Onderwijs

Algemeen

Wij werken in de stad samen met ouders, schoolbesturen en instellingen aan goede opvang- en onderwijsvoorzieningen. Dit doen we door voldoende basisvoorzieningen te faciliteren, zoals adequate schoolgebouwen en leerlingenvervoer. Wij bevorderen de ontwikkeling en ontplooiing van talenten van Nijmeegse kinderen. Dit doen we bijvoorbeeld door kinderen vanaf de voor- en vroegschool en jongeren met leerachterstanden extra te ondersteunen op het gebied van taal. Daarnaast bieden de Brede Scholen extra activiteiten voor kinderen en ouders op het gebied van cultuur, sport, opvoedingsondersteuning en zorg. We faciliteren het centraal aanmeldpunt in het basisonderwijs, de schoolbesturen dragen zorg voor de uitvoering.

Het landelijke probleem van voortijdige schoolverlaten en schoolverzuim gaat aan Nijmegen niet voorbij. Samen met de schoolbesturen voortgezet onderwijs en ROC voorkomen we schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) zoveel mogelijk. We handhaven de leerplicht en hebben zorg voor risicoleerlingen en overbelaste leerlingen. Jongeren zonder startkwalificatie sporen we in samenwerking met het onderwijs op en begeleiden we zoveel mogelijk terug naar het reguliere onderwijs. Waar dat niet lukt krijgen leerlingen een op hun situatie aangepast onderwijsprogramma op het Flex College. Er is een duidelijke relatie met het programma Zorg & Welzijn, waarbinnen subsidie wordt verleend voor het schoolmaatschappelijk werk en de ondersteuning van de Zorg Advies Teams op de scholen en hun relatie met de sociale wijkteams in ontwikkeling.

Volwassenen met een laag opleidingsniveau krijgen de mogelijkheid om alsnog een diploma te behalen in het volwassenenonderwijs. Hierbij ligt het accent op het versterken van de taalvaardigheid en het bestrijden van laaggeletterdheid.

Ten aanzien van het jongerenloket is er een nadrukkelijke relatie met het programma Werk en Inkomen. In het kader van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is er een samenhang met het programma Grondbeleid. Ook zijn er verbindingen met de programma’s Cultuur (cultuureducatie), Sport (sportieve school, duale leerkrachten) Zorg en Welzijn (inzet van de activiteiten van Tandem op de brede scholen, transitie jeugdzorg) en Economie (afstemming onderwijs en arbeidsmarkt).

Wat hebben we bereikt

Op diverse plaatsen in de stad zijn (her)ontwikkelingsprojecten van schoolgebouwen. In 2013 zijn de nieuwbouw van de Geldershof en de Prins Mauritsschool opgeleverd. We zijn gestart met een scenario- onderzoek naar een voorziening voor bewegingsonderwijs in Kinderdorp Neerbosch. We hebben noodlokalen geplaatst voor de leerlingen van de Verwondering. We zijn in gesprek met het schoolbestuur van Hidaya over een mogelijke uitbreiding met twee semipermanente lokalen en onderhoud aan de huidige locatie met ingang van schooljaar 2014/2015. School Eigenwijs huurt het oude schoolgebouw aan de Dobbelmannweg voor één jaar met een optie voor nog een jaar en Kristallis huurt de voormalige locatie van het Flexcollege aan de Hatertseweg.

Over nieuwbouw hebben we in 2013 gesprekken gevoerd met de betreffende schoolbesturen primair onderwijs: De Buut, Vrijeschool Meander, Brakkenstein, de Klokkenberg, twee locaties van Aquamarijn en het SBO vestiging Lent.

Met de betreffende schoolbesturen voortgezet onderwijs zijn gesprekken gaande met Canisiuscollege, het Mondial College, het Montessoricollege en de praktijkschool. Met het Canisiuscollege en het NSG zijn we in gesprek over renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw en uitbreiding.

In 2013 hebben we de tweede monitor doordecentralisatie vastgesteld over het jaar 2012. Deze monitor vormt de basis voor de evaluatie van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting en van de onderwijsafspraken die zijn vastgelegd in het convenant doordecentralisatie uit 2007. In overleg met de betrokken schoolbesturen wordt de evaluatie met aanbevelingen definitief vastgesteld in het voorjaar 2014.

Per 1 januari 2013 is de omvorming van het peuterspeelzaalwerk gerealiseerd en zijn we gestart met de peuterarrangementen. Op 1 augustus is op zestien locaties het vernieuwde beleid in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gestart. In het basisonderwijs krijgen kinderen extra taalstimulering met een schakelklas, in het voortgezet onderwijs betreft dit 125 leerlingen.

Sinds 1 augustus hebben we vijftien Brede Scholen in Nijmegen, waar zestien basisscholen onderdeel van uitmaken. Het gaat om de twaalf voormalige Open Wijkscholen (bestaande uit veertien scholen) en twee nieuwe scholen.

We hebben het leerlingenvervoer geëvalueerd (vaststelling in 2014). De tevredenheid over het leerlingenvervoer is , vergeleken met 2009, flink gestegen.

In 2013 hebben we samen met de onderwijsinstellingen onze inspanning om het aantal vroegtijdig schoolverlaters (vsv’ers ) verder terug te dringen voortgezet en geïntensiveerd. Op basis van voorlopige cijfers (schooljaar 2012-2013) blijkt dat het aantal vsv’ers in de subregio Nijmegen met 16% is gedaald van 711 naar 598. De gezamenlijke inzet van de onderwijsinstellingen en gemeente werpt zijn vruchten af. Voor het eerst zien we ook een substantiële daling van het aantal vsv’ers op het mbo, het ROC Nijmegen laat als geheel een daling zien van bijna 30%. De definitieve cijfers verschijnen medio 2014.

Hoewel er een forse daling is gerealiseerd, blijkt uit de tweede vsv-monitor ROC dat het ROC Nijmegen nog wel stappen heeft te zetten. Met name op het terrein van eerder signaleren (onder andere door betere verzuimregistratie) en het aanbieden van passende ondersteuning aan de juiste doelgroep, is winst te behalen. In 2014 zullen we het mbo hierin volgen.

Vanuit het Rijk hebben we in 2013 minder middelen ontvangen voor volwasseneducatie dan in 2012. Daardoor hebben we in 2013 minder inwoners volwasseneducatie kunnen aanbieden. Was er in 2012 nog budget voor 670 trajecten, in 2013 konden we maximaal 373 trajecten realiseren. Tot en met het derde kwartaal van 2013 (30-9) hebben in totaal 225 volwassenen een cursus bij ROC Nijmegen gevolgd. Dit is 60% van de prognose. Begin 2014 kunnen we een eindstand over 2013 opgeven. In 2013 zijn we gestart met de werkzaamheden om samen met diverse maatschappelijke partners te komen tot een bondgenootschap ter bestrijding van laaggeletterdheid.

Indicatoren

Zorgplicht onderwijshuisvestingRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 Totaalbedrag uitbetaalde doordecentralisatievergoedingen 14,3 mln14,6 mln14,7 mln
1.3 % gerealiseerde nieuwbouwscholen die zijn doorgedecentraliseerd 6,4%7%7,9%
1.4 Aantal gerealiseerde nieuwbouwscholen Nijmegen-Noord 011
1.5 % uitbreidingen/renovaties 7,5%7,5%7,5%
Stimuleren ontwikkelingskansenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 Aantal peuters van 2 en 3 jaar dat deelneemt aan vve 475400400
2.2 % 2/3 jarigen op kindercentra nnb85%85%
2.4 Totaal aantal kinderen schakelklas 265300XXX
2.5 Aantal brede scholen121415
2.6 % leerlingen naar dichtbije basisschool69%74%69%
2.8 Bereik voorlichting sexuele diversiteit75%50%100%
Bestrijden voortijdig schoolverlatenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
3.1 % VSVers in het VO 1,2%1,1%1,0%
3.2 % VSVers op het MBO12,3%8,5%12,5%

Financiën

Onderwijs
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Bestrijden voortijdig schoolverlaten1.9602.5642.696-131
Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid0000
Stimuleren ontwikkelingskansen13.93014.00012.6401.360
Zorgplicht onderwijshuisvesting17.73918.48218.483-2
Totaal Financiële lasten33.62935.04633.8191.227
Financiële baten
Bestrijden voortijdig schoolverlaten-1.132-1.252-1.383131
Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid0000
Stimuleren ontwikkelingskansen-5.034-5.646-4.324-1.322
Zorgplicht onderwijshuisvesting-55-55-54-1
Totaal Financiële baten-6.221-6.953-5.762-1.191
Totaal27.40828.09328.05736

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.