Programma Citymarketing & Externe betrekkingen

Omschrijving

Het programma Citymarketing & Externe betrekkingen stuurt op activiteiten en maatregelen waarmee Nijmegen zijn positie in het nationale en internationale krachtenveld kan versterken. Een sterke positie is nodig om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen van Europa, rijk en provincie; het gaat om de Europese structuurfondsen, nationale en provinciale middelen voor het Grotestedenbeleid en projectsubsidies voor onze stedelijke ontwikkeling. Met die middelen kan Nijmegen beleidsdoelen en projecten realiseren. Daarmee ligt er een sterke relatie tussen het programma Citymarketing & Externe betrekkingen en andere gemeentelijke programma’s.

Om medewerking te verkrijgen van Europa, Rijk en provincie brengen we de Nijmeegse belangen goed en gestructureerd onder de aandacht. Waar mogelijk sluiten we aan op belangen die op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen.

Daarvoor nemen we initiatieven op het vlak van externe oriëntatie, subsidieacquisitie, gerichte lobby en public affairs. We zorgen er voor dat ons evenementenbeleid maximaal bijdraagt aan een positief stedelijk imago. Ten behoeve van promotie en citymarketing werken we samen met lokale en regionale partners aan een nationaal en internationaal in het oogspringend stedelijk profiel. Naast historische stad gaan wij het merk Nijmegen nog meer laden als een dynamische kennisstad, waar veel (loop)sport, groen en cultuur te vinden is en die onderscheidende en innovatieve bouwprojecten kent. We participeren actief in netwerken en onderhouden intensieve contacten met bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties om de voor onze lobby noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen.

Voor het realiseren van doelen en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden werken we samen met lagere en hogere overheden, bedrijven en (kennis)instellingen op nationaal en internationaal niveau.

Maatschappelijk effect

Wij bevorderen dat onze inspanningen op het vlak van citymarketing en externe betrekkingen meerwaarde opleveren voor onze andere gemeentelijke programma’s, voor maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers. Daarnaast wordt hiermee een bijdrage geleverd aan een sterker vestigingsklimaat. De opbrengst is een grotere betrokkenheid van Europa, rijk en provincie bij Nijmeegse plannen en ontwikkelingen met als effect inhoudelijke en financiële steun. Daarnaast willen we met Nijmegen en Nijmeegse ontwikkelingen vaker en positief in het nieuws komen, en streven we succesvolle evenementen na.

(Internationale) samenwerking en public affairs

Wat willen we bereiken

We beogen een grote betrokkenheid, inhoudelijk en financieel, van Europa, rijk en provincie bij Nijmeegse plannen en ontwikkelingen. De Nijmeegse belangen brengen we goed en gestructureerd onder de aandacht. Waar mogelijk sluiten we aan op belangen die op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen. Daarvoor ondernemen we activiteiten op het vlak van externe oriëntatie, subsidieacquisitie, gerichte lobby en public affairs.

Wat hebben we bereikt

In 2013 hebben we in de samenwerking met de provincie financiële ondersteuning gekregen voor meerdere Nijmeegse projecten via het contract Stad en Regio en via de Robuuste Investeringsimpuls, waaronder de renovatie van de Vereeniging, de herontwikkeling van de Waalkade en de restauratie van de St Stevenskerk. In samenwerking met de EuregioRijn Waal is financiële ondersteuning verworven voor Nijmeegse projecten vanuit het Europese structuurfonds Interreg IVA, o.a. voor de Liberation Route.

De vier grote Gelderse steden (Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen) hebben hun samenwerking versterkt om hun lobbykracht te vergroten en zijn samen opgetrokken, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen met de provincies Gelderland en Overijssel en de Overijsselse steden bij het opstellen van een nieuw Operationeel Programma EFRO voor het Landsdeel Oost.

Eind 2013 is aan de raad de kadernota Europa "Onbegrensd en onbevangen" voorgelegd.

Nijmegen was ook in 2013 een actief lid van de G32 en heeft zich met name rondom de wet- en regelgeving van het Rijk in zake de decentralisaties in het sociale domein laten gelden, bijvoorbeeld tijdens Algemene Leden Vergaderingen van de VNG.

In 2013 is voortgegaan met de transitie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen naar nieuwe vormen van regionale samenwerking na het verdwijnen van de wgr-plus status in 2015. Met de buurgemeenten in het Rijk van Nijmegen is overeenstemming bereikt over het instellen van een modulaire gemeenschappelijke regeling.

Indicatoren

n.v.t.

Promotie

Wat willen we bereiken

Met promotie, wij spreken liever van citybranding en -marketing, willen we door bijzondere en nieuwswaardige projecten en activiteiten het merk Nijmegen niet alleen neerzetten als historische stad, maar ook als dynamische kennisstad, waar veel (loop)sport, groen en cultuur te vinden is. Daarbij gebruiken wij ook de onderscheidende en innovatieve bouwprojecten die in uitvoering zijn. Het beeldmerk en de slogan Altijd Nijmegen is daarbij de pay off.

Wat hebben we bereikt

Op basis van het uitvoeringsprogramma Citymarketing 2013-2014 hebben we samen met partners in de stad verder invulling gegeven aan de focus van de Nijmeegse citymarketing: het profileren van Nijmegen als historische en kennisstad. We hebben onder meer de momenten benut die daarvoor de bewijsvoering leveren. De opening van De Oversteek was niet alleen een feest voor en door Nijmegen, maar heeft door middel van veel (inter)nationale publiciteit bijgedragen aan de historische profilering van Nijmegen. Ook de opening van het Heinz Innovation Center heeft nationale publiciteit gegenereerd en zorgt er mede voor dat Nijmegen als kennisstad wordt neergezet. Samen met tal van partners geven we invulling aan het vermarkten van de gebiedsontwikkeling Nijmegen omarmt de Waal. De gebiedsontwikkeling trekt veel (inter)nationaal bezoek en staat sterk in de belangstelling van de media. Zo heeft het informatiecentrum aan de Waalkade sinds de opening in het voorjaar van 2012 al een kleine 20.000 bezoekers gehad.

In 2013 is de voorbereiding gestart van uitreiking van de Vrede van Nijmegen Penning in 2014. Daartoe werken wij samen met RUN en NXP.

Wat hebben we ervoor gedaan

We hebben actief de samenwerking gezocht met bouwers en projectontwikkelaars, met kennisinstellingen, met de culturele podia en evenementenorganisatoren, met mogelijke sponsoren.

Coördinatie evenementen

Wat hebben we bereikt

1. We willen Nijmegen landelijk en regionaal positioneren als evenementenstad, en daarmee bezoek aan de stad bevorderen.

Nationaal wordt de naamsbekendheid van de stad gekoppeld aan de Vierdaagsefeesten en Vierdaagse Afstandsmarsen. In 2013, bij de 97e editie van de Vierdaagsemarsen en de 44e editie van de Vierdaagsefeesten is over de hele week een bezoekersaantal van 2.350.000 geteld. Bijna 40.000 deelnemers aan de Vierdaagsemarsen zijn de finish gepasseerd. De Vierdaagse was in 2013 weer het grootste, vrij gratis toegankelijke evenement van Nederland.

Wij gebruiken evenementen ook om het beeldmerk en slogan Altijd Nijmegen aan te koppelen of om herhalingsbezoek aan de stad te genereren. Met evenementenorganisaties hebben wij convenanten over de samenwerking afgesloten. In twee van dergelijke convenanten ( Mojo/Loc7000 en Zevenheuvelenloop) zijn ook afspraken opgenomen over gezamenlijke citymarketingactiviteiten. In de nieuwe convenanten met de Stichting De4Daagse en de stichting Vierdaagsefeesten, die we in 2013 hebben opgesteld, is citymarketing eveneens een thema waarop gezamenlijk wordt ingezet.

2.We willen met het evenementenaanbod het vestigingsklimaat en het leefklimaat van Nijmegen aantrekkelijk houden.

Met onze evenementenkalender sturen we op de spreiding van evenementen in onze stad. Daarbij nemen we de voorrangsregels, zoals die in de nota Event Full zijn vastgelegd, in acht. Met subsidies ondersteunen we evenementen waaraan we vanuit cultureel, economisch, sportief en/of sociaal oogpunt extra waarde toekennen.

We zijn gestart met de uitwerking van een locatiegebonden evenementenbeleid. Daarmee maken we enerzijds zichtbaar wat de stad te bieden heeft aan evenementenlocaties en houden we daarnaast rekening met de belasting van evenementen voor de omgeving.

3.We willen de service richting evenementenorganisatoren verbeteren.

We hebben het vergunningenproces voor evenementen ingrijpend gewijzigd en onze dienstverlening verbeterd. Organisatoren krijgen sneller en beter antwoord en worden wegwijs gemaakt in de mogelijkheden en grenzen voor evenementen.

Indicatoren

n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan

1. We willen Nijmegen landelijk en regionaal positioneren als evenementenstad, en daarmee bezoek aan de stad bevorderen.

Wij benadrukken het belang van de Vierdaagse voor de stad, door het subsidiëren van activiteiten van de Vierdaagseorganisatoren en het faciliteren bij de uitvoering van het evenement in de stad. Daarbij zoeken we steeds naar de gezamenlijkheid en naar mogelijkheden om efficiënter te zijn. We gaven daarnaast een subsidie aan de Oranjestichting en het Comité 4 en 5 mei, zodat zij zekerheid hebben over het voortzetten van hun werk.

In 2013 hebben we gewerkt aan de uitvoering en verdere uitwerking van de doelstellingen en acties uit de evenementennota “Event Full”. Daarbij hebben we extra aandacht gegeven aan duurzaamheid, toegankelijkheid en alcoholpreventie onder jongeren. In 2013 is een start genaakt met een Nijmeegs Evenementen Overleg, onder voorzitterschap van de stichting Vierdaagsefeesten. Aan het overleg nemen de organisatoren van een aantal grote Nijmeegse evenementen deel. De gemeente is daarbij ook gesprekspartner. De gemeente Nijmegen neemt in 2014 de regie over van dit overleg, dat als platform gaat dienen voor kennis- en informatie-uitwisseling en voor bredere samenwerking op een aantal thema’s.

2.We willen met het evenementenaanbod het vestigingsklimaat en het leefklimaat van Nijmegen aantrekkelijk houden.

We zijn gestart met het opstellen van locatiegebonden evenementenbeleid door in samenspraak met organisatoren, omwonenden en gemeente locatieprofielen op te stellen voor een drietal pilotlocaties. Daarnaast hebben we in kaart gebracht welke evenementenlocaties er zijn, welke evenementen er jaarlijks in Nijmegen plaatsvinden en waar knelpunten ontstaan tussen vraag en aanbod. Aan de hand van de ervaringen met de pilot-locaties ontwikkelen we in 2014 profielen voor de andere locaties en worden beleidskaders, waar nodig, aangepast.

3.We willen de service richting evenementenorganisatoren verbeteren.

In januari van dit jaar zijn we gestart met een project Dienstverlening Evenementen. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar in de vorm van quick wins, zoals het online gaan van de evenementenkalender. In 2013 is een nieuw evenementenproces ontwikkeld. We hebben één gemeentelijk aanspreekpunt voor organisatoren gerealiseerd in de vorm van een evenementenadviseur, die ook de centrale intake van vergunningaanvragen gaat verzorgen. Het evenementenvergunningenproces is vereenvoudigd. De termijn voor het aanvragen en behandelen van een vergunningaanvraag is verkort van 12 naar 8 weken. Onze APV is hierop aangepast. We werken nu meer met standaardvoorschriften en gemeentelijke flyers, waarin wordt uitgelegd waar organisatoren van evenementen rekening mee moeten houden. Daarnaast is meer coördinatie op het evenementenvergunningenproces georganiseerd.

Stedenbanden

Wat hebben we bereikt

In 2013 hebben de gemeente en de Stichting Stedenband Nijmegen Masaya in goed overleg besloten de subsidierelatie te beëindigen. De SSNM is door het uitkeren van twee jaarsubsidies ineens in de gelegenheid gesteld zich te verzelfstandigen.

De subsidierelatie met de Stichting Stedenband Nijmegen Pskov is gecontinueerd. Ter gelegenheid van haar 25-jarige bestaan en vanwege het Nederland-Rusland vriendschapsjaar is met steun van de gemeente en in het kader van het Artist in Resident project een documentaire film geproduceerd over Nijmegen-Pskov.

De Adviescommissie Gaziantep heeft in 2013 over meerdere uitwisselingsprojecten positief geadviseerd, o.a. van middelbare scholen, het mentorenproject School's Cool (dat in Gaziantep gecopieerd gaat worden).

Indicatoren

n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan

Na eerdere bezuinigingen op de stedenbanden is in 2013 de ambtelijke ondersteuning gestaakt.

Coördinatie van het stedenbeleid van rijk en provincie

Wat hebben we bereikt

De geldstromen die het rijk ter beschikking stelt in het kader van haar stedenbeleid drogen op. Het ISV eindigt per 1-1-2015. In 2013 hebben wij de ons ter beschikking staande ISV-middelen opnieuw besteed aan stadsvernieuwingsprojecten, maar ook bijvoorbeeld aan de exploitatie van de Mariënburgkapel als Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

De geldstromen die de provincie ter beschikking stelt in het kader van de Stad en Regiocontracten en later in 2013 in het kader van de robuuste investeringsimpuls hebben wij aangewend voor een aantal grote projecten als het Waalfront, de Waalkade, de renovatie van de Vereeniging.

Indicatoren

n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan

Nijmegen heeft een leidende rol gespeeld in de afstemming rondom de Stad en Regiocontracten binnen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, maar ook in het overleg van de G8, de Gelderse centrumgemeenten, met de provincie. Nijmegen heeft in 2013 mede het initiatief genomen voor het opzetten van een geregeld overleg tussen de vier grote steden in Gelderland met de provincie, met name ook om de provincie te steunen in het formuleren van een nieuw provinciaal beleid voor de steden. Nijmegen heeft meegewerkt aan een provinciaal onderzoek naar de kansen van de 13 Gelderse steden en heeft in 2013 ingestemd met een door de provincie en de VNG afdeling Gelderland geinitiëerd in 2014 uit te voeren onderzoek naar de bestuurskracht van alle Gelderse gemeenten (in hun regionale setting).

TODO: Navigatie

Wat heeft het gekost

Citymarketing & Externe betrekkingenBegroting primitiefBegroting dynamischRekening 2013 Verschil Bdyn - rek
* € 1.000,-
Financiële lasten per product
Coordinatie evenementen beleid1.7451.8221.856-34
Stedenbanden25730025743
(Inter)nat.samenwerk.&public affairs1.2531.2531.23716
Promotie5501.2071.242-35
Totaal lasten per product3.8044.5814.591-10
Financiële baten per product
Coordinatie evenementen beleid-250-200-139-61
Stedenbanden0000
(Inter)nat.samenwerk.&public affairs-205-205-163-42
Promotie-1-659-69335
Totaal baten per product-456-1.063-995-68
Totaal Citymarketing & Externe betrekkingen3.3483.5183.596-79

Toelichting financiën

De geringe financiële effecten die te samen tot een nadeel van € 79.000,- hebben geleid, vinden met name hun oorzaak in een voordeel bij Stedenbanden vanwege minder activiteiten in 2013 voor Gaziantep en bij Coördinatie Evenementen vanwege minder leges opbrengsten bij de vierdaagse omdat voor de hele vierdaagse één totaalvergunning is verleend in plaats van veel kleine vergunningen.

Begrotingsrechtmatigheid

Het programma voldoet aan de rechtmatigheidsvereisten.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1013 Citymarketing & Externe betrekkingen
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveauBesluit datumagenda puntBatenLastenSaldo
Primitief-4563.8043.348
Wijzigingen-607777170
BW-01246 Beeïndiging subsidierelatie SSNMRaad17 apr '1357/20134343
BW-01263 Voorjaarsnota 2013Raad26 jun '1390/20135077127
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallastenRaad26 jun '1390/201300
BW-01288 Najaarsnota 2013Raad20 nov '13143/2013-6576570
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad20 nov '13143/201300
Totaal 1013 Citymarketing & Externe betrekkingen   -1.0634.5813.518

Risico's

Belangrijkste risico’s zijn:

a.    De ongewisse uitkomst van de transformatie in 2014 van de wgr plus regeling voor de Stadsregio naar een triple helix stichting en een lichte gemeenschappelijke regeling , vermeerderd nog met het bouwen van een modulaire gemeenschappelijke regeling in het Rijk van Nijmegen, heeft het risico in zich dat de uiteindelijke nieuwe constructen meer contributie van ons vragen dan in de begroting geraamd.

b.    Er doen zich rechtmatigheidsproblemen voor ten aanzien van ontvangen (bijvoorbeeld provinciale of Europese) subsidies.

c.    Grote evenementen mislukken door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden) en/of leiden tot reputatieschade en/of financiële tegenvallers.

d.    Een deel van de formatie wordt geacht zichzelf door het verwerven van externe middelen terug te verdienen. De mogelijkheden daartoe zijn de afgelopen jaren door bezuinigingen bij de Rijksoverheid sterk afgenomen (Rendabele formatie). Hierdoor treedt het risico op van ongedekte personeelslasten. Dit wederom kan leiden tot frictiekosten.

De risico's zijn lastig te kwantificeren. Er moet voor het bovenstaande tezamen gedacht worden aan maximaal € 1 miljoen


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.