P&O

Algemeen

De veranderende maatschappij in combinatie met grootschalige bezuinigingen stelt eisen aan onze organisatie en het personeel, we hebben een netwerkorganisatie nodig die klein en flexibel is en waarin we meer vanuit een regiefunctie handelen. Tegelijkertijd willen we ook graag een goede werkgever zijn voor jong en oud; een organisatie waar het prettig werken is en waarin kansen en ontwikkeling worden geboden; een organisatie die in beweging blijft en open staat voor impulsen van binnen en buiten. We zorgen daarbij voor kwalitatief beter toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt en vanuit een veranderende overheidsrol ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

Wat hebben we bereikt

We hebben ook dit jaar de organisatie ondersteund en geadviseerd bij het verankeren van de organisatie-ontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. We maken daarbij gebruik van onze eigen strategische personeelsplanning. We hebben ons gastheerschap met de Omgevingsdienst ontwikkeld en zijn tevens nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen van de regionale ontwikkelingen van ICT en het Werkbedrijf.

Vanuit onze HRM-agenda 2013 hebben we stevig ingezet op Duurzame inzetbaarheid én Mobiliteit, waarbij we maatregelen nemen op in-, door- en uitstroom. Het vertrekarrangement heeft geleid tot een vrijwillige uitstroom van ouderen. Deze majeure operatie is budgettair neutraal verlopen, levert een bezuiniging op en wordt gecombineerd met het aantrekken van nieuwe medewerkers, waarvoor de acties eind 2013 zijn gestart.

Met de interventies (onder andere het loopbaanbudget) in 2013 kunnen onze medewerkers blijven aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt en de veranderende rol van de overheid. Ook bewerkstelligen we hiermee dat medewerkers uitdagend en inspirerend werk houden en mobieler worden in hun werk. Bovendien bieden we hiermee het hoofd aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven we naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. We zijn eind 2013 gestart met de voorbereidingen om te komen tot een mobiliteitscentrum.

Functiegebouw

Alle voorbereidingen voor het inrichten van een nieuw functiegebouw hebben we in 2013 afgerond. Met HR 21 krijgen we niet alleen een nieuw functiewaarderingssysteem maar hebben we ook een instrument dat onze organisatieontwikkeling ondersteunt, interne mobiliteit en toebedeling van taken vergroot en tot resultaatafspraken leidt in de gesprekscyclus.

Fiscale maatregelen

De huidige vergoedingen en verstrekkingen aan personeelsleden zijn aan een wildgroei van fiscale regels gebonden. De nieuwe werkkostenregeling, verplicht vanaf 1 januari 2015, beoogt een vereenvoudiging door alle bestaande regels te vervangen. We hebben de financiële administratie op orde gebracht zodat we in 2014 kunnen proefdraaien.

Ook in het gemeentelijk beleid voor verstrekkingen aan personeelsleden is inmiddels voorzien. De aanschaf van tablets is aan banden gelegd en in het najaar hebben we een regeling gemaakt voor de huidige gebruikers ervan.

Met de Belastingdienst hebben we het Convenant Horizontaal Toezicht getekend, met daarin afspraken over de wijze en intensiteit van het toezicht van de Belastingdienst op onze fiscale activiteiten.

Tot slot liggen we op koers met onze lopende zaken als de nieuwe plaatselijke Cao-onderhandelingen en de voortgaande digitalisering van onze processen en formatiebeheer. Op arbo-gebied is in het afgelopen jaar de kadernota Agressie vastgesteld en hebben we een besluit genomen over de wijze waarop de RI&E uitgevoerd wordt.

Financiën

Bestuur & Middelen
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Personeel & Organisatie3.9805.0915.0910
Financiële baten
Personeel & Organisatie-185-195-1950
Totaal3.7954.8964.8960
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.