Investeringen

Investeringen en planexploitaties zijn de middelen waarmee in de stad verandering, verbetering en vernieuwing kan wordt gecreëerd. In de gebiedsontwikkelingen zullen de investeringen veelal via de planexploitaties gerealiseerd worden en na gereedkomen verrekend worden met het investeringsbudget. De overige investeringen worden binnen de programma’s zelf uitgevoerd of aanbesteed.

In 2013 is een aantal investeringen, die via de planexploitaties uitgevoerd werden, gereedgekomen en afgerekend.Deze investeringen hebben een samenhang in het kader van de bereikbaarheid van onze stad.

De grote samenhangende investeringen die in 2013 zijn gereedgekomen zijn de Oversteek ofwel de Stadsbrug, Knoop Lent, Station Lent, de Graaf Allardsingel en de Westelijke Parallelroute.

Tezamen werden deze investeringen voor netto €. 49 miljoen geactiveerd. Dit is netto wel te verstaan, de totale bouwkosten oftewel de vervaardigingsprijs bedroeg €. 286 miljoen, de bijdragen en subsidies van onder andere het Rijk, de Provincie bedroeg €. 237 miljoen. Met deze investeringen heeft de uitstraling van de stad een echte metamorfose ondergaan en is de bereikbaarheid duidelijk verbeterd. Per saldo is hiervoor 2,6 miljoen euro meer uitgegeven dan was verwacht. Afgezet tegen de totale vervaardigingsprijs is dit 0,9% afwijking. Bij de Voorjaarsnota zullen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting worden verwerkt.

Vanzelfsprekend is ook elders in de stad geïnvesteerd. Een kort inzicht:

Er is geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe riolering in de Waalsprong en natuurlijk de vervangingsinvesteringen in het bestaande Riool (GRP). Ook de aanleg van de Groene Route is in volle gang, Bij de Brandweerkazerne in de Waalsprong zijn de laatste eindjes afgerond. Eind 2013 is de kazerne verkocht en overgedragen aan de Veiligheidsregio. Gestart is met de Vergroening Stedelijk Gebied, een investering die volledig gedekt wordt door de opbrengst van de gedeeltelijke verkoop van Heumensoord. Doelstelling hier is binnen 300 meter van iedere woning 0,5 hectare aaneengesloten vlakgroen. Krediet Damwand omvat de investering in de nieuwe kademuur van de westelijke Waalkade. De uitvoering van dit investeringsproject is door niet-voorziene ontwikkelingen (o.a. aangetroffen archeologische objecten en verontreiniging in de ondergrond) onder druk komen te staan. Zo worden we geconfronteerd met risico’s op overschrijding van de geplande kosten en de doorlooptijd .Verdere uitloop in de tijd zou gevolgen voor de cruisevaart, horeca en de Vierdaagse kunnen hebben. Naar de stand per januari 2014 verwachten wij een onvermijdbare overschrijding van € 1,1 miljoen en een onzekere/risicoraming van maximaal € 2,5 miljoen.

Het baggeren van de Lindenberghaven, 't Meertje en de Waalhaven is afgerond.Er is een aanvang gemaakt met de investeringen voor Talent Centraal, De Bastei, de Stevenstoren, investeringen in de Duurzaamheid van de gemeentelijke gebouwen en met wijkcentrum Dukenburg, In het kader van Woonmilieuverbetering zijn voor Groene Allure Binnenstad de projecten Van Berchenstraat en Muchterplaats afgerond; burgerbetrokkenheid uitte zich onder meer in aanplant Kroningsboom in De Biezen (Kraayenhoffpark); groenaanpakplan Dukenburg concentreerde zich op wijk De Weezenhof; de groenaanpak Lindenholt richtte zich op opknap van onder meer buurtpark Leuvensbroek/Hegdambroek. Het budget voor aanleg park op terrein van Noviokassen kon niet voor dat doel worden ingezet omdat het terrein niet tijdig kon worden aangekocht. Dit budget is geherprogrammeerd voor realisatie van groen op Knoop Lent en omgeving, een ander deel van dit budget is aangewend voor herplant van een deel van de lindebomen Griftdijk.

Het bruggetje over 't Meertje is gerealiseerd. De bouw was gecompliceerd en alleen mogelijk bij een goede waterstand in de Waal. De afwerking en opening van het bruggetje geschieden binnen afzienbare tijd

Bij de bedrijfsinvesteringen is conform afspraak met uw Raad verder gegaan met het ombouwen van de busjes van Stadsbeheer naar rijden op groen gas en is o.a. het Stadhuis heringericht in het kader van het nieuwe werken en het werken in minder gebouwen. Dit traject loopt in 2014 door evenals de vervanging van het verkeersmanagementsysteem.

De totale lijst van de investeringen is in deze paragraaf opgenomen. Hierin kunt U terugvinden wat het totale krediet was, wat in vorige jaren gerealiseerd is en wat nog aan budget besteed cq. beschikbaar is cq. vrijval of tekort was.

 Programma  Investering  Totaal Krediet  Uitgaven Vorige Jaren  Realisatie 2013  Nog te ontvangen Bijdragen  Budget 2014-2017  Vrijval 
 1012  Veiligheid        
  Brandweerkazerne Noord          3.600         3.296               126 --      177
 1023  Groen en Water       
  Park West          1.201         1.279 --                     - 78-
  Valkhof/Hunnerpark 1.657 54- 1.648 -
  Landschapsontwikkelingsplan              600             570 -- 29 -
  Park Lingezegen          2.423         2.226               186 -10 -
  De Bastei 500---500 -
  Goffertpark              300                18                  27 -                254 -
  Woonomgevingsverbetering              722 -              644 --          78
  Rioolinvesteringen Waalsprong          4.990 -          4.581 -                409 -
  Groot- en Vervangingsonderhoud          5.627 -          2.905 -            2.722 -
  Stelselverbetering          1.160 -                 88 -            1.072 -
   Vergroening  Stedelijk Gebied --70-2.097- 2.167--
 1031 Ruimte en Cultuurhistorie       
  Cultuurhistorie          1.000 -              308 -                692 -
  Masterplan Oude Stad              435 ---                435 -
 1032  Grondbeleid       
  Station Lent          3.000 -          3.674 --       674-
  Noord-Oost Kanaalhavens          2.000         1.000           1.000 ---
  Knooppunt Lent       10.000 -       11.881 --  1.881-
  Westelijke Parallelroute          5.600 -          5.659 --          59-
  Graaf Allardsingel          1.500 -          1.548 --          48-
  Stadsbrug       25.400 -       24.163 -            1.237 -
  Vasim          2.700 ---            2.700 -
  Mercuriuspark          1.500 ---            1.500 -
  invest. via div planexploitaties          6.500 -          1.000 -            5.500 -
 1041  Economie en Toerismse       
  Damwand Waalkade       12.488         1.197           3.702 -            7.589 -
  Baggeren Havens          1.900                85           1.609 -                205 -
 1043  Facilitaire diensten       
   Stevenstoren          1.300 -                    2 -            1.297 -
  Gemeentelijke Accomodaties              750 -              729 --          21
  Vastgoed          1.525 -              381 -                206        929
  Duurzaamheid          2.000 -              159 -            1.841 -
 1051  Zorg en Welzijn       
  ------
 1052  Sport        
  Nieuw Zwembad Oost          8.300         8.145               155 ---
  Ondersteuning Quick          1.000             655 --                345 -
  Sporthal Citadel          5.000         4.776               223 ---
  Revitalisering Binnensportacc.          1.000 -              105 -                895 -
 1063 Wijken        
  Voorzieningshart Waterkwartier          4.000             602                  11 -            3.387 -
  Renovatie Wijkcentr. Hatert          1.250             687               562 ---
  Wijkcentrum Dukenburg          2.500 -                 26 -            2.473 -
 1071 Cultuur        
  Nieuwbouw Doornroosje       12.537                47 --         12.490 -
  Keizer Karel Podia          1.500                   5               293 -            1.201 -
 1072 Mobiliteit        
  Ophogen Bushaltes              163             309               241-               566-                664              3-
  Rondje Heijendaal          1.166             980                  29 --       156
  Selectief Toegangsysteem              813             817 -               250-                246 -
  HOV          2.172         1.989                  40                782-                639 -
  Doorsteek Visveld                 35             163                     8                136---
   P+R Waalsprinter              700             853               153----
  Fietstunnels Waalsprong          7.318         1.315               747--            6.750 -
  Parkeren vervangingsinvest.          2.944         2.209               739 --             4-
  Parkeerverwijssysteem              500 -              495 -                      5 -
  Afsluiting Busbaan Waalkade              200 ---                200 -
  Groene Route 2.000   15-2.302 7.947- 7.659 -
  Fiets          8.152         7.726          1.114-          1.130-                891 -
 1073 Onderwijs        
  Basisschool Visveld          1.700 -          1.700 ---
  Bedrijfsinvesteringen       
  Bedrijfsinvesteringen          5.625 -          4.140 -            1.581 -
 Totaal    172.953      40.939        72.879        12.908-         67.105   1.386-

Investeringen worden in de begroting gedekt door kapitaallasten. Tot aan moment van gereedkomen worden de rentekosten bijgeplust op de investering, vanaf moment van gereedkomen , komen ze ten laste van het betreffende programma. In het jaar volgend op gereedkomen worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) begroot bij de betreffende programma’s. Eventuele afwijkingen voortkomend uit de realisatie van investeringen worden daarom pas bij de voorjaarsnota van het volgende jaar als effect op de begroting inzichtelijk gemaakt. Kapitaallasten in het huidige jaar zijn begroot en bij de Voorjaarsnota bijgesteld. Dit geeft voor 2013 het volgende beeld weer:

 Kapitaallasten   x € 1. miljoen   begroting  realisatie  verschil 
 Stand Primitieve Begroting                     38,1   
 Voorjaarsnota   -  regionalisering Brandweer                      0,5-  
   -  verwerking onderuitputting                      2,5-  
   - herberekening kapitaallasten                     0,2-  
 Stand Jaarrekening                     34,9                   34,9                -  
 Totaal                     34,9                   34,9                -  

In totaal hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Door tussentijdse verschuivingen van activa tussen programma’s zijn daar wel afwijkingen te zien. Omdat dit enkel verschuivingen zijn, hebben deze geen effect op het gemeentelijke totaal. De effecten uit de overschrijdingen en de vrijval alsmede het later gereedkomen van investeringen in 2013 zal naar verwachting voor 2014 niet tot een nadeel leiden. Dit wordt bij de Voorjaarsnota aan uw Raad voorgelegd.

In de bij deze paragraaf behorende begrotingswijzing is de ophoging cq vrijval en de overheveling van de kredieten opgenomen. In de webversie van de jaarrekening is per investering een verdere verantwoording afgegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.