevoegingOnttrekkingBestemming resultaat 2012Boekwaarde 31-12-2013
F022 Saldireserve41.11359.794-45.0216.48262.369
Subtotaal Algemene reserve41.11359.794-45.0216.48262.369
F002 Reserve Strategische Investeringen2.442002.442
F003 Reserve Waalsprong2.6270-71501.912
F004 1%-regeling Beeldende Kunst174150-23121422
F010 Verbeter.toegank.openb.geb.en ruimte9900-990
F025 Algemene bedrijfsreserve22.9420-1.653-21.2890
F026 Medische heroïneverstrekking3560-3560
F029 Reserve onderwijshuisvesting1.644535-442.134
F040 Reserve ISV719427-1.2731.3101.182
F045 Reserve stadsbrug45.5541.936-47.4900
F046 Reserve afschrijving1.002-108894
F047 Reserve parkeerbijdrage1.4401.440
F051 Reserve Focus citymarketing0657-32625
F052 Reserve afbouw gesubsidieerde arbeid02.8332.833
F054 Reserve ondernemersfonds lastenverlaging0450450
F056 Reserve Groen in W-Wijken02.298-2002.098
F057 Reserve Duurzaamheidsmaatregelen01200120
Subtotaal Overige bestemmingsreserve78.9999.406-51.895-19.95616.552
Totaal reserves120.11269.200-96.916-13.47578.921
Saldireserve

De saldireserve is een algemene reserve en is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen. De saldireserve is bij vaststelling van de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicobeheersing aangewezen als het beschikbare weerstandsvermogen. De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. Daarnaast voegen we de bespaarde rente op eigen financieringsmiddelen toe.

De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. . Bij de stadsrekening 2012 is besloten de ABR op te heffen en daarmee is de saldireserve ook expliciet benoemd als de reserve waarmee de positieve en negatieve effecten van de grondexploitaties afgewikkeld worden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

Reserve Strategische Investeringen

In het coalitieakkoord “Bruggen bouwen aan de Waal” heeft uw Raad bij de financiële spelregels bepaald dat er een Reserve Strategische Investeringen wordt ingesteld, waarin we de kapitaallasten storten van niet tijdig gerealiseerde investeringen, voor zover de vertraging niet in de begroting is verwerkt. Het doel van de reserve is een financiële bijdrage leveren aan majeure investeringen met een strategisch belang voor de stad in de sfeer van bereikbaarheid, veiligheid, wijkverbetering of grote projecten als Koers West, waarbij het dan gaat om investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. De reserve wordt gevoed door het storten van kapitaallasten die niet besteed worden, vanwege het niet tijdig realiseren van een investering. Onderuitputting kapitaallasten wordt alleen toegevoegd na expliciet besluit door de Raad.

Reserve Waalsprong

Deze reserve heeft als doel om de exploitatieverschillen van het uitbreidingsplan Nijmegen-Noord op te vangen.

In 2010 stemde uw Raad in met uitbreiding van de Brandweer met Post Noord. Dat was een van de laatste besluiten, dat op basis van het Voorzieningenplan Waalsprong werd genomen. Dekking werd voor € 0,7 miljoen gevonden in de reserve Waalsprong. Nu is duidelijk dat die reserve daarvoor nog ruimte biedt tot en met 2015. Bij de jaarrekening 2012 is voorgesteld deze voorziening eind 2015 op te heffen en het restant van ongeveer € 0,5 miljoen aan de saldireserve toe te voegen.

1%-regeling Beeldende Kunst

Bij het raadsbesluit van 23 februari 2006, is besloten de reserve 1%-regeling Beeldende kunst te handhaven. In de praktijk is gebleken dat bij sommige projecten waarop de regeling van toepassing was een kunstopdracht weinig zinvol zou zijn, terwijl bij de andere projecten het budget voor een passende opdracht ontoereikend was. Dit was de reden om de in de bouwkredieten gereserveerde “procentgelden” los te koppelen van de locatie/het project waarvoor ze vrijkwamen. Er werd één fonds gevormd, dat werd gevoed door alle percentagegelden die vrijkwamen. De advisering over de plaatsen waar, hoe en met welke kunstenaar een kunstopdrachtprocedure in gang zou worden gezet is in handen van de Commissie Beeldende Kunst.

De beschikking over een reserve is financieel-technisch de eenvoudigste manier om te werken aan kunstopdrachten. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop- de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders- maakt “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.

Verbetering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en ruimte

Deze reserve is opgeheven bij de vaststelling van de stadsrekening 2012

Algemene bedrijfsreserve

Bij de jaarrekening 2012 is besloten deze reserve op te heffen.Het saldo is overeenkomstig besluitvorming toegevoegd aan de saldireserve.

Reserve Medische heroïneverstrekking

Dit betreft een tijdelijke bestemmingsreserve voor de voorziening medische heroïneverstrekking. De reserve is bedoeld om middelen in te kunnen zetten over de jaren 2012 en 2013.De reserve is eind 2013 nihil en kan opgeheven worden.

Reserve onderwijshuisvesting

Het doel van de reserve Onderwijshuisvesting is het oormerken van gelden voor het onderwijshuisvestingsveld. Aangezien de decentralisatie nog niet geheel afgerond is, kan deze reserve nog niet opgeheven worden.

Reserve ISV

Om het door de Raad goedgekeurde ISV-programma goed uit te voeren is in 2011 een reserve ingesteld waarin geldstromen met elkaar worden verrekend. Het uitvoeringsprogramma loopt t/m 2014.

Reserve Stadsbrug

Deze reserve is ingesteld voor het reserveren van gemeentelijke middelen ten behoeve van de realisatie van de tweede stadsbrug, onderdeel van de ontwikkeling van Koers-West. In 2013 is besloten dat de reserve niet langer nodig was en is besloten het restant toe te voegen aan de saldireserve.

Reserve Afschrijving

Bij het vaststellen van de stadsrekening 2009 is besloten om deze reserve in te stellen omdat dit verplicht is vanuit de BBV-voorschriften. Bij investeringen met een economisch nut mogen bepaalde inkomsten (verzekeringsgelden na bijv. brand, de opbrengst uit verkoop van een pand, etc.) niet in mindering worden gebracht op de nieuwe investering. Bijdragen die geen directe relatie met de nieuwe investering hebben, kunnen in de reserve afschrijving gestort worden. Via onttrekkingen uit deze reserve kunnen de met die investering samenhangende kapitaallasten verlaagd worden.

Reserve Parkeerbijdrage, nieuwe naam: Bereikbaarheidsfonds

De reserve parkeerbijdrage is in 2005 ingesteld. Het doel van deze reserve is om gelden, die ontvangen worden op grond van de bouwverordening ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen, beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen. Met het Raadsvoorstel “Kiezen èn Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin. De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Reserve Focus citymarketing

De raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Op grond daarvan stelt ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing vast. Het bestedingsplan is hierop gebaseerd.

Reserve afbouw gesubsidieerde arbeid

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de uitgaven die verband houden met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. In de notitie “Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen” is de programmering van de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen vastgesteld. In 2012 was aan de hand van het raadsbesluit een voorziening in de jaarrekening opgenomen, die voorziening had meer het karakter van een bestemmingsreserve en om die reden is de voorziening ultimo 2013 naar 0 teruggebracht en is het beschikbare bedrag opgenomen onder de reserves.

Reserve ondernemersfonds ten behoeve van lastenverlaging

De reserve ondernemersfonds was ultimo 2012 nihil. Alle toegekende subsidies waren beschikt en als nog te betalen verantwoord. In 2013 zijn er afrekeningen ondernemersfonds geweest en zijn er nieuwe beschikkingen afgegeven. De afrekeningen oude jaren hebben er echter voor gezorgd dat er ultimo 2013 een overschot in de beschikbare middelen voor het ondernemersfonds is van € 450.000. Overeenkomstig raadsbesluit van 29 oktober 2008, en aangehaald in het raadsbesluit van 14 februari 2014, worden de overtollige middelen in de reserve gestort, zodat deze beschikbaar zijn voor lastverlichting i.c. verlaging van het OZB gebruikerstarief niet-woningen.

Reserve Groen In W-Wijken

Deze reserve is in 2013 ingesteld met als doel dekking te geven voor groenaanleg investeringen in stenige wijken. Hiervoor is een aantal investeringen benoemd.Voeding van de reserve heeft in 2013 plaatsgevonden door de verkoop van Heumensoord .

Reserve Duurzaamheidsmaatregelen

De Reserve is in 2013 ingesteld en heeft ten doel om, ter uitvoering van het vliegwielprincipe “duurzaamheid voor duurzaamheid”, de besparingen uit duurzaamheidsmaatregelen te reserveren als dekking voor de bijbehorende (kapitaal)lasten en voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Voorzieningen

Hieronder staat het verloop van de voorzieningen gedurende 2013 weergegeven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van lasten en baten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Onderstaand is per voorziening een toelichting op de aard, noodzakelijke omvang en de mutaties in 2012 van de betreffende voorziening weergegeven.

Voorzieningboekwaarde 31-12- 2012toevoegingAanwendingvrijvalboekwaarde 31-12-2013
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
V002 Bezwaar en Beroep heffingen477499-201-12763
V025 Bergerden2.7261232.849
V026 Voorziening MTC39-390
V036 Pensioeninhouding wethouders6565
V040 Spaarverlof507-122-95290
V042 Stedelijke vernieuwing3984-4020
V069 Minimabeleid360-3600
V091 IBB (ik bouw betaalbaar)0400-138262
V093 Gesubsidieerde arbeid2.833--2.8330
V094 Waalfront5.29812.37717.675
V095 Ziekengeldverplichting Uitzicht96020-20-94020
V096 Waalsprong GEM-deel11.70014.92326.623
V097 Voorziening BWS01.519-1161.403
Subtotaal25.36326.522-1.360-3.91949.950
Egalisatievoorzieningen
V017 Onderhoudsvoorziening panden4.9733.619-2.5136.079
V019 Ruiming Explosieven1.7381.358-2742.822
V050 GRP-nieuw6.5928.881-10.1155.357
V085 Onderhoudsvoorziening Triavium391-80312
V086 Verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen277-69208
V087 Beheerkosten startersleningen828467-911.204
Subtotaal14.79914.324-13.14215.982
Totaal40.16240.846-14.502-3.91965.932
Voorziening bezwaar en beroep heffingen

Deze voorziening dient ter afhandeling van lopende bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot gemeentelijke heffingen. Bij gegrondverklaring van het bezwaar of beroep volgt een correctie op de aanslag wat kan leiden tot ( gedeeltelijke) terugbetaling.

Voorziening Bergerden

Deze voorziening van € 2.849.000 dient ter afdekking van een tekort van de deelname in de GR Bergerden. De financiële en economische crisis heeft ook de glastuinbouw geraakt. De verkoop van bouwrijp terrein is geruime tijd nagenoeg stilgevallen. In 2013 zijn hiertoe diverse aanpassingen doorgevoerd in de grondexploitatie, zoals bv. een wijziging in de prognose van de verkoopsnelheid en verkoopprijs van gronden en een aanpassing van de inflatiecijfers en looptijd. Ook is de risicoanalyse aangescherpt. Omdat er sprake is van een ongewijzigde situatie, is de meest recente grondexploitatie (vastgesteld 20 februari 2014 door het AB) gebaseerd op de uitgangspunten van de vorige grondexploitatie 2013.

De verwachting is dat besluitvorming over het nieuwe toekomstperspectief voor Bergerden medio 2014 kan plaatsvinden. Het nieuwe toekomstperspectief wordt daarna vertaald in een nieuwe grondexploitatie met de nieuwe vastgestelde uitgangspunten. Deze visie ligt er niet vóór het opmaken van de stadsrekening van Nijmegen en een exploitatieopzet gebaseerd op de toekomstvisie is dus ook niet voordien beschikbaar.

Uitgangspunt in de grondexploitatie van februari 2014 is de uitgifte van glastuinbouw en het voorzien van 7 ha glastuinbouw in een andere bestemming van de grond. Namelijk in: agro-business.

Gezien de huidige marktomstandigheden is de eerste nieuwe uitgifte in 2015 geprognosticeerd. Bovendien zijn de opbrengsten voor glastuinbouw in 2013 verlaagd en verder uitgefaseerd, waardoor de looptijd van de exploitatie tot en met 2023 loopt. In de planexploitatie 2014 is een geprognosticeerde kostenstijging van 2% per jaar aangehouden. De geprognosticeerde opbrengstenstijging bedraagt in 2014 is evenals in de opzet 2013 0% per jaar, gevolgd door 1% in 2015, 1,5% in 2016 en 2% voor 2017 en verder. De rekenrente is onveranderd gebleven en bedraagt 4,25% per jaar.

Deze exploitatieopzet 2014 komt uit op een tekort van € 5,6 miljoen op netto contante waarde, waarvoor de voorziening van ruim € 2,8 miljoen (50% nijmeegs aandeel) is getroffen. Tevens is het risicoprofiel van Bergerden berekend op € 10 miljoen, waarvoor Nijmegen in de risico’s voor planexploitaties € 5 miljoen heeft meegenomen. En daarmee is voor € 5 miljoen beslag gelegd op het weerstandsvermogen van de gemeente Nijmegen.

Met de inzichten en besluitvorming tot het met het opmaken van deze jaarrekening 2013 zijn bovenstaande verliezen en risico’s berekend. Als gevolg van het ontbreken van een nieuw vastgesteld toekomstperspectief en een op basis daarvan geactualiseerde grondexploitatie is verdere actualisering en het inzicht geven in mogelijke verliezen en risico’s niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is inzicht geven in de maximale financiële onzekerheid die de gemeente Nijmegen kan lopen.

Het doemscenario is een “stekker eruit” scenario en dus het afwaarderen van de huidige boekwaarde van de planexploitatie naar landbouwgrond. Daartoe zal zeker niet worden besloten, maar om aan te geven wat het grootst mogelijke risico is, is berekend dat “stekker eruit” zou leiden tot een totaal verlies van 25,5 miljoen. Aangezien er in het huidige scenario al € 5,6 miljoen is voorzien en € 10 miljoen als risico is opgenomen, zou dit doemscenario leiden tot in aanvulling hierop een maximale totale financiële onzekerheid van ongeveer € 10 miljoen voor de GR. Voor Nijmegen zou dit € 5 miljoen (50%) betekenen.

Naar ons idee zijn de financiële risico's die we op dit moment voorzien afdoende afgedekt, met inachtneming van de mogelijke uitkomst van de nieuw op te stellen toekomst visie.

Voorziening Multimodaal Transport Centrum (MTC)

Deze voorziening is in 2013 vrijgevallen.

Voorziening pensioeninhouding wethouders

Deze voorziening betreft een berekende waarde van de uit te keren wethouderspensioenen in die gevallen waar een verzekering niet mogelijk is. In de overige gevallen worden de met wethouderspensioenen samenhangende verzekeringspremies ten laste van de gemeente genomen.

Voorziening spaarverlof

Deze voorziening is in 1993 ingesteld met als doel het realiseren van financiële middelen om de kosten van inhuur van personeel af te kunnen dekken op het moment dat een ambtenaar spaarverlof opneemt. Dit is een aflopende regeling. Er is alleen nog aanwending van de bestaande voorziening, er worden geen nieuwe aanspraken meer opgebouwd.

Voorziening stedelijke vernieuwing

De voorziening vloeit voort uit het raadsbesluit nr. 99.9643 van 9 juni 1999. De voeding van het fonds is de opbrengst van erfpachtgronden aan de corporaties. Vervolgens is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de corporaties om de voorziening uit de ponden ten behoeve van de herstructureringsoperatie woningbouw. Deze voorziening is eind 2013 opgeheven.

Voorziening Minima beleid

De voorziening dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van de regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. De aanvraagperiode van deze regeling liep tot en met maart 2013. De voorziening is eind 2013 opgeheven.

Voorziening ik bouw betaalbaar

Deze voorziening is bedoeld om te bereiken dat zelfbouw voor een breed scala aan huishoudens en doelgroepen en ook voor de minder koopkrachtige huishoudens mogelijk is.

Voorziening gesubsidieerde arbeid

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de uitgaven die verband houden met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. In de notitie “Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen” is de programmering van de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen vastgesteld. Deze voorziening heeft meer het karakter van een bestemmingsreserve en om die reden is de voorziening ultimo 2013 naar 0 teruggebracht en is opgenomen onder de reserves.

Voorziening Waalfront

Het doel van deze voorziening is afdekking van het aandeel van de gemeente Nijmegen in het tekort van de gebiedsontwikkeling Waalfront. De grondexploitatie van Waalfront is geactualiseerd per 1 juli 2013 en op 5 februari 2014 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GEM Waalfront vastgesteld. Deze Grex sluit met een verlies op netto contante waarde van € 29 miljoen.Inmiddels heeft het ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV de jaarrekening 2012 opgemaakt waarbij de grondexploitatie eindigt op NCW -29 miljoen die als uitgangspunt is gebruikt voor de waardering in de jaarrekening 2012.De verliesvoorziening in de stadsrekening moet aansluiten op het vermogen volgens de meest recente jaarrekening van het ontwikkelbedrijf Waalfront. Hiervoor heeft de gemeente Nijmegen een verlies voorziening getroffen van 50% van 29 miljoen, zijnde € 14,5 miljoen. In de risiconota van het ontwikkelbedrijf en het VGP is de verwachting uitgesproken dat de ondergrens nog niet geheel bereikt is. Wij beschouwen de vastgestelde GREX dan ook als de basisvariant en hebben een minimumvariant berekend waarbij we een aantal negatievere uitgangspunten hebben gehanteerd. Deze variant komt neer op een gecalculeerd verlies van € 40,4 miljoen NCW. Het verschil tussen het gecalculeerde verlies uit de minimumvariant en het verlies volgens de door beide partners vastgestelde Grex toegevoegd aan het risicoprofiel. Dit komt er op neer dat wij in ons weerstandsvermogen rekening houden met een mogelijk extra verlies van € 14 miljoen. We hadden namelijk al rekening gehouden met een risicobedrag van € 8,3 miljoen en dat wordt nu verhoogd met € 5,7 miljoen (zijnde 50% van 40,4 miljoen verlies minimumvariant minus 29 miljoen verlies waar reeds een voorziening voor is getroffen). De risico’s en onzekerheden in deze exploitatie liggen m.n. bij het uitgiftetempo en de realisatie van de grondprijzen.

Naast deze risicovoorziening van € 14,5 miljoen op basis van de vastgestelde Grex hebben wij een extra bedrag van € 3,175 miljoen aan de voorziening toegevoegd. Op grond van gemaakte afspraken is dit bedrag opgenomen omdat Nijmegen hiervoor wordt belast indien in 2026 mocht blijken dat de grondexploitatie Waalfront sluit met een nadelig saldo.

Voorziening ziekengeldverplichting Uitzicht

Egaliseren van de uitgaven ziekengeld van (ex-) medewerkers van Uitzicht. De Gemeente Nijmegen heeft van de Belastingdienst premies ziekengeld m.b.t. (ex-) medewerkers Stichting Uitzicht terugontvangen. Deze premies zijn in een voorziening gestort. Vervolgens worden de doorbelaste (ziekengeld) kosten van het UWV ten laste van deze voorziening gebracht. Ultimo 2013 bleek dat het risico van het betalen van ziekengeldkosten zich beperkt (e) tot 3 personen. De betreffende kosten zijn in 2013 ten laste van de voorziening gebracht. Daarna is het restant van de voorziening – onder aftrek van de kosten die in 2014 nog worden verwacht – vrijgevallen

Voorziening Waalsprong GEM deel

Deze voorziening van € 26,6 miljoen dient ter dekking van het tekort in de planexploitatie van de GEM Waalsprong. De gemeente Nijmegen is in 2013 volledig eigenaar van de GEM Waalsprong geworden. Op basis van de ontvlechtingsafspraken is gewerkt aan een nieuw ontwikkelingsbeeld van de waalsprong en aan de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2013 voor de GEM Waalsprong. De grondexploitatie 2013 is aangepast aan de parameters uit de risiconota ontwikkelbedrijf en het resultaat uit de grondexploitatie is verslechterd tot € 22,6 miljoen. Dit gecalculeerd verlies is geheel voorzien. De risico’s en onzekerheden in deze exploitatie liggen m.n. bij het uitgiftetempo en de realisatie van de grondprijzen.

Inmiddels heeft de GEM Waalsprong Beheer BV de jaarrekening 2013 opgemaakt en daaruit blijkt een negatief eigen vermogen van € 26,6 miljoen  Aangezien wij als gemeente Nijmegen sinds begin 2013 enig aandeelhouder zijn, zijn wij verantwoordelijk voor de afdekking van dit negatief eigen vermogen. In dit negatieve vermogen is de verliesverwachting van de Grex GEM Waalsprong opgenomen. In het VGP hebben wij reeds een verliesvoorziening voor deze GREX opgenomen van € 22,6 miljoen. Betekent dat wij een extra verliesvoorziening moeten treffen van € 4  miljoen, zijnde het verschil tussen de reeds getroffen voorziening en het negatief eigen vermogen. Het grootste verschil bestaat uit een neerwaartse bijstelling van de subsidieverwachting. Reden hiervoor is dat de accountant van de GEM Waalsprong alleen subsidieverwachtingen mee mag nemen waarvoor een concrete regeling aanwezig is. (BW2 titel 9 versus BBV)

Voorziening BWS

Het Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling van het rijk voor betaalbare nieuwbouw. De regeling is in 2000 beëindigd. Door het systeem van jaarlijkse bijdragen liepen de betalingen aan opdrachtgevers voor woningbouw nog een groot aantal jaren door. De Stadsregioraad heeft in 2012 besloten tot uitkering van die voordelen aan de deelnemende gemeenten. Deze gelden worden uitgekeerd onder de voorwaarde dat ze worden besteed in het kader van de volkshuisvesting.

Onderhoudsvoorziening panden

De voorziening onderhoud panden is bedoeld als egalisatievoorziening voor de jaarlijkse uitgaven voor groot onderhoud. Het betreft het planmatig onderhoud aan panden voor bijvoorbeeld kamerverhuur, gemeentelijke panden zoals de brandweerkazerne, woonwagens en standplaatsen, parkeergarages, wijkcentra, sporthallen en - zalen, de Keizer Karel Podia, de Lindenberg, panden op het gebied van het cultureel erfgoed, etc. Dit onderhoud kan jaarlijks fluctueren en teneinde de jaarlijkse lasten gelijkmatig te verdelen is de voorziening gevormd.

Voorziening ruimen explosieven

Jaarlijks wordt voor elke opgeleverde (nieuwe) woning als onderdeel van de gemeentefondsuitkering een bedrag ontvangen ter dekking van de kosten van ruiming van explosieven opgenomen in deze voorziening. Het voorzieningenplan toont dat de kosten van ruimen een zeer lange looptijd kan hebben.

Voorziening GRP-nieuw

Deze voorziening is ingesteld op 8 juni 2005 en heeft als doel een meerjarige evenwichtige tariefopbouw van de rioolrechten. Het bestedingsplan is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2016.

De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen heeft op 14 oktober 2009 het GRP 2010-2016 vastgesteld. In het GRP 2010-2016 wordt jaarlijks door middel van de rioolheffing een vervangingsbijdrage van € 6,9 miljoen begroot. Dit bedrag wordt aan de voorziening toegevoegd. De vervangingsinvestering wordt geactiveerd. De vervangingsbijdrage wordt daarop in mindering gebracht volgens de navolgende systematiek. Het bedrag van € 6,9 miljoen wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten (afschrijving en rente) van de investeringen. Het bedrag dat resteert wordt ingezet voor extra afschrijvingen op de investeringen. Zo wordt toegewerkt naar een boekwaarde van nihil in het jaar 2030. Met betrekking tot de jaren 2010-2013 is de vervangingsbijdrage van € 6,9 miljoen als volgt aangewend voor kapitaallasten, reguliere afschrijving , versnelde afschrijving en rente:

Jaar Spaar componentTotaal kapitaallastenAfschrijvingregulierAfschrijvingextra/versneldRente
GRPprimitieve begrotingdynamische begroting
20106.9096.9096.9706.9701.0934.4801.397
20116.9096.9706.7086.7089114.4371.360
20126.9096.7086.6946.6948774.3961.421
20136.9096.6946.6876.6877904.5961.301
Onderhoudsvoorziening Triavium

Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 10 jarig POG onderhoudsschema ingedeeld naar nut en noodzaak. Dit geeft in enig jaar een dal of een piek in de (groot) onderhoudskosten.

Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten in de exploitatie is deze voorziening opgenomen.

Voorziening toegankelijkheid gebouwen

Deze voorziening is ingesteld met als doel gebouwen beter toegankelijk te maken voor invaliden en minder mobiele ouderen.

Voorziening beheerskosten startersleningen

Deze voorziening dient ter dekking van de rentelasten voor het aantrekken van middelen in de eerste jaren en de beheerskosten Stichting Volkshuisvesting Nederland, Op deze manier kunnen we de eenmalige BWS middelen inzetten om de aanloopverliezen van een structurele starterslening faciliteit in te stellen.

Langlopende schulden

De met de langlopende leningen samenhangende rentelast in 2013 bedraagt € 22,1 miljoen.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013:

Ten aanzien van de leningen kan de volgende toelichting gegeven worden:

langlopende schulden, verloopSaldo 31-12-2012VermeerderingenAflossingenSaldo 31-12-2013
Onderhandse leningen660.03096.40068.720687.710
Waarborgsommen1647171
Vooruit ontvangen huur N.E.C.5565560
Totaal660.75096.40769.276687.881

De waarborgsommen per balansdatum zijn als volgt opgebouwd:

Waarborgsommen31-12-201331-12-2012
Beheer objecten, GB3829
Parkeerbadges4445
Sleutelgeld accommodaties2927
Vastgoed management panden en woningen6062
Waarborgsommen brandweer en JMH01
Totaal171164

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

kortlopende schulden 31-12-2013 31-12-2012
Kasgeldleningen153.000123.000
Crediteuren8.02218.618
Afdracht loonheffing en sociale lasten10.0897.074
Verhaalbare bijstand2.6592.717
Door derden belegde gelden696919
Totaal174.466152.328
Liquide middelen

Het saldo liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen31-12-201331-12-2012
Saldi bij bankinstellingen38.18730.970
Totaal38.18730.970

Vanwege de negatieve stand van de banken op balansdatum is deze onder de passiva opgenomen.

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

overlopende passiva31-12-201331-12-2012
Gelden van derden 13.47111.497
Vooruitontvangen bedragen4481.652
Verplichtingen inzake ondernemersfonds1.2821.732
Nog te betalen bedragen 22.91318.391
Nog te betalen rente10.09710.347
Totaal48.21143.619

De te betalen rente heeft betrekking op de transitorische rente van onderhandse leningen.

Van de overlopende passiva wordt onderstaand het verloop van de van derden ontvangen gelden en de besteding daarvan weergegeven. Verder wordt per onderwerp een toelichting gegeven. Het gaat hier om van andere overheden ontvangen gelden met een specifieke aanwendingsrichting. De restant boekwaarden zijn nog uit te geven bedragen voor dat doel, dan wel nog af te rekenen bedragen.

naam gelden van derdenboekwaarde 31-12-2012toevoegingOnttrekkingBoekwaarde 31-12-2013
O005 Onderwijs en minderheden1.5345.7325.0632.203
O006 Participatiebudget (Educatie, inburgering en re-integratie)4.18715.07615.4933.770
O009 BDU Sociaal, integratie & Veiligheid2.2441.402842
O010 GSO Sociaal, Integratie &veiligheid1631630
O015 Impuls regeling .combinatiefuncties617126491
O016 RSP66
O019 Verwijsindex prov. Geld.39390
O037 EU-richtlijn omgevingslawaai47407
O039 Medische heroïnebehandeling633131
O042 Rondje Heyendaal2292290
O043 Isolatiefonds Gelderland162440208393
O045 Jeugd aan de Slag extra ESF321321
O047 Francia media4343
O052 Subsidie TIP500500
O054 Onderzoek scheepvaart66
O055 Effectonderzoek stadsverwarming1010
O056 Vervolg Nijmegen West Weurt1115358
O057 Regiocontract Provincie2582.0343881.903
O058 Stadscontract Provincie3463.1302.861615
O061 E-scooters4514328160
O062 Begeleiding jongeren 16-23 jaar-14039
O063 Ringstraten-66272664
O066 Dennenstraat2052050
O067 Poort Neerbosch540540
O068 Walstroom40062338
O069 Groene Oever14844104
O071 Transitie Jeugdzorg Prov. Gelderland68140641
O073 RVMK Zuid77
O074 Participatie migrantenjeugd/EIF39315378
O034/O059/O062/O063 *1.025
Eindtotaal11.49729.49026.49013.471

*Deze gelden van derden zijn opgenomen om aansluiting te houden met de stand ultimo 2012. Door wijzigingen in de positie verschuiven bedragen tussen activa en passiva.

Onderwijs en minderheden

De middelen hebben betrekking op de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden Deze post Onderwijs en minderheden is gevoed met rijksmiddelen uit de beleidsvelden RMC en OAB en met Europese subsidie (ESF).

Participatiebudget

Het participatiebudget betreft één budget waarbij de rijksmiddelen voor re-integratie, educatie en inburgering worden ontvangen. Ook al betreft het één budget, de middelen worden vanuit de vakministeries BZK (voorheen WWI), OCW en SZW aan het budget toegevoegd, en worden lokaal ingezet voor de realisatie van doelstellingen op het terrein van re-integratie, educatie en inburgering.

BDU Sociaal, Integratie & Veiligheid

Dit betreft vooruitontvangen rijksmiddelen vanuit de Brede Doel Uitkering Sociale Integratie & Veiligheid 2005-2009 ten behoeve van het Meerjaren Ontwikkelings Programma III 2005-2009 (MOP-III). Na afloop van de GSB-III periode is aanvullend met het Rijk overeengekomen, dat kosten verbonden aan in 2009 gestarte inburgeringstrajecten t/m 2011 mogen worden opgevoerd. Ook dient deze post ter dekking van de verwachte terugbetalingsverplichting uit hoofde van de reeds verantwoorde inburgeringstrajecten.

GSO Sociaal, Integratie en Veiligheid

Hierin worden de rijksmiddelen vanuit het GSO 2005-2010 als onderdeel van het MOP III gestort in afwachting van de realisatie van het met de provincie afgesloten stadscontract. Bijdrage is afgewikkeld in 2013.

Impulsregeling combinatiefuncties

Dit is bedoeld voor de implementatie impulsregeling brede scholen, sport en cultuur. Met het invoeren van combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur versterkt. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren. Het Rijk heeft een bijdrage verstrekt om de impulsregeling te realiseren. De combinatiefunctionaris gaat de komende jaren de sportverenigingen versterken, het dagelijkse sport- en beweegaanbod vergroten, het bewegingsonderwijs vernieuwen en de samenwerking tussen sportverenigingen en onderwijs intensiveren. De ontvangen rijksmiddelen zijn bestemd voor de uitvoering van de Impulsregeling combinatiefuncties.

RSP

In het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma 2008-2011 van de Provincie Gelderland heeft Nijmegen als regiofunctie bijdragen ontvangen met betrekking tot maatschappelijke opvang, het risico- en probleemgericht onderwijsbeleid en het risico- en probleemgericht jeugdbeleid. Subsidie is eind 2012 vastgesteld, restant kan in 2014 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Toelichting Verwijsindex

Het doel van dit project is het invoeren van de verwijsindex VIR in de regio Nijmegen e.o. Uit de bijdrage van de provincie worden de kosten van een projectleider, evaluatie en borging, procesregie en leiding, training en deskundigheidsbevordering, communicatie en onvoorziene kosten. Afrekening met de Provincie heeft plaatsgevonden in 2013.

EU-richtlijn omgevingslawaai

Dit betreft een bijdrage ten behoeve van het opstellen van geluidsbelastingskaarten en actieplannen in de periode van 2010 tot en met 2013.

Medische heroïne behandeling

Dit betreft een subsidie voor het ondersteunen van de verslaafden bij het op een volwaardige wijze gaan deelnemen aan de samenleving. Dit wordt gerealiseerd via dagopvang, werk en huisvesting en het geven van psychische begeleiding en mentale zorg, looptijd van het project tot en met 2015.

Rondje Heijendaal

Betreft investeringsbijdrage voor aanpassing wegen rond Heijendaal, universiteit en medisch centrum. Dit is in 2013 afgrond.

Isolatiefonds Gelderland

Deze bijdrage is bestemd voor het energiezuinig maken van particuliere woningen, via subsidiering energiebesparende maatregelen door eigenaren. Past binnen klimaatdoelstellingen Nijmegen en Gelderland. In 2013 loopt deze regeling af; er volgt dan ook afrekening van de huidige tranche. Het restant mag waarschijnlijk ingezet worden voor de vervolgregeling. Einddatum nieuwe regeling is nog niet bekend.

Jeugd aan de Slag

De ontvangen middelen voor het project “Jeugd aan de Slag Extra” gedurende de projectperiode voor de realisatie van de projectdoelen in te zetten.

De projectperiode gaat over de jaren 2011 en 2012 heen: 09-02-2011 t/m 8-8-2012. Tijdens de projectperiode worden ultimo 2011 de ESF-middelen (het voorschot 2011 ad € 340.000) vastgehouden zodat ze in meerdere boekjaren beschikbaar en inzetbaar blijven.

Francia Media

Het Valkhof wordt onderdeel van de Europese erfgoedroute De gemeente Nijmegen gaat met Het Valkhof deelnemen aan het Europese project Francia Media, een project dat zich richt op de vroege middeleeuwen en de periode van het Frankische Middenrijk. Belangrijk onderdeel van het project is een erfgoedroute langs tien plekken die in de tweede helft van de 9e eeuw van groot cultuurhistorisch belang waren. Het Valkhof wordt een van de plekken van de erfgoedroute. Nijmegen ontvangt voor de deelname aan Francia Media in totaal een Europese subsidie van € 160.000. We hebben een voorschot ontvangen van € 43.000.

Subsidie TIP

Voor de realisatie van het huis van de Topsport (TIP) is een voorschot ontvangen op een Europese subsidie. Ten gevolge van het stopzetten van TIP is deze subsidie derhalve als terugbetalingsverplichting opgenomen.

Onderzoek scheepvaart

Subsidie ten behoeve van het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via stimulering schonere scheepvaart.

Effectonderzoek stadsverwarming

Bijdrage voor het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via een onderzoek om het effect van stadsverwarming op de luchtkwaliteit in beeld te brengen.

Vervolg Nijmegen West Weurt

Uitvoering gemeenschappelijke milieumaatregelen in Nijmegen-West en Weurt door Nijmegen, Beuningen en provincie Gelderland. Vervolg op Milieuprogramma Nijmegen-West Weurt 2007-2010.Einddatum van dit vervolgtraject is naar verwachting eind 2014.

Regiocontract

Dit betreft een provinciale bijdrage van € 15 miljoen voor een veelheid aan regionale projecten. Bij drie van deze projecten heeft de gemeente Nijmegen een trekkende rol: de uitvoering van de Regionale Sociale Agenda binnen de regio Nijmegen ( € 1,9 miljoen), de voortzetting van de Groene HUB 2013-2015 ( € 0,5 miljoen) en de koppeling van de regionale - niet-commerciële - glasvezelnetwerken van Nijmegen en Arnhem ( € 0,2 miljoen).

Stadscontract

Voor de periode 2012 tot en met 2015 is een provinciale subsidie toegezegd van ruim €14 miljoen verdeeld over de volgende projecten:

1.€ 900.000 voor programma Stadscentrum ,

2.€ 1.800.000 voor programma Cultuur en cultuurhistorie,

3. € 1.100.000 voor programma Wijkaanpak,

4. € 3.950.000 voor programma Herstructurering,

5. € 400.000 voor programma Woningmarkten

6. € 6.000.000 voor sleutelproject Waalfront.

E-scooters

Bijdrage van de Stadsregio om te kunnen voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via stimulering van aanschaf elektrische scooters.

Begeleiding jongeren 16-23 jaar

Dit betreft een subsidie ten behoeve van activiteiten voor Jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar in de regio Nijmegen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt met als doel ze weer deel te laten nemen. Gemeente Nijmegen ontvangt een eenmalige subsidie ter hoogte van max. € 100.000. Hiervan wordt 80% bevoorschot (40% in 2012 en 40% in 2013). Het project dient te zijn afgerond op 1 november 2014; verzoek tot vaststelling dient uiterlijk op 1 februari 2015 te zijn ingediend.

Ringstraten

Het subsidieproject Ringstraten is afgerond. Momenteel zijn we in afwachting van de afwikkeling van de review door de Auditdienst Rijk en daarmee de definitieve vaststelling van de subsidie in 2014.

Dennenstraat

Provinciale bijdrage ten behoeve van de modernisering Dennenstraat en kruisingen met zijwegen. Dit is in 2013 afgerond.

Poort Neerbosch

Vastleggen van vooruit ontvangen subsidiebijdrage voor Poort Neerbosch. Project is in 2013 voorbereid en wordt grotendeels in 2014 uitgevoerd. Subsidiedeclaratie zal in 2015 plaatsvinden.

Walstroom

Vermindering schadelijke luchtemissies door aan de Waalkade aangemeerde schepen via de aanleg van walstroom van elektriciteit te voorzien, zodat schepen dat niet meer hoeven op te wekken. Gepland is dat de werkzaamheden in 2013 gereed zouden zijn, maar door vertragingen in de uitvoering bij de damwandvervanging is dit niet haalbaar. Financiële afronding uiterlijk eind 2014.

Groene Oever

Bouw van 123 energiezuinige woningen in de Waalsprong, als voorbeeldproject voor klimaatvriendelijke woningbouw. De subsidie komt ten goede aan woningcorporaties en particulieren, via de gemeente Nijmegen als doorgeefluik. Het verzoek tot subsidievaststelling moet uiterlijk 1 juli 2014 zijn ingediend bij de provincie

Transitie jeugdzorg prov Gelderland

Van de provincie ontvangen we een subsidie voor het project Regionale jeugdzorg en AWBZ-begeleiding waaraan ook de regiogemeenten bijdragen. Afronding is voorzien in 2016.

Regionale verkeersmilieukaart zuid

Jaarlijkse actualisatie van de Regionale Verkeersmilieukaart. Nijmegen is hierbij project- en procesleider en verantwoordelijk voor de uitgaven.

Project migrantenjeugd

Het project richt zich op de verbetering van de toegang en participatie van migranten in de zorgsector.De gemeente Nijmegen is penvoerder en subsidieaanvrager voor het project. Het project wordt uitgevoerd samen met deelnemende gemeenten en externe partners.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.