Wonen

Algemeen

In een land met krimpende en groeiende regio's is Nijmegen één van de steden die de komende jaren bevolkingsgroei zal kennen. De woningvraag die hier mee samenhangt moet worden ingevuld. We willen daarbij een stad zijn met een gedifferentieerd woningaanbod op stedelijk niveau en met variatie op wijkniveau. Andere taakvelden zijn de herstructurering van delen van de bestaande woningvoorraad en de huisvesting van specifieke doelgroepen: mensen met een zorgbehoefte en studenten en jongeren. Vrijkomende woonruimte in de schaarse voorraad van de woningcorporaties wordt op transparante en rechtvaardige wijze verdeeld, scheefwonen willen we tegengaan. De effecten van het woonruimteverdelingsbeleid worden gemonitord. De gevolgen van de economische recessie spelen ons wel parten: de woningmarkt herstelt maar langzaam, banken zijn streng bij hypotheekverstrekking, ontwikkelaars stellen investeringsbeslissingen uit, woningbouwprojecten vertragen. De bezuinigingen van het kabinet tasten de investeringsruimte van de woningcorporaties aan. Met de Nijmeegse corporaties overleggen we over maatregelen om de effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken zonder de betaalbaarheid van wonen in gevaar te brengen.

Wat hebben we bereikt

We hebben gewerkt aan de opgaven in het woonbeleid: aanpak van het woningtekort, herstructurering van oude wijken, meer studentenhuisvesting, meer woningen in combinatie met een vorm van zorg en een goed systeem van woonruimteverdeling. Dit doen we in een netwerk met veel andere partijen en belanghebbenden. Resultaten in het woonbeleid zijn alleen te bereiken als we gericht inzetten op samenwerking in resultaatgerichte coalities. Voor diverse projecten hebben we ambitiedocumenten opgesteld. Ondanks de stroperige woningmarkt zijn er in 2013 duizend woningen gebouwd: 329 koopwoningen en 671 huurwoningen. Daarvan hebben er 130 een zorgaanbod. Verder zijn er 133 eenheden met zorg opgeleverd. In 2013 zijn geen eenheden voor studenten opgeleverd, maar er zijn wel 850 eenheden in aanbouw genomen. Die zullen in 2014 of begin 2015 klaar zijn.

De meeste woningen zijn opgeleverd in de bestaande stad: 619. De productie in de Waalsprong, 381 woningen, ontwikkelt zich gestaag en conform de planning. Zelfbouw in de Vossenpels is in 2013 flink op stoom gekomen. Er zijn voor 114 woningen en eenheden kavels verkocht, waaronder zestien voor betaalbare zelfbouw, met een IBBN starterslening. De realisatie van twee projecten voor zelfbouwende woongroepen is in 2013 gegarandeerd met een subsidie van de provincie en van onszelf. In het voorjaar is, net als in voorgaande jaren, een goed bezochte woonbeurs georganiseerd waar ontwikkelaars en makelaars het actuele aanbod presenteerden. We hebben 71 reguliere startersleningen verstrekt. In regionaal verband hebben we een nieuwe set afspraken over kwaliteit en duurzaamheid van woningbouw gemaakt in het ‘Groene Akkoord’. In de woonservicegebieden is gewerkt aan een toekomstgericht aanbod van wonen en zorg. Het planningskader voor wonen en zorg, met een beeld van aanbod en tekorten, hebben we in 2013 afgerond, besluitvorming volgt in 2014. De nieuwe regionale huisvestingsverordening is in 2013 in werking getreden. Begin 2014 vindt de evaluatie plaats, de eerste cijfers zijn binnen. Het project wonen boven winkels is in 2013 na tien jaar beëindigd. In de laatste projecten zijn 47 appartementen en 12 eenheden gerealiseerd. Daarmee komt het totaal sinds 2003 op ruim 300 appartementen die via dit spoor in het centrum zijn toegevoegd.

Indicatoren

Realisatie woningbouwprogrammaRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 Aantal woningen 12509001000
1.2 Aantal woningen in bestaande stad 970500619
1.3 Aantal woningen in Waalsprong 280400381
1.4 Toevoegingen goedkope huurwoningen 665300488
1.5 Toevoegingen goedkope koopwoningen 4517554
1.6 Aantal appartementen wonen boven winkels 131547
Studenteneenheden en woonservice gebiedenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 Aantal woningen met zorg 190280130
2.2. Aantal eenheden voor studenten 2315200
2.3 Gemiddelde wachttijd SSHN kamer V'veld +H'veld (in maanden) 666
2.4 Gemiddelde wachttijd SSHN voorkeurscomplexen 1p onzelfstandigen.(in maanden) 373537
Rechtvaardige verdeling van huurwoningenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
3.1 Woningen naar starters 47% > 40%46%
3.2 Woningen naar primaire doelgroep 83%> 75%82%
3.3 Gemiddelde slaagkans 0,12>= 0,120,09
3.4 Slaagkans starters 0,11>= 0,100,08
3.5 Slaagkans primaire doelgroep 0,12>= 0,120,09
3.6 Slaagkans senioren 0,24>= 0,250,20

Financiën

Wonen
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Doelgroepen11467213-146
Woningbouwbeleid en herstructurering2.6125.6655.682-16
Woonruimteverdeling941923-5
Totaal Financiële lasten2.8215.7515.918-167
Financiële baten
Doelgroepen0000
Woningbouwbeleid en herstructurering-1.569-4.688-4.73750
Woonruimteverdeling0000
Totaal Financiële baten-1.569-4.688-4.73750
Totaal1.2521.0631.181-117

Het programma Wonen laat per saldo een nadelig resultaat zien van € 117.000.

Dit saldo is grotendeels ontstaan door een financiële verwerking - van een programma overstijgende verrekening - met de ISV-reserve. Binnen de andere programma's met ISV bestedingen is hierdoor per saldo sprake van een overeenkomstig voordelig verschil.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.