Programma Openbare ruimte

Omschrijving

Dit programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte alsmede het toezicht op het gebruik van die openbare ruimte en de inzameling van het huishoudelijk afval. Het leidend thema voor dit programma is ‘schoon, heel en veilig’. We werken hieraan op een zo duurzaam mogelijke wijze voor een duurzame en leefbare stad. Sociale veiligheid nemen we mee bij herinrichtingen van plekken, bij de totstandkoming van wijkbeheerplannen en het uitvoeren van Bel- & Herstellijn werkzaamheden zoals snoeien van overhangend groen.

Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, waar burgers zich thuis voelen, is speerpunt van ons beleid. We blijven vasthouden aan onze ambitie voor een schoon, heel en veilig Nijmegen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om ook in dit programma bezuinigingen te realiseren. Het onderhoud aan wegen, openbare verlichting en openbaar groen willen we zoveel mogelijk ontzien. We zoeken bezuinigingsmogelijkheden vooral in de niveaus van beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door meer te differentiëren in het dagelijks beheer. We koppelen hieraan een taakstellende bezuiniging, oplopend naar € 2,4 miljoen in 2014.

Met de programma’s Mobiliteit, Groen & Water, Sport, Wijken, Ruimte & Cultuurhistorie en Grondbeleid bestaan de meeste relaties. Deze programma’s bepalen de inrichting en de structuur van de openbare ruimte vanuit beleid of gebiedsontwikkelingen waarvan het beheer en onderhoud later binnen het programma Openbare ruimte valt. Ook afstemming tussen deze programma’s is nodig om de bereikbaarheid van de stad te garanderen bij de uitvoering van de verschillende bouw- en herstelwerkzaamheden. Daarnaast is er een relatie met de programma’s Veiligheid en Mobiliteit door de gezamenlijke aansturing van Toezicht. De activiteiten binnen dit programma worden op een zo duurzaam mogelijke wijze uitgevoerd waaronder we bijvoorbeeld inzetten op energiezuinige openbare verlichting. Hierbij is een directe relatie met het programma Klimaat & Energie waarin doelstellingen voor duurzaamheid zijn opgenomen. Goed beheer en onderhoud draagt bij aan een aantrekkelijke stad wat resulteert in een prettig ondernemersklimaat en meer bezoekers ent toeristen. Dit is onze relatie met het programma Economie & Toerisme.

Het beleidskader voor dit programma is vastgelegd in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte. Dit plan geeft een technische norm op basis van beleving, gebruik en milieu voor het onderhoudsniveau, naast een systeem om dit niveau vast te leggen.

Maatschappelijk effect

Dit programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte alsmede het toezicht op het gebruik van die openbare ruimte en de inzameling van het huishoudelijk afval.

Wij beogen een schone, hele en veilige openbare ruimte in Nijmegen. Een duurzame en leefbare stad waar onze burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen alsmede bezoekers zich thuis voelen, is speerpunt van ons beleid.

We willen actief burgerschap meer stimuleren want een schone, hele en veilige openbare ruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen de burgers en ondernemers de ruimte geven om deze verantwoordelijkheid nog meer op te pakken.

We willen een voorbeeld zijn voor bedrijven, ondernemers en inwoners ten aanzien van duurzaam beheer.

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Wij zorgen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte.

We willen een schone stad. We onderzoeken de burgertevredenheid eens in de twee jaar met de stadspeiling. (1.1 en 1.2) Onze doelstelling is om beide percentages op 70% te houden. In tijden van bezuinigingen vinden we het een goed streven dat ruim twee derde van de bewoners tevreden is. Daarnaast meten we maandelijks de kwaliteit van de reiniging volgens de beeldsystematiek van het schouwboekje “Nijmegen: schoon, heel & veilig” voor onder andere zwerfvuil. (1.3.1 en 1.3.2)

We streven naar een hele en veilige openbare ruimte in Nijmegen (1.5.1 en 1.5.2). Onze doelstelling is om de komende jaren een gelijkblijvend percentage te houden. De onderhoudskwaliteit zetten we af tegenover het percentage van burgers dat tevreden is over het onderhoud op wegen en fietspaden dat we eens in de twee jaar bij de stadspeiling meten (1.4). In de volgende stadspeiling zullen wij de tevredenheid van de burgers over de fietspaden en de wegen apart uitvragen.

We willen de betrokkenheid van de burgers met hun openbare ruimte vergroten en hun beleving over deze openbare ruimte positief beïnvloeden. In de wijkbeheerplannen die we in iedere wijk eens per vier jaar opstellen, maken we afspraken met burgers en overige betrokkenen in de wijk over welke projecten en wanneer worden uitgevoerd. Daarbij is het essentieel dat we de acties die we in de wijkbeheerplannen afspreken ook daadwerkelijk uitvoeren. (1.6) Wij willen een goede service bieden aan onze burgers door meldingen over de openbare ruimte via de Bel- & Herstellijn zo snel mogelijk af te handelen. (1.7) Bij de stadsrekening zullen we de top drie vermelden van de soort meldingen zodat we daar lering uit kunnen trekken voor de vervolgjaren.

Wat hebben we bereikt

1.1 en 1.2 Nijmegen schoon volgens de stadspeiling:

Zes op de tien inwoners vinden Nijmegen een schone stad. Ten opzichte van de voorgaande jaren is dit aandeel wat verminderd, maar door de manier van enquêtering in 2013 (digitale ondervraging) zijn meer mensen geneigd om neutraal te antwoorden (in 2011 gaf 17% een neutraal antwoord, in 2013 is dat 30%).

In vergelijking met 2011 maken in 2013 meer Nijmegenaren kenbaar dat zij hun buurt een schone buurt vinden. In 2011 vonden ongeveer zeven op de tien Nijmegenaren (69%) hun buurt (heel) schoon. In 2013 is dat inmiddels 75% van de Nijmegenaren. In 2013 is men in alle stadsdelen van mening dat de buurt schoner is dan in 2011. Maar de gunstige ontwikkeling is met name in Lindenholt merkbaar. Eind 2010/begin 2011 is in Lindenholt het IBOR-project (Integraal Beheer Openbare Ruimte) van start gegaan. Bij dit project zijn het beheer en onderhoud van groen, grijs en reiniging in handen gegeven van één aannemer: Dar. We nemen aan dat het IBOR-project in Lindenholt ertoe heeft bijgedragen dat inwoners van dit stadsdeel hun buurt inmiddels schoner vinden dan enkele jaren geleden.

1.3 Schoon volgens beeldsystematiek schouwboekje;

1.3.1 Centrum

Naast de burgertevredenheid die we meten bij de stadspeiling hebben we onze eigen (technische) eisen van de beeldkwaliteit van de reiniging op basis van het schouwboekje “Nijmegen Schoon, heel en veilig”. Voor het centrum zitten we voor het derde jaar op de afgesproken beeldkwaliteit met een 8,8. De beeldkwaliteit in de Benedenstad en het Centrum voldoet 97% aan onze eisen voor het zwerfafval. Voor onkruid is dat 95,4%. Gemiddeld komen we voor alle onderdelen uit op 87,6%.

1.3.2 Rest stad

Voor de wijken is de gemiddelde beeldkwaliteit een 7,4 ten opzichte van een 7,6 in 2012. Hiermee hebben we weer voldaan aan de vereiste beeldkwaliteit. Voor het thema zwerfafval zitten we voor de wijken op 96,4%. Voor onkruid is dat 94%. Gemiddeld komen we op 93% voor alle onderdelen van het schouwboekje.

1.4. 1 en 1.4.2 Burgers tevreden over onderhoud fietspaden in de stad en wegen in de buurt;

In 2013 is voor het eerst bij de stadspeiling gevraagd naar de mening van Nijmegenaren over het onderhoud van de fietspaden in de stad. Een meerderheid (60%) vindt dat deze goed worden onderhouden, bijna een kwart (23%) reageert neutraal en 14% is van mening dat er geen sprake is van goed onderhoud.

Ongeveer twee derde (63%) van de bevolking vindt dat de wegen in hun buurt goed worden onderhouden. In Nijmegen-Noord (75%) en Centrum (72%) vindt men dat nog het meest. Het minst tevreden is men hierover in Nijmegen-Zuid (46%). De oorzaak hiervan ligt met name bij de slechte staat van de woonstraten met asfalt in sommige delen van dit stadsdeel. De komende jaren worden deze straten aangepakt, mogelijk in combinatie met de vervanging van de riolering.

1.5.1 en 1.5.2 Onderhoudsniveau fietspaden en wegen (technisch);

We bepalen de technisch kwaliteit van de wegen en fietspaden door de inspecties die we regelmatig uitvoeren. De technische kwaliteit bepalen we op basis van onze technische normen. Dit vertalen we in de onderhoudsbehoefte. De onderhoudsbehoefte kan variëren van het dichten van scheuren tot het compleet vervangen van het asfalt of het herstraten van een klinkerweg.

Onze doelstelling in 2013 was dat 76% van onze fietspaden in de stad en wegen in de buurt aan onze technische kwaliteit voldoet. Deze doelstelling hebben we gehaald.

 • Fietspaden: Van de technische kwaliteit van de fietspaden voldoet 87% aan onze norm.
 • Asfaltwegen: We hebben in 2013 weer een aantal grote hoofdwegen verbeterd zoals de wegen van de groene route. 82% van de hoofdwegen voldoen aan onze technische eisen ten opzichte van 84% vorig jaar. Ondanks de investeringen zijn een aantal wegen door de lange, koude winter achteruit gegaan en hebben deze wegen veel vorstschade opgelopen zoals de Berg en Dalseweg.

Voor de overige asfaltwegen is het gemiddeld 73% ten opzichte van 76% vorig jaar. Hieronder vallen ook de woonstraten die in asfalt zijn uitgevoerd. Ook hier heeft de lange winter van afgelopen jaar een rol gespeeld in de achteruitgang. Voor deze woonstaten zoeken we naar momenten om aan te sluiten bij riolerings- en ontwikkelprojecten om werk met werk te maken en zo optimale efficiency te halen.

 • Klinkerwegen en trottoirs: Van de klinkerwegen en trottoirs voldoet 76%.

1.6 Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen;

De doelstelling om 80% van de acties van de wijkbeheerplannen uit te voeren, is ruimschoots gehaald. We zitten op 87% in 2013.

1.7 Tijdig afgehandelde meldingen Bel- & Herstellijn

De doelstelling om 82% van de afgehandelde meldingen van de Bel- & Herstellijn binnen 5 werkdagen te melden is niet gehaald. In het eerste halfjaar is dit percentage 74%, in de laatste half jaar 76% met een uitschieter van 87% in september. De meldingen die de wijkservice niet zelf kunnen oplossen en meegaan met groot onderhoud zijn vaak de reden dat het gewenste terugmeldingstermijn niet gehaald wordt. Op deze zogenaamde schakelmomenten hebben we dan ook acties uitgezet. Ook met derde partijen zoals ZIUT maken we aparte afspraken.

Indicatoren

Een schone, hele en veilige openbare ruimteRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 % Nijmegenaren dat Nijmegen schoon vindt 66%70%60%
1.2 Nijmegenaren dat de eigen buurt schoon vindt69%70%75%
1.3.1 Centrum - beeldkwaliteit goed92%83%88%
1.3.2 Rest stad - beeldkwaliteit basis97%95%93%
1.4.1 Burgers tevreden over onderhoud fietspaden in de stad-62%60%
1.4.2 Burgers tevreden over onderhoud wegen in hun eigen buurt60%62%63%
1.5.1 Onderhoudskwaliteitsniveau fietspaden (technisch) 87%76%87%
1.5.2 Onderhoudskwaliteitsniveau wegen (technisch)78%76%76%
1.6 Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen 88%85%87%
1.7 Tijdig (binnen 5 werkdagen) afgehandelde meldingen Bel- & Herstellijn73%82%75%

Wat hebben we ervoor gedaan

Beleidsnota "Geef ze de (openbare) ruimte"

Begin 2013 heeft uw Raad de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ vastgesteld. In deze nota staat ‘ruimte geven’ centraal. Ruimte aan bewoners en ondernemers om de eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het beheer van de openbare ruimte (participatie). Ruimte voor aannemers om gemeentelijke taken deels over te nemen (integraal werken). Ruimte voor maatwerk bij het kiezen van onderhoudsniveaus (gedifferentieerd beheer). En tot slot ruimte voor onze toekomst door een duurzamere inrichting en beheer van de openbare ruimte (duurzaam beheer). In 2013 zijn we gestart met de uitvoering van de nota onder de noemer van het proces "Samen maken we het!".

We hebben het volgende gerealiseerd in 2013:

 • van 90 naar 141 participatieprojecten op de participatiekaart.nl/nijmegen;
 • Start van de pilot gedifferentieerd beheer in de kampwijken (Lindenholt);
 • Participatie openbare ruimte in Plant je Vlag!;
 • Uitwerking Marikenniveau;
 • Integraal werken met opdrachtgever Dar in de stadsdelen Lindenholt, West en Midden-Zuid.

Afvalbeleidsnota

Begin 2013 is de nieuwe afvalbeleidsnota "Creatief met Afval 2013-2020" vastgesteld. Deze nota is vertaald in concrete activiteiten om de inzameling van huishoudelijke afvalstromen te verbeteren en de mate van hergebruik verder te vergroten. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de service en scheidingsgemak voor onze inwoners. In 2012 was het percentage hergebruik van het huishoudelijk afval 62%. Voor 2013 is dit nog niet bekend.

Gerealiseerde onderdelen van de nota in 2013 zijn:

 • De opening van een 2e milieustraat te Bijsterhuizen die samen met gemeente Wijchen wordt geëxploiteerd;
 • De invoering van een nieuw acceptatie- en toelatingsbeleid voor de milieustraten;
 • De invoering van een afvalpas voor milieustraten waardoor inwoners sneller worden geholpen en het oneigenlijk gebruik van de milieustraten door derden fors wordt teruggedrongen;
 • Een afvalconferentie over toekomst richtingen afvalbeleid: voor- of nascheiding;
 • Een verbeterde spreiding én ondergronds brengen van glas- en textielcontainers in heel Nijmegen en
 • de introductie van de (rode) minizak voor restafval.

Reclamebeleid

In 2013 is de beleidskadernota ‘Reclameboodschap’ vastgesteld. Dit is één integrale beleidsnota voor reclame, uitingen en aankondigingen op zowel openbaar als particulier terrein en gevels. In 2013 is verder uitwerking gegeven van deze kadernota naar een uitvoeringsnota. Hierin vertalen we het reclamebeleid concreet naar een gebiedsgedifferentieerde aanpak, zodat reclame-uitingen passen binnen het karakter van de wijk of buurt. Hierbij zijn zowel aard en aantallen van de reclame-voorzieningen relevant alsook beeldkwaliteit en welstand. Alle partijen worden ook in staat gesteld om gebruik te maken van de permanente publieke reclamevoorzieningen. Via tariefdifferentiatie zullen ook minder draagkrachtige, meer ideële organisaties hun boodschap kunnen uiten. Voor reclame-uitingen aan gevels of op particulier terrein blijft in de regel een vergunning nodig. We streven er wel naar om procedures te verkorten en te vereenvoudigen door waar mogelijk te werken met standaard-criteria. De uitvoeringsnota reclame zal in 2014 worden afgerond en vastgesteld.

Elektrische oplaadpunten

Het aantal (deels) elektrisch aangedreven auto’s is in 2013 sterk gegroeid; Vooral als gevolg van gunstige fiscale maatregelen voor ondernemers. Dit ging gepaard met een toenemende vraag naar elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte.

In 2013 is het aantal elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte dan ook verder uitgebreid. In totaal zijn er nu 16 oplaadpunten verspreid over Nijmegen, waarvan 3 in parkeergarages.

Om het aantal oplaadpunten te vergroten zijn we in 2013 begonnen met een regionaal aanbestedingstraject van de Stadsregio. Door als gemeenten via de stadsregio gezamenlijk op te treden kunnen we schaalgrootte en continuïteit bieden aan marktpartijen. Dit moet resulteren in een zo laag mogelijk tarief voor gebruikers van de oplaadpunten. De aanbesteding wordt in 2014 afgerond. Vanaf medio 2014 zullen we dan aanvragen voor elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte kunnen faciliteren.

Bel- & Herstellijn

De Bel- & Herstellijn, bestaande uit een front- en backoffice, biedt de inwoners van Nijmegen een laagdrempelige mogelijkheid om een melding over de openbare ruimte in te dienen. Dit kan zowel telefonisch, via internet of via de Bel & Herstel-app. De Bel&Herstel-app is begin 2013 gelanceerd en is bedoeld om kapotte stoeptegels, scheve lantaarnpalen en andere mankementen in het straatbeeld te melden. De afhandeling van meldingen is te volgen via de app.

Het aantal meldingen van de Bel- &Herstellijn komt dit jaar op 12.809. Dit zijn zowel de meldingen via de Bel&Herstel-app, internetmeldingen (via het webformulier), als de telefonische meldingen. De Bel&Herstel-app

was in 2013 goed voor zo'n 2.500 meldingen. In 2012 waren er totaal ongeveer 14.000 meldingen. We hebben in 2013 dus ruim 1000 meldingen minder binnengekregen. De drie categorieën waarop we de meeste meldingen binnen kregen zijn: Trottoirs en verharding (2308), verlichting (1957) en Bomen en bos ( (1514).

Lichtplan

In november 2013 is het Lichtplan opgeleverd als uitwerking op de visie op toekomstige stadsverlichting. Dit is een uitvoering van de beleidsnota "Zicht op Nijmeegs licht". Het lichtplan bestaat uit een Nota van Aanbevelingen en een Inspiratieboek. De nota van aanbevelingen geeft het basisconcept voor verlichting weer met streefbeelden van zowel de openbare verlichting als de aanlichting van gebouwen en is een compacte leidraad met aanbevelingen om initiatiefnemers op het gebied van verlichting te verleiden zo veel mogelijk aan te sluiten bij het streefbeeld van de gemeente.

Het Inspiratieboek is een visuele verbeelding die het basisconcept uit de Nota van aanbevelingen ondersteunt. Het laat met plaatjes zien wat verlichting voor Nijmegen kan doen en waar in Nijmegen kansen liggen om de stad mooier te maken door verlichting. Eind 2013 hebben we bij het Arsenaal al een project van aanlichting gerealiseerd: Grondspots en enkele spotjes die op de dakkapellen richten.

1ste prijs Light Challenge

Inwoners uit de van Nispenstraat hebben meegewerkt aan een ontwerp voor openbare verlichting in de straat. Het ontwerp is gemaakt door studenten van de TU in Eindhoven in het kader van de wedstrijd Light Challenge. Een wedstrijd tussen steden op het gebied van duurzame en innovatieve openbare verlichting. Het Nijmeegse ontwerp ging in de finale naar huis met de 1e prijs. De verlichting wordt in 2014 in de straat geplaatst.

Openbare verlichting

We hebben op de volgende wegen LED verlichting aangebracht: Groenestraat, Jadestraat, Neerbosscheweg, St. Jacobslaan, in Hatert langs de busroute (huidige en voormalige) en de 33e straat in Tolhuis (klimaatstraat). Het gaat in totaal om 325 vervangingen. De verlichting op de Neerbosscheweg wordt nu dynamisch gestuurd op aanbod van verkeer. Daarnaast hebben we 11 km kabelnet vervangen.

Gladheidsbeheersing

De strooiroutes zijn met behulp van actief betrokken burgers verbeterd. Vooral over het strooien van de fietsroutes zijn veel tips binnengekomen. Deze tips zijn overgenomen ter verbetering van de strooiroutes. Afgelopen winterseizoen zijn 52 meldingen binnengekomen. Dit is een afname van 46% ten opzichte van vorig jaar.

We hebben 100 zoutkisten uitgezet op verzoek van bewoners. Dit zijn er 60 meer dan vorig jaar. De reacties op het ter beschikking stellen van de zoutkisten zijn positief.

In het afgelopen winterseizoen is voor het eerst gewerkt met een wintermanagementsysteem. Het systeem voorziet GPS-zenders op de strooivoertuigen en we kunnen ook de acties live volgen indien nodig. We kunnen nu goed meten waar en hoeveel er gestrooid is. Zo kan de gladheid efficiënt en effectief bestreden worden. Daarnaast is het zeer nuttig bij het verstrekken van informatie aan burgers of in geval van een schadeclaim.

We werken met duurzame gladheidsbestrijdingsmethodieken. Nat strooien is daar een goed voorbeeld van. Hiermee kunnen we preventief strooien. Afgelopen winterseizoen hebben we zowel preventief als curatief gestrooid.

Wegen

In 2013 is de Grootstalselaan, Weg door Jonkerbos, Jonkerboschplein en Neerbosscheweg van een nieuwe asfaltlaag voorzien (Groene Route). In Dukenburg zijn de ringwegen van Malvert, Lankforst en Meijhorst deels of geheel van nieuw asfalt voorzien. Hier zijn ook meteen rode fietssuggestiestroken aangelegd.

In West hebben de Marialaan en de Tunnelweg een nieuwe asfaltlaag gekregen en is een deel van de Kanaalstraat opgeknapt (deel 2 in 2014). Ook is er een begin gemaakt met de aanleg van de snelfietsroute over de Dennenstraat.

In Oost is de Groesbeekseweg van een nieuwe, geluidreducerende deklaag voorzien en in Noord is de Fruitlaan (busbaan) opgeknapt. In Midden-Zuid is het eerste deel van de St. Jacobslaan gereconstrueerd, is de deklaag van de Dobbelmannweg vervangen en heeft het Konijnenpad (Goffertpark) een nieuwe asfaltlaag gekregen.

Openbaar groen

Het bomenbestand van Nijmegen bestond in het najaar van 2013 uit 58.178 bomen waarvan 1.500 bomen zijn bijgekomen in de boomhoofdstructuur zoals aan de van Schaeck Mathonsingel en de Energieweg en omgeving. Vooral in Dukenburg zijn bomen vervangen door vaak duurzamere soorten in de hoofdstructuur ingezet door het groenplan Dukenburg.

De werkcorporatie voor het Goffertpark en de parken in West draaien goed. Zij doen onder andere het maaien, schoffelen en zwerfvuil ruimen. Deze werkcorporatie is een samenwerkingsverband tussen Dar en Breed (social return). Daarnaast is een start gemaakt met het onderhouden van het bosgebied in het Goffertpark.

Project "Groen geregeld"

Het eerste jaar van het project "Groen geregeld" heeft geleid tot het oplossen van ruim 140 gevallen van grondannexatie met het vooruitzicht dat op korte termijn nog eens 58 gevallen worden opgelost waarvan 1middels verkoop. De verwachting is dat voor de nog eens 23 adressen een legalisatie in zicht is. Hiermee is in een substantieel deel van de bekende gevallen van grondannexatie in de wijken inmiddels geregeld of binnen afzienbare termijn te verwachten. Positief is ook dat er tot nu toe geen noodzaak is geweest om een juridische terugvorderingsprocedure in te zetten. Het project heeft hiermee een succesvol eerste jaar gehad.

Toezicht

Samen met de politie heeft Toezicht in bepaalde wijken opgetrokken in de zogenaamde Veilige Wijkteams. Bij burgers en ondernemers is hierdoor een groot gevoel van veiligheid ontstaan in die wijken en tevens is de overlast hiermee sterk gereduceerd. Verder zijn er samen met ketenpartners (Dar, Woningscorporaties, e.d.) meerdere projecten gerealiseerd in het kader van een schone openbare ruimte. De tevredenheid onder ondernemers in het centrum is het laatste jaar sterk gegroeid door de preventieve werkwijze die Toezicht het laatste jaar verder doorontwikkeld heeft. In samenspraak met ondernemers zetten we gericht in op overlastsituaties en de wijze van handhaven.

TODO: Navigatie

Wat heeft het gekost

Openbare ruimteBegroting primitiefBegroting dynamischRekening 2013 Verschil Bdyn - rek
* € 1.000,-
Financiële lasten per product
Toezicht openbare ruimte3.1533.0583.065-8
Inzameling huishoudelijk afval11.79211.24011.089151
Straatreiniging8.8149.74010.197-457
Beheer openbaar groen6.1015.9376.178-241
Integraal beheer openbare ruimte7.3948.84410.246-1.402
Openbare verlichting2.5842.7382.875-137
Verkeersregelinstal.en -voorzien.1.9912.1122.707-595
Wegen en kunstwerken6.0876.3783.8102.568
Totaal lasten per product47.91850.04650.167-121
Financiële baten per product
Toezicht openbare ruimte-301-206-32-174
Inzameling huishoudelijk afval-10.006-10.299-10.755457
Straatreiniging-1.345-1.345-1.736391
Beheer openbaar groen-7-107-505398
Integraal beheer openbare ruimte-83-1.139-2.3321.193
Openbare verlichting-32-132-270138
Verkeersregelinstal.en -voorzien.00-597597
Wegen en kunstwerken-833-1.1451.789-2.933
Totaal baten per product-12.607-14.372-14.43966
Totaal Openbare ruimte35.31135.67435.729-55

Toelichting financiën

Het saldo van het programma Openbare Ruimte laat eind 2013 een kleine financiële afwijking zien.
Dit saldo is opgebouwd uit hogere lasten van € 121.000 en € 66.000 hogere baten.
Bij een aantal producten zien we een grotere afwijking bij lasten en baten. Deze verschillen zijn nagenoeg budgettair neutraal en hebben vooral betrekking op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord bij Openbare Ruimte en verrekend met andere programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten binnen het programma Openbare Ruimte zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.

Daarnaast zien we een grote afwijking bij de baten uit inzameling afval (witgoed electrische apparaten, plastic, glas). De opbrengsten zijn erg aan fluctuaties onderhevig en daarom lastig exact te ramen. En verder zijn de vergoedingen voor het uitschrijven van parkeerbonnen lager dan verwacht; deze tegenvaller hebben wij in tegenstelling tot onze verwachting bij de Najaarsnota niet geheel binnen het programma op kunnen vangen. In 2013 zijn er enerzijds door bezuiniging op personeel minder parkeerbonnen uitgeschreven en anderzijds is de vergoeding die wij ontvangen verlaagd.

Begrotingsrechtmatigheid

De lasten op dit programma zijn overschreden met € 121.000. Dit overschrijdt de marge van € 100.000 die van toepassing is voor  rechtmatigheid. De overschrijding heeft echter vooral betrekking op het feit dat kosten en opbrengsten van projecten budgettair niet zijn verwerkt.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1062 Openbare ruimte
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveauBesluit datumagenda puntBatenLastenSaldo
Primitief-12.60747.91835.311
Wijzigingen-1.7652.129363
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRNRaad26 jun '1390/201300
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering BrandweerRaad26 jun '1390/2013127127
BW-01249 Voortgang snelfietsroute Nijmegen-BeuningenRaad17 apr '1344/201300
BW-01253 Vaststelling DVO Dar 2013College26 feb '133.100
BW-01263 Voorjaarsnota 2013Raad26 jun '1390/2013-505805300
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallastenRaad26 jun '1390/2013-22-22
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad26 jun '1390/2013-2452450
BW-01288 Najaarsnota 2013Raad20 nov '13143/201395-950
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad20 nov '13143/2013-1.1111.070-41
Totaal 1062 Openbare ruimte   -14.37250.04635.674

Risico's

Er zijn geen wijzigingen ten aanzien van de risico’s zoals gemeld bij de Stadsbegroting 2014-2017.

Derhalve zijn de volgende zes risico’s nog steeds actueel:

 • ARN heeft onvoldoende aanvoer van afval , waardoor te lage omzet wordt gerealiseerd en verlies wordt geleden. Indien de door MARN aan ARN afgegeven garanties moeten worden aangesproken kan dit leiden tot een financieel nadeel voor de gemeente Nijmegen.
 • Aanbestedingsprocedure is niet correct verlopen wat leidt tot claims, vertraging, imagoschade.
 • Er gebeurt een ongeval in de openbare ruimte wat leidt tot letsel en materiële schade bij een gebruiker van de openbare ruimte die de gemeente daarvoor aansprakelijk stelt. Als gevolg van slecht onderhoud en/of achterstallig onderhoud ken een ongeval zich voordoen. wat leidt tot claims, vertraging en imagoschade.
 • Er treedt een natuurramp op wat leidt tot blokkades van wegen, overlast voor burgers, materiële schade voor de gemeente. Dit kan leiden tot claims, vertraging en imagoschade.
 • Verborgen gebreken komen in beeld wat leidt tot claims, vertraging en imagoschade.
 • Benodigd onderhoud aan inrichtingselementen van de openbare ruimte (asfalt, openbare verlichting en bomen) moeten door beperkt budget achter wege blijven. Dit kan leiden tot schade, claims, vertraging en imagoschade.

Over het geheel kunnen we melden dat er in 2013 geen nieuwe risico’s zich hebben voorgedaan


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.