Programma Klimaat & Energie

Omschrijving

Binnen het programma Klimaat & Energie wordt gewerkt aan een duurzame toekomst. We investeren de komende jaren fors in duurzaamheid. Niet alleen door ons aan te passen aan het veranderende klimaat, zoals met de dijkteruglegging gebeurt, maar ook door een forse bijdrage te leveren aan het tegengaan van verdere klimaatverandering. Duurzame energie heeft de toekomst en samen met energiebesparing zal dit programma de komende jaren flinke stappen zetten in de richting van een energieneutrale gemeente in 2045.

Binnen dit programma werken we ook aan een veilige en gezonde leefomgeving van de Nijmegenaren. Daartoe voeren we alle wettelijke milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving, bodem, lucht en geluid die aan onze gemeente zijn opgedragen. We beperken zoveel mogelijk de geluid-, stof- en stankhinder en voorkomen veiligheids- en gezondheidsrisico’s van (bedrijfs)activiteiten. We zijn zuinig op bodem, water, lucht en grondstoffen.

Met het ISV-3 programma (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) dragen wij bij aan een duurzame leefomgevingskwaliteit via woningisolatie (energie en geluid), bodemsanering en het terugdringen van luchtverontreiniging.

De acties uit dit programma komen zo veel mogelijk tot stand in overleg met andere overheden, milieu- en bewonersorganisaties en het bedrijfsleven. We realiseren klimaat- en milieudoelen ook binnen andere programma’s. Het gaat hierbij met name om de programma’s Mobiliteit (verbetering luchtkwaliteit, beperken CO2-uitstoot), Economie & Toerisme (duurzame bedrijventerreinen, schone stedelijke distributie en bedrijvigheid), Veiligheid (gevaarlijke stoffen en bijzondere handhaving), Ruimte & Cultuurhistorie (duurzame stedelijke ontwikkeling, duurzaam bouwen en adviseren ruimtelijke plannen,), Wonen (afspraken over energiebesparing met woningcorporaties), Grondbeleid (duurzame gebiedsontwikkeling), Openbare Ruimte (duurzame inrichting en beheer openbare ruimte), Groen & Water (klimaatadaptatie) en Facilitaire diensten (duurzame inkoop). Naast zelf doen verschuift onze inzet naar het zelf laten doen.

Maatschappelijk effect

In 2045 willen we een energieneutrale gemeente zijn. Nijmegen voorziet daarbij zelf in zijn stedelijke energiebehoefte met duurzame energie. Deze doelstelling moet resulteren in het tegengaan van de ‘Nijmeegse bijdrage’ aan de mondiale klimaatverandering die een bedreiging vormt voor onze veiligheid, voedselvoorziening, biodiversiteit, waterhuishouding, maar ook onze economie. De stijging van de energielasten voor Nijmegenaren wordt hiermee beperkt.

Daarnaast willen we vanuit de bestaande wet- en regelgeving de gewenste basis milieukwaliteit waarborgen, zodat de inwoners van Nijmegen nu en in de toekomst in een gezonde en veilige leefomgeving kunnen verkeren. Inbreuken hierop voorkomen we zoveel mogelijk. Concreet betekent dit dat we met dit wettelijke instrumentarium de overlast en hinder beperken, de veiligheid verhogen, en een optimale bodemkwaliteit en goede luchtkwaliteit realiseren.

Nijmegen klimaat- en energieneutraal

Wat willen we bereiken

In 2045 zijn we een energieneutrale (zelfvoorzienend) gemeente (raadsbesluit 27 april 2011, vaststelling Duurzaamheidsagenda).

De eigen organisatie is klimaatneutraal in 2015 en energieneutraal in 2030.

In deze coalitieperiode (2010-2014) gaan we onverminderd door deze doelstellingen te bereiken. We zetten conform de Duurzaamheidsagenda in op 5 sporen:

 • Energieneutrale stad: forse energiebesparing van de gebouwde omgeving (3% per jaar, met 2% als ondergrens) en de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (15% in 2020).
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling: klimaatbestendige stad, nieuwbouwplannen.
 • Duurzame economie: bedrijventerreinen, groene economie, werkgelegenheid.
 • Duurzame mobiliteit: logistiek, energietransitie in mobiliteit, meer en beter openbaar vervoer.
 • Klimaatneutrale organisatie: bereikt in 2015.

Wat hebben we bereikt

Binnen de vijf sporen hebben we afgelopen jaar projecten opgezet en uitgevoerd in samenwerking met onze partners. We hebben gewerkt aan verdere integratie van het duurzaamheidaspecten in projecten en processen.

Indicatoren:

1.0 energiebesparing stad t.o.v. 2008:

Het fossiele energieverbruik van de stad Nijmegen is over de periode 2008-2012 met 7% afgenomen. Het energieverbruik van particulieren (huishoudens) nam in deze periode met 6,5% gelijkmatig af, ondanks de bevolkingsgroei .

1.1 CO2 emissie eigen organisatie (ton/jr):

De gegevens van 2013 hebben we nog niet, wel die van 2012. Volgens de CO2 footprint was in 2012 de CO2 uitstoot 1329 ton. Dat is een daling ten opzichte van het jaar daarvoor. De tussentijdse doelstelling halen we en we liggen goed op koers om de doelstelling in 2015 te halen. Met de komst van een energieregistratie- en monitoringsysteem begin 2014 krijgen we het komende jaar een betrouwbaarder beeld van ons energieverbruik. Op het moment dat we dit hebben bepalen we opnieuw het uitgangspunt voor deze indicator.

1.2 Energiebesparing eigen organisatie (t.o.v. 2008):

In 2013 kregen we de gegevens van ons eigen energieverbruik van 2012. Voor het eerst hebben we energie in onze kantoren, accommodaties en openbare ruimte bespaard (2,25%) ten opzichte van het startjaar 2008. De investeringen in het verduurzamen van de panden van afgelopen jaren lijken dus een trendbreuk te hebben veroorzaakt.

 1. 10 MW windenergie:

In de structuurvisie zijn zoekzones voor windenergie opgenomen. Voor de locatie A15 in de Grift is een bestemmingsplanprocedure gestart, die in 2014 doorloopt. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie is met een participatie- en wervingsprocedure voor deze windmolens begonnen. Ook de windmetingen, waarmee de business case voor de windturbines beter onderbouwd kunnen worden , zijn gestart en worden in 2014 afgerond.

De Crisis & Herstelwet maakt het plaatsen van kleine windturbines mogelijk. Hiervoor hebben we een handreiking opgesteld.

 1. Verhoging percentage corporatiewoningen met label A of B of verbetering met 2 labelsprongen:

In 2012 had 19% van de corporatiewoningen een label A of B. Cijfers over 2013 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Deze cijfers volgen bij de monitoring van prestatieafspraken in het eerste deel van 2014.

 1. Aantal particuliere woningen energiezuinig door Energieaanpak particuliere woningen:

Net als vorig jaar was de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen een succes, ook al zijn de voorwaarden sinds mei 2013 aangepast. In totaal hebben ruim 1.300 particulieren hun woning verduurzaamd met behulp van onze subsidie. We hebben ruim €1 miljoen aan subsidie uitgekeerd en daarvoor hebben mensen €7 miljoen geïnvesteerd. Nog eens ruim 1.000 mensen hebben gebruik gemaakt van de subsidie woningisolatie van de provincie Gelderland, een regeling die wij uitvoeren.

 1. Percentage duurzaam inkopen:

We kopen voor 94% duurzaam in, aldus het monitoringsinstrument van AgentschapNL van 2010. De gegevens van 2012/2013 hebben we nog niet ontvangen. In deze monitoring worden alle aanbestedingen van meer dan € 100.000,- voor diensten en leveringen, en meer dan € 500.000,- voor werken, meegenomen. Opdrachten onder deze drempelwaarde vallen buiten de monitoring omdat hier centraal geen gegevens over duurzaamheid worden bijgehouden. Verder hebben we de Duurzaamheidladder, de door ons ontwikkelde methodiek voor duurzaam inkopen en aanbestedingen toegepast.

Indicatoren

Nijmegen klimaat- en energieneutraalRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.0 Energiebesparing stad (t.o.v. 2008) 7%6%nog niet bekend
1.1 CO2 emissie eigen organisatie (ton/jr) 13292000nog niet bekend
1.2 Energiebesparing eigen organisatie (t.o.v. 2008) 2,25%4%nog niet bekend
1.3 10 MW windenergie bp vernietigdbp in procedurebp in procedure
1.4 Percentage corporatiewoningen met label A of B of verbeterd met 2 labelsprongen 19%20%nog niet bekend
1.5 Aantal particuliere woningen energiezuinig door Energieaanpak particuliere woningen 80010001332
1.6 Percentage duurzaam inkopen 94%75-100%94%

Wat hebben we ervoor gedaan

Onze speerpunten:

• Power2Nijmegen

In Power2Nijmegen werken marktpartijen, maatschappelijke organisatie, particulieren en overheden gezamenlijk aan een transitie van fossiele- naar duurzame energie. Op dit moment zijn er zo’n 200 deelnemers die zo’n 60 organisaties vertegenwoordigen. Hoe Nijmegen energieneutraal wil worden is vastgelegd in de Power2Nijmegen routekaart 2045.

Royal HaskoningDHV en Gemeente Nijmegen voeren gezamenlijk het programmamanagement over Power2Nijmegen. Onder het programma vallen nu zo’n dertig verschillende projecten, variërend van een energieneutraal bedrijventerrein tot de herbouw van een historische schipmolen die energie opwekt uit de stroming van de Waal

 • Duurzame energievoorziening Waalsprong en Waalfront :

Er is een start gemaakt met de fysieke aanleg van het warmtenet. De eerste 4.000 nieuwbouwwoningen in de Waalsprong en het Waalfront worden in 2015 voorzien van een duurzame warmtevoorziening. Ook zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om ook delen van de bestaande stad (de campus en het bezit van de woningcorporaties) op het warmtenet aan te sluiten. Samen met de provincie en stadsregio bekijken we ook de mogelijkheden om het warmtenet regionaal door te trekken richting Bergerden en Arnhem.

•Duizenden woningen energiezuinig :

Net als vorig jaar was de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen een succes, ondanks de wijzigingen in de subsidievoorwaarden die in mei 2013 van kracht zijn. Helaas is de stichting Het Groene Hert failliet gegaan. Dit was de plek waar bewoners informatie over energiebesparing en subsidie kregen en bedrijven zich konden profileren. Een lening bleek onvoldoende om een tijdelijk liquiditeitstekort te kunnen overbruggen.

We hebben inmiddels het besluit genomen deze loketfunctie zelf ter hand te nemen, inclusief een Waterservicepunt.

•EMT (Energie, Milieu en Technologie) en solar:

In Nijmegen werken 6.400 mensen in de EMT-sector verdeeld over 300 bedrijven. Bedrijven werken steeds vaker samen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld binnen het Nijmeegs Energie Convenant, of op bedrijventerrein TPN West waar de bedrijven een energieneutraal bedrijventerrein willen realiseren.

Veel van de investeringen in energiebesparing bij huishoudens landen bij regionale bouw-, isolatie- en zonne-energiebedrijven.

Mede dankzij onze subsidieregeling liggen er inmiddels meer dan 15.000 zonnepanelen in Nijmegen.

In het SER Energieakkoord is de sluiting van de kolencentrales per 2016 aangekondigd waaronder die van GDF Suez in Nijmegen. GDF Suez bekijkt de mogelijkheden om de locatie te herontwikkelingen voor een “energy park” en voor het opwekken van lokale en duurzame energie.

•Groene Hub :

We maken ons sterk om het rijden op groen gas in de regio te stimuleren. In april hebben we met acht partners uit de regio (de provincie, de stadsregio (wordt trekker) en de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Lingewaard, Beuningen, Duiven en Renkum) een convenant getekend om in de komende jaren biobased economy te ontwikkelen en energietransitie te realiseren. Dat gebeurt onder andere door groen gas te produceren, alternatieve brandstoffen voor mobiliteit te ontwikkelen en transport en kennis te delen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met de ondertekening van het convenant heeft Nijmegen het projectleiderschap overgedragen aan de stadsregio.

Het project De Groene Hub zorgt voor duurzame mobiliteit in onze regio. In juni is de vergistingsinstallatie van de ARN b.v. in gebruik genomen. Groen gas kan worden gemaakt uit biomassa (zoals gft of rioolslib) of uit windenergie (power2gas). Bij ARN b.v. wordt het gft-afval vergist tot groen gas voor de bussen van Breng. Tijdens de ingebruikname is een symposium over de circulaire economie georganiseerd. De markt heeft belangstelling om in duurzame technologie te investeren.

Verder loopt het onderdeel duurzame logistiek en stedelijke distributie parallel hieraan en

wordt voortgezet via het rijksprogramma Beter Benutten / Slim Werken /

Goederenvervoer. In december hebben 5 bedrijven de regionale prijsvraag gewonnen

voor hun logistieke concepten, waarvan 3 Nijmeegse initiatieven (pakketadres

Binnenstadservice.nl, distributie met elektrische voertuigen van Combipakt en overslag bij

de Grift.)

Tot slot werken we in Euregionaal verband samen met Radboud Universiteit, Nordrhein Westfalen en universiteit Duisburg - Essen aan gecoördineerde inzameling en hoogwaardige verwerking van biomassa uit landschapsbeheer.

Naast deze speerpunten kent het uitvoeringsprogramma klimaat allerlei andere activiteiten die bijdragen aan het realiseren van onze klimaatdoelstellingen:

 • we geven op verschillende manieren voorlichting over energiebesparing en bij nieuwbouwprojecten zetten we in op duurzaam en energiezuinig bouwen.
 • we nemen duurzaamheidscriteria op bij alle aanbestedingen;
 • we gebruiken de Nijmeegse principes van duurzame stedelijke ontwikkeling bij ruimtelijke ontwikkelingen; duurzaamheid is als een van de leidende principes verankerd in de in 2013 vastgestelde Structuurvisie. We werken aan klimaatadaptatie (o.a. de dijkteruglegging) en zoeken de samenwerking met de Rijksoverheid en Provincie op dit thema. We verlengen het Europees project  Future cities met één jaar en nemen deel aan de European Green Capital Award.
 • op basis van de discussienota “Nijmegen een stad om op te eten” promoten we sinds dit jaar stadslandbouw en faciliteren we bewoners.
 • In 2013 is er eindelijk meer duidelijkheid gekomen over handhaving bij supermarkten op het al dan niet afdekken van koelmeubelen. In een eerste advies heeft Stichting Advisering Bestuursrechtspraak aangegeven dat afdekking een algemeen aanvaarde maatregel is. Hierop heeft de Lidl haar bezwaar ingetrokken en is inmiddels ook al begonnen met het afdekken het koelmeubilair in de winkel.

Nog een kleine terugblik op de zorginstellingen: in 2011 zijn we begonnen met het aanschrijven op energiebesparende maatregelen. Hierop hebben de instellingen zelf aangegeven binnen welke termijnen de maatregelen werden gerealiseerd. Tijdens steekproeven afgelopen jaar bleek dat de maatregelen keurig zijn doorgevoerd.

Speerpunt van de controles in 2013 waren de winkels aan de meubelboulevard in de Brabantse Poort. Hieruit bleek dat al veel maatregelen, voor zover van toepassing, met betrekking tot verwarming en ventilatie waren genomen alleen dat er in het type verlichting nog veel winst te behalen is. Hiervoor lopen nu aanschrijvingen.

Bevorderen kwaliteit leefomgeving

Wat willen we bereiken

We bevorderen de kwaliteit in de leefomgeving door huidige knelpunten met betrekking tot geluid en lucht aan te pakken en knelpunten in de toekomstige situatie te voorkomen. Ondanks autonome ontwikkelingen willen we de geluidoverlast in de buurt door wegverkeer niet laten toenemen. Zo kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in Nijmegen op een verantwoorde manier mogelijk maken.

De hierna genoemde indicatoren voor geluidoverlast en stank worden tweejaarlijks via de stadmonitor gemeten. De indicator voor luchtkwaliteit (normoverschrijding stikstofoxide (NO2) wordt jaarlijks gemonitord

Wat hebben we bereikt

Geluid:

 • Actieplan Geluid 2013-2018 (project EU-omgevingslawaai);

Op grond van de Europese regelgeving is de gemeente Nijmegen verplicht om geluidbelastingskaarten en een actieplan voor omgevingslawaai te maken. Op basis van de eerder vastgestelde geluidkaarten hebben we in 2013 het Actieplan geluid 2013-2018 vastgesteld.

 • Gevelisolaties;

Het ministerie heeft een saneringslijst vastgesteld met woningen die in aanmerking komen voor geluidwerende voorzieningen. In 2013 hebben we met ISV-3 gelden 56 woningen gesaneerd.

Luchtkwaliteit:

Belangrijke vervuilingsbronnen van de lucht zijn het wegverkeer (met name het vrachtverkeer) en de scheepvaart. In 2013 heeft I&M aan de hand van berekeningen gerapporteerd over de luchtkwaliteit in Nijmegen in 2012 (Monitoringstool 2013). De luchtkwaliteit wordt wettelijk beoordeeld aan de hand van de aanwezige waarden voor fijn stof en stikstofdioxide.

Er is in Nijmegen geen sprake van overschrijding van grenswaarden voor fijn stof (PM10).

De grenswaarden voor stikstofdioxide worden in 2015 wettelijk van kracht. Er wordt nu jaarlijks met behulp van modellen getoetst wat de huidige waarde is voor stikstofdioxide en er wordt met prognoses getoetst wat de waarde voor stikstofdioxide met de huidige inzichten in 2015 zal zijn. Er heeft in de loop van 2011 een algehele revisie van de verkeersmodellen voor Nijmegen plaatsgevonden. Vanaf 2013 worden de verkeersmodellen jaarlijks geactualiseerd. Door vertraagde woningbouw in de grote ontwikkelingsgebieden in Nijmegen (m.n. Waalsprong) zijn de verkeersintensiteiten lager t.o.v. de voorgaande verkeersmodellen. 

De grenswaarde voor stikstofdioxide is in 2012 overschreden op 1,2 km. Dat was 0,8 km in 2011,; 5,4 km in 2010 en in 2009 6,4 km. Ook door scheepvaart op de Waal zijn er nog overschrijdingen van grenswaarden. Deze bevinden zich echter alleen binnen de rivierbedding en niet op de oevers.

Sinds 2011 wordt voor 2015 voorspeld dat er in 2015 geen overschrijdingen voor NO2 meer aanwezig zullen zijn.

Voorgaande geeft geen garantie dat in het maatgevende jaar 2015 geen overschrijdingen van grenswaarden meer aanwezig zijn. Ruimtelijke ontwikkelingen in de komende jaren en ongunstige meteorologie kunnen, alhoewel dit niet wordt verwacht, alsnog voor overschrijdingen zorgen. Ook vanwege gezondheid van burgers blijft het gewenst maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

We hebben de luchtkwaliteit in Nijmegen op een aantal relevante locaties gemeten. Uit de resultaten bleek dat de luchtkwaliteit door het gebruik van aardgasbussen voor het stadsvervoer aanzienlijk is verbeterd.

Indicatoren

Bevorderen kwaliteit leefomgevingRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 Percentage geluidsoverlast in buurt door wegverkeer 21%<45%nog niet bekend
2.2 Aantal km wegvak met overschrijding grenswaardestikstofdioxide (NO2) 1,2 km<1,0 kmnog niet bekend
2.3 Percentage waar men stank of vieze lucht ervaart in de buurt 18%<20%nog niet bekend

Aantal km met overschrijding NOx (wordt jaarlijks gemonitord);

We constateren een dalende trend. Sinds 2012 (resultaten uit 2011) waren geen overschrijdingen meer aanwezig. In 2015 mogen we conform de wetgeving de grenswaarde niet meer overschrijden.

Geluid:

Geluidsoverlast (wordt 2-jaarlijks gemeten en opgenomen in de Stadsmonitor: 2013 is nog niet bekend);

% Nijmegenaren dat in 2009 aangeeft dat er thuis geluidsoverlast wordt ervaren: 46%

% Nijmegenaren dat in 2009 aangeeft dat er thuis geluidsoverlast wordt ervaren ten gevolge van wegverkeer: 21%.

% Nijmegenaren dat in 2011 aangeeft dat er thuis geluidsoverlast wordt ervaren: 53%

% Nijmegenaren dat in 2011 aangeeft dat er thuis geluidsoverlast wordt ervaren ten gevolge van wegverkeer: 21%.

Toelichting: de toename van de ervaren geluidsoverlast in 2011 ten opzichte van 2009 komt niet door het wegverkeer (want die blijft gelijk), maar vooral door brommers/scooters, jongeren en evenementen.

Geur:

Stankoverlast (wordt 2-jaarlijks gemeten en opgenomen in de Stadsmonitor: 2013 nog niet bekend);
% Nijmegenaren dat in 2011 aangeeft dat er thuis stankoverlast wordt ervaren: 18%
Uit 2012 en 2013 zijn er nog geen gegevens beschikbaar gekomen.
Toelichting: Stankoverlast wordt steeds minder bepaald door wegverkeer, hoewel dit nog wel een bepaalde rol speelt. Als bronnen van stankoverlast komen in 2011 sterker dan in 2009 naar voren: barbecue/open vuren, hondenpoep, riolering en gft-containers. Het aandeel van bedrijven als bron van stankoverlast is hetzelfde gebleven. In 2012 zijn twee belangrijke bedrijfsmatige geurbronnen verdwenen: Henri van de Bilt en Heinz.

Wat hebben we ervoor gedaan

Geluid

 • In 2013 hebben we het Actieplan Geluid 2013-2018 vastgesteld.
 • We hebben gevelisolatieprojecten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma uitgevoerd.
 • We toetsten alle ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersplannen aan de wet Geluidhinder en het gemeentelijk geluidsbeleid.
 • We hebben geluidzonebeheer uitgevoerd op de vijf gezoneerde industrieterreinen: De Grift (Waalsprong), Nijmegen-west/Weurt, Winkelsteeg en betonindustrie De Hamer.
 • Voor de horeca en evenementen in de open lucht is speciaal beleid waar we uitvoering aan gaven, respectievelijk: Festiviteitenregeling en Geluidsbeleid voor evenementen in de open lucht.
 • Ook voor bouwlawaai is er speciaal beleid; ook hieraan hebben we uitvoering gegeven.
 • We hebben de motie 'Nijmegen West wil groene buffer' uitgevoerd. In 2013 zijn we begonnen met geluid- en luchtmetingen langs de Energieweg om de gevolgen van de openstelling van de Oversteek te monitoren. Deze monitoring zal 5 jaar duren.

Luchtkwaliteit

In januari 2010 is het tweede uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit 2010 t/m 2014 vastgesteld. In 2013 is o.a. aan de volgende maatregelen uit dit uitvoeringsprogramma gewerkt;

 • Schoner openbaar vervoer: de stadsbussen rijden al vanaf 2010 op aardgas en vanaf 2013 ook op groen gas. Vanaf 2013 rijden de streekbussen op groen gas. Enkele buslijnen vallen onder grensoverschrijdende concessies en rijden nog niet op schone brandstoffen. We hebben invloed uitgeoefend op concessiehouders om over te stappen op schonere brandstoffen. Overstap van aardgas naar groen gas is in gang gezet door o.a. het project Groene Hub dat IKS-subsidie van het rijk heeft gekregen. Hiermee gaan we een belangrijke stap zetten in de richting van klimaatneutraal openbaar vervoer in de regio.
 • LNG voor vrachtverkeer: In 2010 heeft gemeente Nijmegen zich aangesloten bij een consortium van provincie en Stadsregio om vrachtverkeer op LNG te bevorderen. Als uitvloeisel hiervan heeft in 2012 een Nijmeegs transportbedrijf 5 vrachtwagens op LNG aangeschaft.
 • Schoon eigen wagenpark: we hebben inmiddels 48 gemeentelijke voertuigen die rijden op groen gas.
 • Schone taxi’s: we hebben de subsidieregeling "onderhoudskosten aardgastaxi's" uitgevoerd. Er rijden door onze subsidie nu 34 taxi’s op aardgas in de regio Nijmegen. De aanvraagtermijn voor nieuwe subsidies is medio 2013 verstreken, nieuwe aanvragen zijn daardoor niet meer mogelijk.
 • Meetprogramma NO2 en fijn stof: Voor het monitoren van de luchtkwaliteit hebben we op diverse relevante locaties in Nijmegen meetstations. De meetresultaten van 2013 laten een algemene dalende trend zien.
 • Dynamisch verkeersmanagement op Prins Mauritssingel: Ombouw van de PMS (incl. dynamisch verkeersmanagement) is uitgevoerd. Daarnaast hebben we advies ingebracht ten behoeve van het dynamisch verkeersmanagement voor de zogenaamde doorstroomroute (waar de PMS onderdeel van uit maakt). Evaluatie van beide projecten vindt medio 2014 plaats.
 • Schone binnenvaart: In 2012 hebben we toezeggingen gekregen voor extra middelen uit het NSL voor het verschonen van de scheepvaart (1,65 miljoen euro). De aanleg van walstroom op de Waalkade (5 ton) is meegenomen in de aanbesteding van de damwand. Verdere maatregelen zijn o.a. schonere motoren (door nabehandeling of door aardgas als brandstof) en een vulpunt voor vloeibaar gas (LNG). De damwand is in uitvoering en wordt volgens planning in de eerste helft van 2014 inclusief walstroom opgeleverd.
 • Lespakket luchtkwaliteit: In 2012 en 2013 is door Nijmeegse scholen gebruik gemaakt van het door ons ontwikkelde lespakket 'luchtkwaliteit'.
 • E-scooters: In 2013 is een subsidieregeling voor e-scooters in samenwerking met gemeente Arnhem en Stadsregio gestart. Met deze subsidie worden bedrijven uit Nijmegen en particulieren uit of werkzaam in Nijmegen gestimuleerd een e-scooters aanschaffen. De subsidieregeling is in 2013 gestart voor bedrijven en vanaf juni opengesteld voor particulieren. Eind 2013 waren er 17 aanvragen van bedrijven en 35 aanvragen van particulieren.
 • Oplaadpunten voor elektrisch vervoer: In 2013 is het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s uitgebreid tot 16 punten op strategische locaties in de stad. Daarvan zijn 3 oplaadpunten in parkeergarages. Stichting E-laad exploiteert en beheert deze oplaadpunten.

Nijmegen-West Weurt

Het Milieuprogramma Nijmegen-West Weurt is na de afronding van het programma in 2010 in beperkte vorm voortgezet (zonder formeel programma), omdat bedrijven, bewoners- en milieuorganisaties de behoefte hebben geïnformeerd te blijven over de milieukwaliteiten over het gebied, zeker omdat de bouw van de Oversteek, de ontzanding Beuningse Plas, en de bouw en sloop in het Waalfrontgebied dichterbij komen.
We stellen veel milieu-informatie beschikbaar op de website westenweurt.nl.

Aanpak bodemverontreiniging

Wat hebben we bereikt

In 2013 zijn er tientallen bodemsaneringen uitgevoerd. Daarmee hebben we mogelijke volksgezondheidsrisico’s terug gebracht en verspreidingsrisico’s beperkt. Wij voeren zelf saneringen uit op het Mercuriuspark, voormalig bedrijventerrein Lent (Thermionterrein), Voorzieningenhart Waterkwartier. Ook hebben we ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt zoals woningbouw, maar ook zijn er veel saneringen uitgevoerd voor de realisatie van projecten binnen Nijmegen Omarmt de Waal zoals de Waalkade en in de Dijkteruglegging.

We hebben alle bodemsaneringen die zijn uitgevoerd minimaal één keer integraal gecontroleerd op alle bodemaspecten en bij de Dijkteruglegging is wekelijks toezicht gehouden en hebben we meegedacht om problemen met bodemverontreiniging op te lossen.

Indicatoren

Aanpak bodemverontreinigingRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
3.1 Ernstig verontreinigde locaties met humane risico's zijn beheerst in 201550%75%75%

Indicator 2013: in 2013 hebben we de doelstelling om 75% van de locaties met humane risico’s te beheersen, gehaald.

Wat hebben we ervoor gedaan

 • We hebben uitvoering gegeven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het Convenant Bodem. Zo hebben we voor de ondergrond onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om gebiedsgericht grondwaterbeheer op te zetten.
 • Bodemsaneringen mogen geen belemmering vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. In 2013 hebben we 22 beschikkingen opgesteld en afgehandeld. Daarnaast hebben we 44 meldingen in het kader van BUS beoordeeld.
 • T.b.v. ruimtelijke projecten (stedelijke ontwikkeling) hebben we voor de Dijkteruglegging saneringen uitgevoerd, en saneringen ten behoeve van infrastructurele projecten in de Waalsprong.
 • Om in 2015 de risico’s van alle spoedeisende locaties met ernstige bodemverontreiniging te hebben beheerst dan wel te hebben gesaneerd is de bodemsanering Mercuriuspark het tweede jaar ingegaan en is het 4e jaar van de grootschalige grondwatersanering Philips Waalsprong uitgevoerd. Hiermee zetten we, met behulp van de inzet van ISV-gelden, belangrijke stappen om indicator 3.1 te realiseren. In juli 2013 hebben we een definitief overzicht aangeleverd aan I&M van de spoedlocaties.
 • Zorgplicht. In 2013 zijn 5 nieuwe bodemverontreinigingen gemeld. Op twee locaties is de verontreiniging gesaneerd, de overige 3 zijn nog in uitvoering (o.a. monitoring).
 • Energiebesparende mogelijkheden van de ondergrond. We hebben een saneringsonderzoek uitgevoerd om te beoordelen op welke wijze een aantal grootschalige grondwaterverontreinigingen kunnen worden aangepakt/beheerst en de mogelijkheden verkend om dit te combineren met vormen van energiebesparing in de ondergrond (bodemenergie). Ook zijn we gestart met een verkenning van de mogelijkheden om, de onttrekkingsputten van het waterwingebied Nieuwe Markt (dit waterwingebied sluit in 2015) te benutten voor koude levering. Op de Dag van de Duurzaamheid zijn de kansen verkend met externe partijen om een Koudenet in de Spoorzone en UMC aan te leggen.
 • We voeren de nieuwe AmvB Bodemenergie uit, die op 1 januari 2013 in werking is getreden. We hebben de eerste melding voor de aanleg van een gesloten systeem binnen.
 • Met Provincie hebben we mogelijkheden van samenwerking en gegevensuitwisseling van open en gesloten systemen van bodemenergie verkend.

Beperken hinder bedrijfsmatige activiteiten

Wat hebben we bereikt

Per 1 april 2013 worden de integrale bedrijfscontroles verricht door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In 2013 hebben we 365 integrale bedrijfscontroles uitgevoerd. Daarmee hebben we mogelijke de risico’s en hinder van bedrijfsmatige activiteiten op de leefomgeving tot een minimum beperkt. We hebben hierbij rekening gehouden met de belangen van bedrijven die gebaat zijn met een goede dienstverlening en geen last willen hebben van onnodige regeldruk.

Indicatoren

Beperken hinder bedrijfsmatige activiteitRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
4.1 Uitgevoerde geplande bedrijfsbezoeken80%>90%85%

Indicator 2013: in 2013 hebben we de doelstelling om meer dan 90% van de geplande controles uit te voeren niet gehaald (85%). Reden hiervoor zijn de grote proces- en organisatie-inspanningen die zijn verricht door medewerkers bij de oprichting van / overgang naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Wat hebben we ervoor gedaan

 • We hebben 12 omgevingsvergunningen met de activiteit milieu verleend (uitgebreide procedures voor oprichting en verandering van de inrichting of revisie van de vergunning) (2012: 10).
 • We hebben daarnaast 9 omgevingsvergunningen verleend met een verkorte procedure (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets en verandering zonder milieugevolgen) (2012: 14)
 • We hebben 108 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit beoordeeld (2012: 107).
 • We hebben 365 bedrijfscontroles uitgevoerd (85% van de planning).
 • We voldoen voor 100% aan de landelijke handhavingscriteria.
 • We hebben bij de 2 Brzo-bedrijven onder bevoegd gezag van Nijmegen Brzo-inspecties uitgevoerd.
TODO: Navigatie

Wat heeft het gekost

Klimaat & EnergieBegroting primitiefBegroting dynamischRekening 2013 Verschil Bdyn - rek
* € 1.000,-
Financiële lasten per product
Klimaat3.5333.1773.320-143
Milieubeheer Bedrijven1.7361.2721.22746
Geluid616635505130
Lucht505670350320
Bodem1.6471.7061.67036
Totaal lasten per product8.0387.4607.071388
Financiële baten per product
Klimaat-904-517-822305
Milieubeheer Bedrijven-1050-1515
Geluid-55-125-96-29
Lucht-234-489-178-311
Bodem-83-228-24618
Totaal baten per product-1.382-1.359-1.357-2
Totaal Klimaat & Energie6.6566.1005.714386

Toelichting financiën

Op het programma Klimaat & Energie is een totaal eenmalig voordeel ontstaan van 0,4 miljoen euro. Dit is geheel veroorzaakt door lagere lasten, vanwege vertraging in de uitvoering van geluidsisolatie aan woningen en vanwege vertraging bij de aanleg van walstroom aan de Waalkade.

De gemelde afwijkingen zijn niet structureel.

Begrotingsrechtmatigheid

Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1022 Klimaat & Energie
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveauBesluit datumagenda puntBatenLastenSaldo
Primitief-1.3828.0386.656
Wijzigingen22-578-556
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRNRaad26 jun '1390/20131033.9224.025
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering BrandweerRaad26 jun '1390/2013-10-10
BW-01250 Aanleg walstroom Raad17 apr '1342/2013-4704700
BW-01263 Voorjaarsnota 2013Raad26 jun '1390/201370-700
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallastenRaad26 jun '1390/201300
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad26 jun '1390/20132-6-4
BW-01275 Uitvoeringsplan Verduurzaming VastgoedportefeuilleRaad29 mei '1385/2013-100-100
BW-01288 Najaarsnota 2013Raad20 nov '13143/2013-31537964
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad20 nov '13143/2013632-5.163-4.531
Totaal 1022 Klimaat & Energie   -1.3597.4606.100

Risico's

De belangrijkste onderkende risico’s doen zich voor op het gebied van milieuvergunningverlening/handhaving, geluid & lucht en bodem:

 • Juridische en/of aansprakelijkheidskosten na calamiteiten/incidenten die zich hebben voorgedaan naar aanleiding van hiaten in de uitvoering van milieuvergunning-verlening en handhaving,
 • Indien Nijmegen niet zou voldoen aan de (toekomstige) Europese en nationale milieu-eisen op het gebied van geluid en lucht, kan dit leiden tot beperkingen voor de toegestane ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dit risico betreft met name het gebied van de grondexploitatie.
 • Een grondsanering en/of grondverplaatsing, waarbij vooraf geen melding heeft plaatsgevonden, kan leiden tot milieuvervuiling in de gemeente.

In 2013 hebben zich geen concrete gevallen hiervan voorgedaan. Ter beperking van de genoemde risico’s hebben we niettemin de volgende maatregelen getroffen:

 • We zorgen dat de milieuvergunningverlening en handhaving continu op een adequaat niveau is,
 • In 2010 is een start gemaakt met de uitvoering van de EU-richtlijn omgevingslawaai (hiervoor ontvangen we extra rijksmiddelen),
 • Doordat uitvoering wordt gegeven aan een nationaal luchtplan, heeft Nederland van Brussel uitstel gekregen tot 2015 om te voldoen aan de Europese stikstofnormen,
 • De bodemhandhavingscapaciteit is op de afgesproken sterkte gebracht.


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.