Maatschappelijk Vastgoed

Algemeen

De gemeente Nijmegen wil met haar eigen vastgoed maatschappelijke beleids‐ en programmadoelen realiseren, mits “de markt” dit niet regelt of kan regelen tegen aanvaardbare kosten. Eigendom is daarbij voor de gemeente géén doel op zich en de gemeentelijke rol kan per object verschillen.

Wat hebben we bereikt

Om de programmadoelen te realiseren hebben wij in 2013 verschillende instrumenten gebruikt: een aan- en verkoopbeleid, exploitatiebeleid, meerjarige onderhoudsplanningen, marktanalyses. We benchmarken onze performance met andere grote steden in Nederland.

Het realiseren van beleidsdoelen gebeurt op dit moment echter in een uiterst sober financieel klimaat. Er is dan ook in 2013 voor het maatschappelijk vastgoed in het kader van de bezuinigingen een specifieke onderzoeksopdracht geformuleerd: hoe kunnen we het dilemma tussen financieel en maatschappelijk rendement en de context van bezuinigingen met elkaar verbinden? Wij realiseren dit door minder kosten te maken en meer opbrengsten te genereren, door gebouwen beter te bezetten en door nieuwe samenwerkingsvormen te zoeken met de mensen en organisaties in onze stad. We hebben inmiddels onze vastgoedportefeuille doorgelicht, waarbij exploitatie, kwaliteit en relevantie voor beleidsprogramma’s belangrijke ijkpunten waren.

Voor het cultureel vastgoed zijn we samen met de culturele partners in de stad (C6: Museum Valkhof, Doornroosje, Bibliotheken, KKP, Lux en Lindenberg) gestart met een analyse om huisvestingsmiddelen voor de culturele sector zo effectief mogelijk in te zetten. Daarbij zijn samenwerking en afstemming op het terrein van de programmering, bedrijfsvoering, personeel en facilitaire zaken door de instellingen belangrijke aandachtspunten. Ook hier dus de focus op kostenverlaging en opbrengstverhoging.

Naast de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed was ook de verduurzaming van de Vastgoedportefeuille een belangrijk item in 2013. We zijn er in geslaagd het ‘duurzaamheidsvliegwiel’, (waarbij we besparingen uit de duurzaamheidmaatregelen beschikbaar houden voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven) op gang te brengen. Daarvoor hebben we onder andere in het Stadhuis maatregelen doorgevoerd die er uiteindelijk toe moeten leiden dat het energielabel verbetert van F naar B, hebben we zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen geplaatst en de verlichting van parkeergarages energiezuiniger gemaakt.

Ook hebben we concrete projecten opgepakt. Samen met de Stichting St. Stevenskerk hebben we de plannen voor de renovatie van de St. Stevenstoren en Stevenskerk verder uitgewerkt. Eind 2013 hebben we hier provinciale subsidie voor gekregen. Voorts is er hard gewerkt aan de nieuwbouw voor Doornroosje, eind 2013 is het hoogste punt bereikt. De oplevering wordt in het tweede kwartaal van 2014 verwacht.

We hebben daarnaast afgelopen jaar de renovatie van wijkcentrum Hatert afgerond, we werken aan de renovatie van wijkcentrum Meijhorst en de Jan Massinkhal en bouwen het voorzieningenhart in het Waterkwartier/De Biezen.

In 2013 hebben we de mogelijkheden onderzocht tot verkoop van het Goffert-stadion aan NEC. Over de uitkomsten hiervan wordt de Raad binnenkort geïnformeerd.

Andere belangrijke ontwikkelingen:

De Vereeniging: in 2013 is het masterplan KKP uitgewerkt, er ligt nu een definitief ontwerp. De uitvoering vindt in afstemming met KKP zoveel mogelijk plaats in het theaterseizoen 2014-2015.

Vasim: twee partijen, Vrijheidsmuseum WO2 en Cultuurspinnerij de Vasim, hebben te kennen gegeven in het Vasim-gebouw gehuisvest te willen zijn. De Gemeente Nijmegen heeft hen aangeboden het gebouw in de huidige staat te kopen tegen een symbolisch bedrag van €1,-. De Gemeente Nijmegen heeft het Vrijheidsmuseum de rol van hoofdgebruiker gegeven, de Cultuurspinnerij is medegebruiker. De invulling van deze plannen moet nog worden uitgewerkt.

De Bastei: de haalbaarheidsstudie is afgerond. Inmiddels is ons College akkoord gegaan met de realisatie van De Bastei. Het streven is om het bestemmingsplan binnenkort vrij te geven voor inspraak. De bouwstart staat gepland voor de tweede helft van 2014, realisatie voor 2016.

Talent Centraal: in 2013 hebben we de mogelijkheden om Talent Centraal te realiseren op sportpark De Dennen verder onderzocht. We hebben met Stichting Top Judo Nijmegen, Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Topsport Gelderland en de St. Maartenskliniek een projectplan opgesteld, dat de basis heeft gevormd voor een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland. Deze aanvraag is gehonoreerd. De bestemmingsplanprocedure is gestart.

Makelpunt: VSA heeft in 2013 een makelpunt voor vraag en aanbod naar maatschappelijk vastgoed ingericht. Inmiddels is er al een groot aantal vragen binnen gekomen en is er voor ruim dertig groepen en instellingen nieuwe huisvesting gevonden.

Burgerparticipatie in wijken: in 2013 is gestart met het traject zelfbeheer in wijken. Daarbij vragen we de klanten meer en vaker zelf een rol te nemen in de accommodatie. We organiseren geen activiteiten vóór wijkbewoners, maar stimuleren ze om zelf activiteiten te organiseren en bieden de faciliteiten.

Indicatoren

Maatschappelijk vastgoedRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
4.1 Bezoekersaantallen Jan Massinkhal 105.000 115.000 112.000
4.2 Bezoekersaantallen Leemkuil en Brakkefort 128.000 110.000 137.000
4.3 Bezoekersaantallen Voorzieningenharten 1.486.0001.235.0001.530.000
4.4 Bezoekersaantallen Jongerencentra 40.000 41.000 37.000
4.5 Bezoekersaantallen Wijkcentra 916.0001.128.000 986.000

Financiën

Facilitaire diensten
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Maatschappelijk vastgoed41.06942.19740.8231.375
Financiële baten
Maatschappelijk vastgoed-37.843-37.674-36.029-1.645
Totaal3.2264.5234.793-270

De belangrijkste verklaringen voor het nadelige saldo bij maatschappelijk vastgoed zijn gederfde huuropbrengsten en lagere inkomsten bij ijsbaan Triavium. De huurderving wordt onder meer verklaard doordat Julianaplein 1 en de Bornschool in 2013 in het kader van de lopende planontwikkelingen slechts beperkt werden verhuurd. Bij ijsbaan Triavium leidt de overgang van de Devils van de Profliga naar de Eerste Divisie tot fors lagere horecabestedingen. Tegenover deze nadelen staat een eenmalige verkoopopbrengst van een woning bij Vastgoed.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.