Programma Bestuur & Middelen

Omschrijving

Het programma Bestuur & Middelen omvat het stadsbestuur, bestuursondersteuning, bestuurlijk juridische zaken, financiën, gemeentelijke heffingen, personeel- en organisatiebeleid en informatiebeleid. Ook Stadscontrol is onderdeel van dit programma. Vanuit het programma Bestuur & Middelen dragen we bij aan het op een kwalitatief goede wijze besturen van de gemeente en geven wij sturingskaders aan de gemeentelijke organisatie. We toetsen of de kaders worden toegepast. In dit programma vindt de toewijzing van algemene middelen plaats. Het gemeentefonds is hiervoor een belangrijke inkomstenbron. We streven daarbij naar een solide financieel beleid. In onze jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsdocumenten geven we ons inhoudelijk beleid weer in relatie tot onze inkomsten en uitgaven.

Maatschappelijk effect

We willen bereiken dat het voor burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers hebben er vertrouwen in dat we zorgvuldig omgaan met onze ter beschikking staande middelen, zoals geld en personeel. We willen onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken.

Kwalitatief goed bestuur en relatiebeheer

Wat willen we bereiken

We werken op basis van de uitgangspunten van good governance, waarbij we uitgaan een goed samenspel tussen College, Raad en Burgemeester. We zijn een toegankelijk en transparant bestuur, dat samenwerkt met bewoners, instellingen en bedrijven. Wij besturen de gemeente Nijmegen op een kwalitatief goede wijze.

Wat hebben we bereikt

We hebben in 2012 en 2013 gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe stadsvisie. We hebben met Nijmegenaren, bedrijven, maatschappelijke instellingen en organisaties gesprekken gevoerd over de kracht en kansen van de stad en over de keuzes die gemaakt moeten worden. De stadsvisie is een verhaal geworden over de kansen voor Nijmegen en de Nijmegenaren. Een verhaal over onze stad in een veranderende wereld. Een verhaal over de rol en verantwoordelijkheid die zowel burgers als de gemeente hebben om te zorgen voor een mooie, sterke en sociale stad. De stadsvisie met de definitieve titel 'Stad in Zicht' is door de raad meerdere malen besproken en vastgesteld. De stadsvisie en daarbinnen met name 10 uitgangspunten worden nu gebruikt als onderlegger voor de beleidsontwikkeling binnen alle begrotingsprogramma’s.

In 2013 hebben we gewerkt aan de verdere aanscherping van de regels en bevordering van het werken op basis van de uitgangspunten van good governance, door zowel de instellingen die door de gemeente substantieel worden gesubsidieerd als door verbonden partijen

I

Indicatoren

Kwalitatief goed bestuur en relatiebeheerRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 vertrouwen in het college55%+34% *
1.2 vertrouwen in de raad53%+32%*
1.3 participatie5,5+5,4
1.4 adequate contacten met burgers/bedrijven 6,2+5,7

*door een andere meetmethode zijn de meetresultaten niet vergelijkbaar met die van 2012.

Wat hebben we ervoor gedaan

In de afgelopen periode hebben we vrijwel alle Nijmeegse wijken bezocht en met de inwoners en dienstverleners in gesprek gegaan over de ontwikkeling van de buurten, wijken en de stad. In 2013 hebben we onder meer de wijken Heseveld (Nieuw-West), Grootstal (Zuid), Acker (Lindenholt) en Kolping (Midden) bezocht. Ons doel daarbij was om een toegankelijk bestuur en transparant bestuur te zijn dat samenwerkt met bewoners, instellingen en bedrijven.

We hebben ook besluiten genomen op de uitvoering van de burgemeesternorm. Ten aanzien van onze verbonden partijen hebben wij een inventarisatie gedaan om een beeld krijgen of en in hoeverre de beloning van hun bestuurders en topfunctionarissen afwijken van de lokale WNT-norm. We hebben ons ingespannen, ook in gezamenlijkheid met andere gemeenten / overheden, om daar waar mogelijkinvloed uit te oefenen op hun beloningsbeleid, waarbij het doel is om dit beleid zoveel mogelijk

conform de lokale WNT en de ministernorm in te richten. Daar waar wij op basis van huidige

afspraken invloed konden uitoefenen op de beloningen, hebben wij dat ook gedaan.

Legitiem en integer

Wat willen we bereiken

Het handelen en functioneren van de gemeente voldoet aan de wettelijke voorschriften en de eisen van legitimiteit en integriteit. Voor wat betreft de positie van de gemeente in het rechtsverkeer optimaliseren we de kansen en minimaliseren we de risico’s.

Wat hebben we bereikt

Bij de afhandeling van de bezwaren en klachten hebben we de hieronder genoemde indicatoren ruimschoots gehaald. Het aantal bezwaren is gestegen van 1315 naar 1494 in 2013. Begroot was een stijging naar 1611. De stijging wordt veroorzaakt binnen het sociale domein. De instroom van bezwaren binnen het fysieke termijn is nagenoeg gelijk gebleven. We handelden 83% van de bezwaren binnen de wettelijke termijn af, waar de norm minimaal 70% is. Niet minder dan 91% van de klachten handelden we binnen de wettelijke termijn af. De norm die we daar hanteren is minimaal 80%.

Indicatoren

Legitiem en integerRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 aantal afgehandelde klachten267244300
2.2 aantal gegrond verklaarde klachten1,8%5%1%
2.3 aantal afgehandelde bezwaarschriften131516111494
2.4 aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften16,6%18%16,5%

Wat hebben we ervoor gedaan

  • We hebben de verschillende betrokken afdelingen gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de in- en uitstroom van bezwaren en klachten door middel van tussenrapportages die we vaak mondeling hebben toegelicht.
  • Bij de toelichting op de voornoemde rapportages hebben we structureel aandacht gevraagd voor de rol die de afdelingen kunnen spelen in het verminderen van de instroom van bezwaren.
  • We hebben het proces voor de afhandeling van bezwaren opnieuw beschreven en in de praktijk door middel van een pilot deze nieuwe werkwijze getoetst en verfijnd. Doelstelling is een efficiëntere afhandeling. In 2014 voeren we de nieuwe werkwijze in.
  • We hebben in een wekelijks screeningsoverleg de kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen getoetst aan een aantal criteria.
  • We hebben gevraagd en ongevraagd bestuurlijk en juridisch advies gegeven aan het bestuur, de griffie en de gemeentelijke organisatie.

Stadsbegroting als centraal kader

Wat hebben we bereikt

We hebben in 2013 verantwoording afgelegd over het jaar 2012, we hebben de Perspectiefnota 2014 voorbereid en vormgegeven en als vervolg daarop in oktober 2013 de Stadsbegroting 2013 uitgebracht. En tot slot hebben we ons twee keer - bij de Voorjaarsnota en bij de Najaarsnota - verantwoord over de uitvoering van de begroting 2013.

Indicatoren

B&V-cyclus als centraal kaderRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
3.1 begrotingsonrechtmatigheid <=1%0.5mln=<0.5 mln

Kunnen we pas invullen na totaal analyse.

Wat hebben we ervoor gedaan

We hebben op een efficiënte wijze uitvoering gegeven aan de jaarcyclus.

Overeenkomstig de jaarplanning 2013 hebben we alle planning- en controldocumenten tijdig en op een kwalitatief goed niveau opgeleverd.

Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

Wat hebben we bereikt

Evenals voorgaande jaren hebben wij de doelstellingen met het predicaat getrouw, rechtmatig en volledigheid gerealiseerd

Indicatoren

Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheidRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
4.1 RM: oordeel accountant jaarrekeninggkgk
4.2 DM: 1x per jaar een bedrijfsdoorlichting van een organ.onderdeel i.r.t. art. 213 a onderzoekenirt.art. 213airt.art. 213airt.art. 213a

Wat hebben we ervoor gedaan

  • Op het gebied van de financiële rechtmatigheid zijn ook in 2013 alle financieel materiële processen gecontroleerd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de accountantscontrole bij de jaarrekening 2013. Hierbij is aandacht voor alle gemeentebrede processen waaronder de processen inkoop en aanbestedingen.
  • Op het gebied van risicomanagement is in 2013 uitvoering gegeven aan het door uw Raad vastgestelde beleid met betrekking tot risicomanagement: met behulp van het gemeentebrede risicomanagementsysteem NARIS hebben de verschillende organisatieonderdelen inzicht gegeven in de actuele risico’s en beheersmaatregelen.
  • Op het gebied van doelmatigheid is in 2013 artikel 213a Gemeentewet (waaronder ook de preventieve bedrijfsdoorlichtingen) geëvalueerd, de resultaten hiervan zijn eind 2013 aan ons College gepresenteerd.
  • Op verzoek van uw Raad is in 2013 in het kader van artikel 213a een onderzoek uitgevoerd naar de Effecten van subsidies. De resultaten zijn in november 2013 aangeboden aan uw Raad.

Flexibele organisatie en informatiebeleid

Wat hebben we bereikt

We zorgen voor kwalitatief beter toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt vanuit een veranderende overheidsrol, een goede werkomgeving, werkgever en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie voor jong en oud, die vanuit een regierol meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. De dienstverlening dient daarbij uiteraard op peil te blijven. We blijven de organisatie ondersteunen en adviseren bij het verankeren van de organisatie-ontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. Onze activiteiten om dit te verwezenlijken zijn opgenomen in de vastgestelde HRM-agenda 2013 en rapportage hierover is terug te zien in ons sociaal jaarverslag

Indicatoren

Flexibele organisatie en informatiebeleidRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
5.1 Mobiliteit doorstroom4,2%6,0%
5.2 Zorg-, ziekteverzuim4,6%4,7%4.9%
5.3 Budgettaire afwijking loonsom incl. inhuur6,8%0%
5.4 Tevredenheid- rapportcijfer voor de gemeente als werkgever7,67nb

5.1 : vraag staat uit bij P&O is onderdeel van sociaal jaarverslag is eind januari pas beschikbaar.

5.3 : invulling na totaal analyse kostenplaatsen : P. van Gemert

5.4 : Er is in 2013 geen onderzoek geweest

Wat hebben we ervoor gedaan

We doen dit door ons fundament op orde te hebben. Dit betekent werken aan goed leiderschap via de leiderschapsestafette (3de ronde), aandacht voor onze gesprekcyclus en alle voorbereidingen voor het inrichten van een nieuw functiegebouw (HR21) zijn in 2013 afgerond. We hebben via Insights gezorgd dat iedereen een profiel heeft en zijn gestart met de verdiepingscursussen.

We hebben stevig ingezet op Duurzame inzetbaarheid én Mobiliteit, waarbij we maatregelen nemen op in- door- en uitstroom. Het vertrekarrangement voor 60-63 jarigen heeft gezorgd voor een vrijwillige uitstroom van ouderen. Deze majeure operatie is budgettair neutraal verlopen, levert tevens een bezuiniging op en wordt gecombineerd met het aantrekken van nieuwe medewerkers, waarvan de acties eind 2013 zijn opgestart.

Met de interventies in 2013 zorgen we ervoor dat onze medewerkers kunnen blijven aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt en de veranderende rol als overheid. Ook bewerkstelligen we hiermee dat medewerkers uitdagend en inspirerend werk houden en mobieler worden in hun werk. Tevens bieden we hiermee het hoofd aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven we naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Tot slot liggen we op koers met het werken aan onze lopende zaken als de invoering van de werkkostenregeling; onze arbo-activiteiten; de nieuwe plaatselijke Cao-onderhandelingen en formatiebeheer

Gemeentelijke belastingen

Wat willen we bereiken

We heffen gemeentelijke belastingen om financiële middelen te genereren voor ons lokaal beleid. We streven naar een redelijke verdeling van lokale lasten tussen burgers en bedrijven. We gaan daarbij uit van het principe “de gebruiker betaalt” en het uitgangspunt dat de sterkste schouders zwaarder belast kunnen worden. We zetten in op een verlaging van de OZB-tarieven voor bedrijven om niet meer de duurste stad te zijn voor bedrijven.

Indicatoren

Gemeentelijke belastingenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
6.1 Niet meer op de eerste plaats op de ranglijst van OZB-tarieven voor bedrijven (eigenaar en gebruiker)122
6.3 Positie op de ranglijst van woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning 22
TODO: Navigatie

Wat heeft het gekost

Bestuur & MiddelenBegroting primitiefBegroting dynamischRekening 2013 Verschil Bdyn - rek
* € 1.000,-
Financiële lasten per product
Dagelijks Bestuur2.7242.9282.89829
Raad3.8183.8183.8180
Bestuurlijke- juridische zaken68047646610
Bestuursondersteuning1.5221.5221.46954
Heffingen2.9942.9943.284-290
Concern-inkomsten0000
Concern verrekeningen35.33452.08650.1651.922
Stadscontrol1.1511.1511.1483
Personeel & Organisatie3.9805.0915.0910
Begroten & verantwoorden2.1452.1452.148-3
Totaal lasten per product54.34772.21170.4861.725
Financiële baten per product
Bestuursondersteuning0000
Heffingen-62.522-63.394-63.770376
Concern-inkomsten-203.305-206.680-209.5482.868
Concern verrekeningen-44.474-60.668-59.884-783
Stadscontrol0000
Personeel & Organisatie-185-195-1950
Begroten & verantwoorden0000
Totaal baten per product-310.486-330.937-333.3982.461
Totaal Bestuur & Middelen-256.139-258.726-262.9114.186

Toelichting financiën

Op het programma bestuur en Middelen is een voordeel opgetreden van € 4.8 miljoen

Op product Heffingen komen we op een voordeel van €0.1 miljoen. De oorzaak hiervan is vooral te vinden in een hogere opbrengst precario- en hondenbelasting, evenals een voordeel op kosten aangaande rioolheffing.

Het product concerninkomsten heeft een voordeel van € 2.8 miljoen. De uitkering van het gemeentefonds (inclusief correcties voorgaande jaren) als gevolg van mutaties uit de decembercirculaire is in totaliteit € 2,3 miljoen hoger. Door een besluit in de aandeelhoudersvergadering van de DAR in december 2013 van een incidentele winstuitkering is het resultaat op beleggingen € 0.5 miljoen hoger.

Op het product concernverrekening is er een voordeel van €1.7 miljoen. Hier is het voordelige kostenplaatsresultaat van € 1,0 miljoen werkt. Voor de analyse verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfskostenresultaat van het jaarverslag. De op dit product geraamde gemeentefonds taakstellingen zijn voor een bedrag van € 2,8 miljoen niet als budget overgeheveld naar andere programma’s omdat er geen bestedingsvoorstellen zijn gemaakt en vallen daardoor als voordeel vrij op dit programma.

Ook is er geen beroep gedaan op de post onvoorzien, dit levert een voordeel op van op van € 0,4 miljoen.

Op het programma middelen zijn bezuinigingstaakstellingen opgenomen. De effectuering van deze taakstelling gaat over diverse programma’s heen. Deze taakstellingen leveren bij andere programma’s voordelen op en bij het programma bestuur en middelen een nadeel van 1 miljoen. Het grootse hiermee samenhangende voordeel is binnen programma Grondbeleid gerealiseerd.

Verder is er bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat. Hiervoor is een negatieve stelpost van € 1,8 miljoen opgenomen, en deze stelpost levert nu in de stadsrekening een nadeel op ten opzichte van de begroting van € 1.8 miljoen.

Begrotingsrechtmatigheid

Het programma heeft geen lasten overschrijding, derhalve is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1042 Bestuur & Middelen
 bedragen * € 1.000-
Besluit niveauBesluit datumagenda puntBatenLastenSaldo
Primitief-310.48654.347-256.139
Wijzigingen-20.45117.864-2.587
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering BrandweerRaad26 jun '1390/20131009111.011
BW-01238 Noodvoorziening uitgeprocedeerden 2013 Raad30 jan '133/2013-85-85
BW-01251 Wet aanscherping handh. en sanctiebeleid SZWRaad20 mrt '1326/2013-68-68
BW-01262 Perspectiefnota 2014Raad12 jun '1371/20131.0001.000
BW-01263 Voorjaarsnota 2013Raad26 jun '1390/2013-2.482923-1.559
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallastenRaad26 jun '1390/2013-463-177-640
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad26 jun '1390/201300
BW-01269 Inv. contactmoment adol.Jeugdgezdh.zorg Raad15 mei '1380/2013-130-130
BW-01280 Rijksmiddelen DU Vrouwenopvang Raad18 sep '13112/2013-104-104
BW-01282 Uitv. Gezdh.beleid 13-16 /inv. buurtsportcoachesRaad18 sep '13113/2013-154-154
BW-01284 Vrtgang Transitie Wmo, Jeugdzorg en AWBZ Begl.Raad18 sep '13110/2013-251-251
BW-01288 Najaarsnota 2013Raad20 nov '13143/2013-4.6605.552892
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingenRaad20 nov '13143/2013-10100
BW-01294 Green Deal voor Warmtenet NijmegenRaad13 nov '13141/2013-2.500-2.500
BW-01299 VertrekarrangementRaad13 nov '13153/2013-12.93712.9370
Totaal 1042 Bestuur & Middelen   -330.93772.211-258.726

Risico's

In de berekening van ons weerstandsvermogen houden we rekening met risico's op het gebied van :

1. Afwijkingen in het gemeentefonds als gevolg van bijstellingen door het Rijk op het accres, de uitkeringsfactor

of de normeringssystematiek.

2. De rente van langlopende leningen stijgt boven het percentage dat in de begroting is opgenomen.

3. Als gevolg van bezuinigingen bestaat het risico op frictiekosten.

Geen van deze risico's heeft zich in 2013 voorgedaan, derhalve hebben we geen beroep gedaan op de saldireserve.


Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.