Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In dit onderdeel wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen. Met algemene dekki9ngsmiddelen worden de in komsten bedoeld die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de Onroerend zaak belasting en de algemene uitkering Gemeentefonds.

Algemene dekkingsmiddelen  x € 1.000Primitieve begroting 2013Dynamische begroting 2013Realisatie 2013
Lokale heffingen
-Onroerend zaakbelasting60.82861.65761.974
-Hondenbelasting1.0921.0871.093
-Precariobelasting527575626
Toeristenbelasting309309349
Algemene uitkering200.652203.914206.241
Dividenden5236361.176
Uitkering Nuon2.1312.1312.131
Saldo financieringsfunctie9.0899.98410.237
Totaal 275.151280.293283.827

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.

De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen e.d. In de paragraaf heffingen wordt waar mogelijk wel rekening gehouden met kwijtscheldingen en wordt alleen het belastingjaar 2013 opgenomen.

De algemene uitkering is in de loop van het jaar door diverse oorzaken gestegen. Zo is het accres voor 2013 verhoogd, hebben afrekeningen voorgaande jaren extra uitkering met zich meegebracht, zijn er decentralisatie uitkeringen ontvangen en heeft de actualisering bijstandsontvangers en lagere inkomens een positief effect gehad op het gemeentefonds.

Bij dividenden heeft een besluit van de AvA van de DAR in december over een winstuitkering 2012van € 540.000 de meeropbrengst veroorzaakt.

Onvoorzien

De raming onvoorzien van € 441.000 is niet aangesproken en valt dus vrij als voordeel ten opzichte van de begroting.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.