Financiën

Algemeen

In april 2010 verscheen het coalitieakkoord 'Werken aan een duurzame toekomst’. Dat akkoord vormde de opdracht voor het bestuur van de stad op weg naar een duurzaam, sociaal en economisch sterk Nijmegen. Economische crisis en bezuinigingen kleurden de afgelopen jaren de verwachtingen. Het coalitieakkoord bevatte een pakket bezuinigingen van € 22 miljoen. In de jaren daarna hebben we nog eens extra bezuinigingen in de begroting verwerkt, uiteindelijk oplopend naar een bedrag van 66 miljoen euro. Een flink deel van de besparingen hebben we gezocht in de gemeentelijke organisatie, om de stad en de voorzieningen voor de mensen te ontzien. Slechts beperkt hebben we de oplossing gezocht in het verhogen van de lasten voor burgers en bedrijven.

In juni 2013 stond de behandeling van de Perspectiefnota 2014 opnieuw in het teken van ingrijpende rijksbezuinigingen. De economische crisis werd in veel programma’s voelbaar. Ook nam de druk op onze planexploitaties toe. Een pakket van 11 miljoen aan directe bezuinigingen en 22 miljoen aan onderzoeksopdrachten werd door uw Raad vastgesteld, om de begroting sluitend te houden en om onze weerstand nog verder te versterken.

De onderzoeksopdrachten zijn niet vrijblijvend, ze hebben een financiële taakstelling meegekregen. Ze bieden wel de ruimte om nieuwe oplossingen te vinden, om tot een andere uitruil van budgetten te komen of om er andere partners bij te betrekken. Deze opdrachten worden vroeg in 2014 afgerond, zodat de uitkomsten kunnen bijdragen aan nieuwe keuzes na de gemeenteraadsverkiezingen. In een van de opdrachten geven we onszelf de opdracht om de gemeentelijke organisatie moderner, slanker en goedkoper te maken.

Om de oplopende tekorten in de planexploitaties, vooral de Waalsprong, aan te kunnen, besloten we in de Stadsrekening 2012 om investeringen in wegen en riolering niet langer uit de planexploitaties te betalen maar op te nemen in ons investeringsplan.

Ondanks rijksbezuinigingen en verliesgevende ontwikkelingsprojecten zijn we er in geslaagd een robuuste begroting te blijven presenteren en hebben we de pijlers van het coalitieakkoord overeind gehouden.

Wat hebben we bereikt

Een solide sluitende begroting was het uitgangspunt van ons coalitieakkoord en daar hebben we in de afgelopen vier jaar hard aan gewerkt. Door heldere spelregels af te spreken en strak te sturen op de financiële kaders, hebben we een realistisch en behoedzaam financieel beleid neergezet. De ontwikkelingen van het weerstandsvermogen worden elders in deze Stadsrekening toegelicht.

In 2013 hebben we ons ingespannen voor de Perspectiefnota, Stadsbegroting, Stadsrekening en tussentijdse verantwoordingen van voorjaarsnota en najaarsnota. Ook hebben we de stroomlijning van de planning- en controlcyclus opgepakt, inclusief de daaronder liggende administratieve processen. De bedoeling is dat de kwaliteit, snelheid én toegankelijkheid verder stijgt.

Financiën

Bestuur & Middelen
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Begroten & verantwoorden2.1452.1452.148-3
Bestuursondersteuning1.5221.5221.46954
Concern verrekeningen35.33452.08650.1651.922
Heffingen2.9942.9943.284-290
Stadscontrol1.1511.1511.1483
Totaal Financiële lasten43.14659.89858.2141.686
Financiële baten
Concern verrekeningen-44.474-60.668-59.884-783
Concern-inkomsten-203.305-206.680-209.5482.868
Heffingen-62.522-63.394-63.770376
Totaal Financiële baten-310.301-330.742-333.2032.461
Totaal-267.155-270.844-274.9894.146

In het programma bestuur en middelen is een voordeel opgetreden van € 4,2 miljoen.De uitkering gemeentefonds (inclusief correcties voorgaande jaren) is in totaliteit € 2,3 miljoen hoger dan was geraamd in de dynamische begroting. Daar waar bij de najaarsnota nog werd verwacht dat de gemeentefondsuitkering tegen zou vallen, zijn bij de decembercirculaire door het Rijk nog extra middelen beschikbaar gesteld. Het pas in december beschikbaar komen van die gemeentefondsmiddelen heeft er ook voor gezorgd dat verschillende met deze middelen samenhangende taakstellingen voor een bedrag van € 2,6 miljoen niet als budget is overgeheveld naar andere programma’s en daarmee vrijvallen als voordeel op dit programma.

In december is door de aandeelhoudersvergadering DAR besloten tot een extra winstuitkering van € 0,5 miljoen. Verder is een voordelige kostenplaatsresultaat van € 1,0 miljoen op dit programma verwerkt. Ook is de post onvoorzien niet aangesproken en levert hiermee een voordeel op van € 0,4 miljoen. Omdat er ook stelposten op dit programma worden opgenomen, zijn er nadelen op dit programma, die elders in de jaarrekening tot voordelen leiden. Verder is bij de begroting, op grond van ervaring rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat. Hiervoor was een negatieve stelpost van € 1,8 miljoen opgenomen en deze stelpost zorgt in de stadsrekening voor een nadeel t.o.v. de begroting. Het restant verschil zijn diverse kleinere posten zoals bijvoorbeeld een voordeel op heffingen van € 0,1 miljoen.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.