Cultuur

Algemeen

Een breed cultuuraanbod versterkt het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in Nijmegen. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief. Dat willen we zo houden.

In deze tijd van bezuinigingen bevorderen we ondernemerschap, intensieve samenwerking en slimme herstructurering. We streven naar consolidatie van het bezoek aan culturele voorstellingen, musea en bibliotheken, maar verwachten dat de landelijke bezuinigingen en de recessie ook nadelige effecten zullen hebben op de Nijmeegse cultuurparticipatie.

We stimuleren innovatie en streven naar een verbinding tussen amateurs en (semi)professionals. Cultuureducatie is en blijft een speerpunt. We willen dat de tevredenheid over de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod minimaal hetzelfde blijft.

Wat hebben we bereikt

Na een succesvol co-creatie-traject, waarbij Nijmegenaren hun ideeën over een nieuw cultuurbeleid in Nijmegen kenbaar konden maken, heeft de Raad medio 2012 de cultuurvisie 2012-2016 vastgesteld. Op basis hiervan is een nieuw subsidiehuis gebouwd. Dit subsidiehuis bestaat uit een basisinfrastructuur van de zes grote instellingen (Keizer Karel Podia, Doornroosje, de Lindenberg, Lux, Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid, Museum Het Valkhof) en zo’n vijftien kleinere instellingen (productiehuizen, festivals en faciliterende instellingen) met een vierjarige subsidie. Daarnaast hebben we in 2013 een nieuwe Subsidieregeling Culturele initiatieven Nijmegen (SCiN) vastgesteld ter vervanging van vier eerdere subsidieregelingen.

We hebben in 2013 besloten de kunsteducatie Volwassenen niet langer te subsidiëren aan de Lindenberg, de subsidie voor cultuureducatie overgeheveld van de Lindenberg naar de brede scholen, met de Keizer Karel Podia een éénjarige budgetsubsidiebeschikking opgesteld en een tweejarige met Lux. Lux heeft het pand Villa Lux verlaten en de Villa gedeeltelijk onderverhuurd aan de Driestroom. De lokale omroep Nijmegen 1 heeft samen met Lux een nieuwe kantoorruimte betrokken en haar radiostudio in de voormalige kassaruimte van Lux geplaatst. We verwachten de oplevering van de nieuwbouw van het poppodium Doornroosje aan het Stationsplein medio 2014. Er ligt een masterplan voor de revitalisering van concertgebouw de Vereeniging. We hebben een bijdrage geleverd aan de realisering van de Bastei (samenwerking van Natuurmuseum Nijmegen, museum De Stratemakerstoren, Staatsbosbeheer, Milieu Educatie Centrum Nijmegen en IVN Rijk van Nijmegen ). De plannen om in het Vasim-gebouw naast de cultuurspinnerij ook het Vrijheidsmuseum te realiseren hebben een volgende fase bereikt.

In de Kunst- en Cultuurvisie staat het begrip ketensamenwerking centraal. We onderscheiden vijf culturele ketens: literatuur, beeldende kunst, muziek, film & media en theater & dans. Daarbinnen garanderen we een aantal functies voor de stad: kunst- en cultuureducatie, productie, presentatie en facilitering. De ketens bestaan niet alleen uit de grote instellingen, maar zij krijgen via de budgetsubsidie de rol van ketenintendant. Voor cultuureducatie en amateurkunst is de Lindenberg intendant.

Om een eerste stap te zetten in de weging van het maatschappelijk effect van onze subsidies en culturele ketens, hebben we de opzet voor de peer reviews vastgesteld. In 2014 zal een eerste peer review plaatsvinden en gelden als nulmeting. De meting wordt herhaald in 2016.

Culturele instellingen in Nijmegen worden goed bezocht. We zien dat partijen steeds meer de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor een bruisend cultureel veld. Samenwerking tussen de verschillende podia is belangrijk om de culturele basisinfrastructuur te behouden en te versterken. Het MuZIEum is gevestigd in de kelderverdieping van de Schouwburg en heeft uiteindelijk een voorspoedige doorstart gemaakt. De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid heeft in 2013 de laatste stappen gezet om de taakstelling van € 600.000 uit het coalitieakkoord te realiseren. Om de bibliotheekfunctie voor kinderen toegankelijk te behouden heeft de OBGZ het project Bibliotheek op School (BoS) verder uitgerold. We hebben gemeend voor een periode van vijf jaar vanuit het programma Onderwijs extra te moeten investeren in de realisatie van het concept Bibliotheek op school.

Wij zorgen voor een omgeving waarin kunstenaars en productiegezelschappen inspiratie vinden. We ondersteunen vijf instellingen van beeldende kunst en het Besiendershuis (Artist in Residence). We stimuleren samenwerking tussen instellingen onderling en met andere partners in de stad.

In 2013 zijn zowel de Karel de Grote Oeuvreprijs als de Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen uitgereikt.

We hebben een onderzoek verricht naar de meest effectieve inzet van subsidies amateurkunst. In het tweede kwartaal 2014 ontwerpen we op basis van dit onderzoek een nieuwe regeling amateurkunst. Ruim een derde van de volwassen Nijmegenaren is in de vrije tijd bezig met een of meer kunstzinnige activiteiten. Deelname aan cultuureducatie en/of amateurkunst maakt cultuur zichtbaar en bereikbaar voor de Nijmeegse inwoners en is een vindplaats voor talent.

We hebben inhoud gegeven aan de onderzoeksopdracht om scenario’s te ontwikkelen voor de taakstelling van 700K en de reeds eerder opgelegde bezuinigingen van 500K op de zes grote instellingen. Over de scenario’s wordt in het eerste kwartaal van 2014 gerapporteerd.

Indicatoren

Ontspanning, ontplooiing en ontmoeting door kunstRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 Aantal culturele evenementen 272530
1.2 Aantal bezoekers gesubsidieerde podia nnb530.000464.301
1.3 Aantal bezoekers musea120125.000107.680
1.4 Aantal bezoekers culturele evenementennnb225.000200.000
1.5 Aantal bezoekers bibliotheek789.001980.000volgt na 1 febr
1.6 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten - jeugd tot 18 jaar1.6431.8501.850
1.7 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten - 19 jaar en ouder1.9682.2001.850

Toelichting:

1.2 De bezoekers van de gesubsidieerde podia bestaan uit: Doornroosje: 60.264 Lindenbergtheater: 35.431, KKP: 155.284, LUX theater en debat: 15.651, LUX Film: 189.401, Openluchttheater: 8.000. Totaal 464.031.

1.3 Bezoekers Musea bestaan uit: MHV: 95.680 en Natuurmuseum: 12.000. Bezoekers zijn lager conform de landelijke trend

1.5 De bezoekers van de bibliotheek volgen op 1 februari

1.7 Het aantal cursisten blijft achter vanwege de aankondiging van bezuinigingen op educatie voor volwassenen. Dit is het laatste jaar dat we volwassen cursisten van de Lindenberg tellen, want vanaf 2014 subsidiëren wij die niet meer.

Bevorderen cultureel productieklimaatRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 Aantal gesubsidieerde organisaties kunsten955
2.2 Aantal act./proj. op het terrein van de kunsten 755040
2.3 Aantal kunstopdrachten in de openbare ruimte: het gaat hier om de discipline beeldende kunst 265
2.4 Aantal oefenruimten 8128

Toelichting:

2.2 Het aantal activiteiten is lager omdat de subsidieregeling ISCA per mei 2013 beëindigd is

2.3 Bijna gehaald, er is wel een start gemaakt met de zesde opdracht.

2.4 Per abuis staat hier 12 oefenruimten begroot. Dit zijn er altijd 8 (6 aan de Molenveldlaan en 2 Koopvaardijweg) geweest en dat blijft ook zo.

Financiën

Cultuur
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Culturele infrastructuur13.52213.45813.466-8
Cultuureducatie en amateurkunst4.8794.8794.81960
Ontwikkeling van de Kunsten1.5141.5481.559-10
Totaal Financiële lasten19.91519.88519.84441
Financiële baten
Culturele infrastructuur-71-67-702
Cultuureducatie en amateurkunst-10-185-182-3
Ontwikkeling van de Kunsten-304-243-25512
Totaal Financiële baten-385-495-50712
Totaal19.53019.38919.33752

Het programma Cultuur sluit het jaar 2013 af met een positief resultaat van € 52.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking minder dan 1%. Het resultaat is het saldo van een voordeel op de lasten van € 41.000 en een voordeel op de baten van € 11.000. We merken op dat de Kunstopdracht Maas Waal kanaal niet in 2013 is gerealiseerd en is doorgeschoven naar 2014. Daarom is een bedrag van € 150.000 toegevoegd aan de reserve 1% regeling. Hiermee kan dit kunstwerk in 2014 worden gerealiseerd.


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.