Veiligheid

Algemeen

De veiligheid in een stad is het resultaat van de sociale, fysieke en economische ontwikkeling van de maatschappij. Sturing is dan ook complex. De gemeente heeft slechts invloed op een beperkt aantal factoren en kan alleen proberen deze positief te beïnvloeden, met name door domeinen te verbinden en budgetten te koppelen.

De kern van een succesvol lokaal veiligheidsbeleid ligt in de samenwerking die we met de maatschappelijke partners organiseren. Is die samenwerking goed, dan worden de partners ook effectief in stelling gebracht om de gewenste resultaten te boeken. Een goede en effectieve samenwerking is dan ook ons belangrijkste doel. Vanuit het programma Veiligheid stimuleren we daarom de multidisciplinaire samenwerking op de terreinen sociale en fysieke veiligheid in Nijmegen, met de gemeente als regisseur van die samenwerking.

Verder adviseren we het gemeentebestuur over de ontwikkelingen op het veiligheidsdomein. Daarnaast adviseren en ondersteunen we de burgemeester bij zijn wettelijke bevoegdheden voor de openbare orde en veiligheid. Ook zijn we verantwoordelijk voor de vergunningverlening op basis van de APV (met name evenementen) en de Bijzondere Wetten (Drank- en Horecawet, prostitutie en kansspelen).

Wat hebben we bereikt

Op het sociale veiligheidsdomein staat de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en ernstige overlast centraal. Dat vraagt intensieve samenwerking tussen gemeente, strafrechtpartners, zorg- en hulpverleners en soms ook de burger. In het Veiligheidshuis hebben we die samenwerking succesvol opgebouwd en bevinden we ons in een positie waarin we dicht op alle relevante informatie zitten en snel kunnen bijsturen. Het Veiligheidshuis is dan ook de kern van ons sociale veiligheidsbeleid. Bij veel partners - justitie en politie, maar ook jeugdzorg – vinden overigens ingrijpende veranderingen plaats, waardoor het voortdurende aandacht vraagt om de resultaten die we in het Veiligheidshuis boeken vast te blijven houden.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat politie en toezichthouders zichtbaar aanwezig zijn. Daarop hebben we vooral geïnvesteerd door de inzet van straatcoaches en Veiliger Wijkteams (VWT’s). Zij zoeken het contact met wijkbewoners en investeren in communicatie en onderling vertrouwen. VWT’s zijn een samenwerking tussen politie en Bureau Toezicht & Handhaving op wijkniveau, actief in de wijken Hatert, Meijhorst en Neerbosch-Oost/Heseveld.

Verder werken we ook aan een aantal zelfstandige veiligheidsprojecten, zoals tijdelijk cameratoezicht, woninginbraakpreventie en buurtbemiddeling.

Op het fysieke veiligheidsdomein leggen we veel nadruk op het bevorderen van naleefstrategieën. Die kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de gevolgen van incidenten. Met de vorming van de regionale brandweer en van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is krachtig geïnvesteerd in kosteneffectiviteit (brandweer) en kwaliteit van de vergunning- en handhavingsprocessen (ODRN). Op basis van de Stadsvisie 2020 zijn we op het fysieke veiligheidsdomein de uitdaging aangegaan om meer te handelen vanuit het vertrouwen in de burger. Een beter risicobewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan een (pro)actief naleefgedrag zijn de ankers voor het voorkomen van incidenten. Dat heeft geleid tot het afslanken van het vergunningsproces voor de evenementen. Ook de vraagstukken rondom Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB-)projecten benaderen we vanuit dit uitgangspunt. Daarbij zorgen we voor een goede verbinding met de uitgangspunten van het programma Dienstverlening.

Indicatoren

Vergroten veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burgerRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 Voelt zich vaak onveilig (in het algemeen) <4%
1.2 Voelt zich soms/vaak/zelden onveilig 18,8%<36%
1.3 Voelt zich vaak onveilig in de buurt 3%4%

Het gevoel van onveiligheid wordt in Nijmegen tweejaarlijks gemeten op basis van de Integrale Veiligheidsmonitor. Deze monitor is eind november 2012 uitgebracht en beslaat de ontwikkelingen in de daaraan voorafgaande 2 jaar. Dat betekent dat we in dit stadium alleen nog de realisatie voor 2011 in beeld kunnen brengen. De realisatiecijfers voor 2012 en 2013 volgen dan in de monitor die in 2014 uitkomt. Er is overigens geen enkelvoudig causaal verband te leggen tussen de inzet van de gemeente en het effect daarvan op het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. Dat wordt immers door zoveel meer factoren bepaald dan alleen de inzet van de gemeente, dat de indicator slechts als indicatief kan worden gezien.

Reductie van het aantal incidentenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 Aangiften bij de politie 14.582<16.50014.130
2.2 Meldingen bij de brandweer 1.495<1.8161.382

Financiën

Veiligheid
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Openbare Orde & Veiligheid1.3731.4731.251222
Organisatie van de rampenbestrijding80613.17213.07696
Proactie Preventie Preparatie BRW2.042000
Repressie, Nazorg BRW10.455000
Uitv. prog. Integrale Veiligheid767767810-42
Vergunningverlening & handhaving544544545-1
Totaal Financiële lasten15.98815.95715.681276
Financiële baten
Openbare Orde & Veiligheid-229-219-24526
Organisatie van de rampenbestrijding0-321-127-193
Proactie Preventie Preparatie BRW-38000
Repressie, Nazorg BRW-3000
Uitv. prog. Integrale Veiligheid0000
Vergunningverlening & handhaving0000
Totaal Financiële baten-269-540-373-167
Totaal15.71915.41815.309109

Veiligheid sluit 2013 af met een overschot van € 109.000. Overschotten bij Openbare Orde (het Veiligheidshuis) waren ruimschoots voldoende om overschrijdingen bij Integrale Veiligheid (incidentele projecten) en bij Rampenbestrijding (de bijdrage aan de Veiligheidsregio) op te vangen.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.